§ 4. Plikt til å deklarere kjemikalier

Den som produserer eller importerer 100 kg eller mer pr. år av et kjemikalie som omfattes av § 3, skal sørge for at kjemikaliet blir deklarert gjennom Miljødirektoratets løsning for elektronisk deklarering, Kjemikaliedeklarering til produktregisteret.
Deklareringspliktige kjemikalier jf. første ledd skal være deklarert til Miljødirektoratet senest når omsetning eller yrkesmessig bruk begynner i Norge.