§ 11. Gebyrsatser

Gebyret er kr 840,- for hvert av de 100 første deklareringspliktige kjemikalier, og kr 140,- pr. kjemikalie utover dette. Gebyret skal ikke overstige kr 113 320,- per år for den enkelte produsent eller importør.
Samlet gebyr skal ikke overstige faktiske kostnader knyttet til myndighetenes kontroll med kjemikalier. Miljødirektoratet kan endre gebyrsatsene i samsvar med endringer i konsumprisindeksen i perioden 1. oktober til 30. september. Satsene skal avrundes til nærmeste 10 kr. Slik endring trer i kraft den påfølgende 1. januar.