§ 6. Innholdsangivelse

For deklareringspliktige kjemiske stoffer jf. § 4 skal følgende angis:
 1. a.
  entydig kjemisk betegnelse,
 2. b.
  CAS-nr. og EC-nr.,
 3. c.
  for stoffer som er klassifisert; kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetninger i henhold til CLP-forordningen jf. CLP-forskriften.
For deklareringspliktige stoffblandinger jf. § 4, skal følgende angis:
 1. a.
  entydig kjemisk betegnelse på alle kjemiske stoffer i stoffblandingen,
 2. b.
  CAS-nr. og EC-nr.,
 3. c.
  for stoffer som er klassifisert; kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetninger i henhold til CLP-forordningen jf. CLP-forskriften,
 4. d.
  mengden av hver komponent angitt i vektprosent. Summen av mengden av alle komponenter som angis skal være 100 vektprosent.