§ 8-5. Inneslutningstiltak i industriell virksomhet

Ved industrielle prosesser hvor det anvendes biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2, 3 og 4 jf. vedlegg 2 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier, skal følgende tiltak være iverksatt:

  • a) minst inneslutningsnivå 2 for aktiviteter forbundet med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2
  • b) minst inneslutningsnivå 3 for aktiviteter forbundet med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3
  • c) minst inneslutningsnivå 4 for aktiviteter forbundet med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 4.

Ved industriell bruk av biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2, 3 eller 4 kan ansvarlige myndigheter bestemme hvilke tiltak som skal iverksettes.

For aktiviteter som omfattes av denne paragraf, hvor det ikke har vært mulig å foreta en endelig klassifisering av en biologisk faktor, men hvor det foreligger indikasjoner om at den planlagte bruk kan medføre en alvorlig helsefare for arbeidstakerne, skal arbeidet utføres i lokaler minst svarende til inneslutningsnivå 3.

For industrielle prosesser skal følgende inneslutningstiltak være iverksatt:

InneslutningstiltakInneslutningsnivå
234
1. Levedyktige mikroorganismer skal innesluttes i et system som fysisk avstenger arbeidsoperasjonen fra det omgivende miljø Ja Ja Ja
2. Lukkede produksjonssystemer skal plasseres i et innesluttet område (rom, bygninger) Anbefalt Ja Ja, innesluttet område konstruert for formålet
3. Skilt for biologisk fare skal settes opp Ja Ja Ja
4. Det skal være forrom Nei Ja, eventuelt luftsluse Ja, luftsluse
5. Det skal være observasjonsvindu eller tilsvarende anordning som gjør det mulig å se dem som oppholder seg innenfor Anbefalt Ja Ja
6. Det skal være kommunikasjonsmulighet fra området Ja Ja, anbefalt håndfri telefon/calling-opplegg Ja, håndfri telefon/ calling-opplegg
7. Det innesluttede området skal ha tilstrekkelig ventilasjon til å redusere luftforurensningen til et minimum Anbefalt Anbefalt Ja
8. Det innesluttede området skal ha et trykk som er lavere enn atmosfærisk trykk Nei Anbefalt, med lufttrykkontroll Ja, med lufttrykkontroll
9. Det innesluttede områdets innluft og utluft skal filtreres ved hjelp av et absolutt filter Nei Ja, utluft Ja, utluft og innluft
10. Det innesluttede området må ha nødstrøm Nei Anbefalt Ja
11. Gasser som avgis fra det lukkede systemet, skal behandles på en slik måte at spredning reduseres til et minimum spredning ikke finner sted spredning ikke finner sted
12. Prøvetaking, tilføring av stoffer til et lukket system og overføring av levedyktige mikroorganismer til et annet lukket system skal utføres på en slik måte at spredning reduseres til et minimum spredning ikke finner sted spredning ikke finner sted
13. Flytende medier skal ikke fjernes fra det lukkede systemet med mindre de levedyktige mikroorganismene er gjort uvirksomme ved hjelp av anerkjente metoder gjort uvirksomme ved hjelp av anerkjente kjemiske eller fysiske metoder gjort uvirksomme ved hjelp av anerkjente kjemiske eller fysiske metoder
14 Avstengingsmekanismer skal utformes på en slik måte at spredning reduseres til et minimum spredning ikke finner sted spredning ikke finner sted
15. Det innesluttede området skal være utformet på en slik måte at det ved overløp fra det avstengte systemet kan holde på hele innholdet derfra Nei Ja Ja
16. Overflater skal være vanntette og lette å rengjøre Ja, på arbeidsbenker og lignende Ja, på arbeidsbenker og lignende og gulv Ja, på arbeidsbenker og lignende, gulv og tak
17. Overflater skal tåle syrer, alkaliske stoffer, løsemidler og desinfeksjonsmidler Ja, på arbeidsbenker Ja, på arbeidsbenker og gulv Ja, på arbeidsbenker, vegger, gulv og tak
18. I det innesluttede området skal det være mulig lokalt å deisinfisere forurenset utstyr (tilsvarende effekt av autoklav) Nei Ja Ja
19. Det innesluttede området skal ha avstengnings- mekanismer som muliggjør utgassing Nei Ja Ja
20. Desinfeksjonsprosedyrer skal spesifiseres Ja Ja Ja
21. Behandling av spillvann skal finne sted før endelig uttømming gjort uvirksomt ved hjelp av anerkjente metoder gjort uvirksomt ved hjelp av anerkjente kjemiske eller fysiske metoder gjort uvirksomt ved hjelp av anerkjente kjemiske eller fysiske metoder
22. Bare utpekt personale skal ha adgang Anbefalt Ja Ja, via luftsluse
23. Personale skal bære vernetøy Ja, arbeidstøy Ja, vernetøy Ja, fullstendig omkledning
24. Personalet skal ha adgang til dekontamineringsanlegg og sanitæranlegg Ja Ja Ja
25. Personalet skal dusje før det forlater sonen Nei Anbefalt Ja
26. Spillvann fra vasker og dusjer skal samles opp og inaktiveres før det slippes ut Nei Anbefalt Ja

Biologiske faktorer klassifiseres etter den smitterisiko de representerer. Liste over klassifiserte biologiske faktorer er gitt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 6-1 «Liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper)» og vedlegg 2.

Når det er bestemt hvilken smitterisiko den aktuelle biologiske faktoren er klassifisert i, kan påkrevde inneslutningstiltak bestemmes ut fra § 8-5, fjerde ledd.

Til tabell i tredje ledd

I tabellen er det gitt både krav og anbefalinger. Dersom anbefalingene i tabellen ikke er fulgt, må det dokumenteres i risikovurderingen hvorfor virksomheten mener dette er forsvarlig.