§ 2. Definisjoner

I denne forskriften menes med
 1. a.
  kjemiske stoffer: Grunnstoffer og deres kjemiske forbindelser med andre grunnstoffer, slik de forekommer naturlig eller industrielt fremstilt. Dette omfatter også de tilsetningsstoffer som er nødvendige for å bevare stoffenes stabilitet, samt slike urenheter som oppstår fra den produksjonsprosess som benyttes, unntatt løsemidler som kan utskilles uten at det påvirker stoffets stabilitet eller endrer dets sammensetning.
 2. b.
  stoffblandinger: Oppløsninger eller faste, flytende og gassformige blandinger som består av to eller flere kjemiske stoffer.
 3. c.
  kjemikalier: Kjemiske stoffer og stoffblandinger.
 4. d.
  produksjon: Fysisk tilvirking av kjemikalier i Norge. Navnebytte av kjemikalier, herunder bytte av handelsnavn eller etikettansvarlig virksomhet, anses også for produksjon.
 5. e.
  import: Fysisk innførsel til Norges territorium, med mindre annet fremgår særskilt av de enkelte bestemmelser.
 6. f.
  produktregisteret: Myndighetenes sentrale register over kjemiske stoffer og stoffblandinger som importeres til eller produseres i Norge. Miljødirektoratet drifter og utvikler produktregisteret.