§ 8-5. Inneslutningstiltak i industriell virksomhet

Ved industrielle prosesser hvor det anvendes biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2, 3 og 4 jf. vedlegg 2 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier, skal følgende tiltak være iverksatt:
  1. a.
    minst inneslutningsnivå 2 for aktiviteter forbundet med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2
  2. b.
    minst inneslutningsnivå 3 for aktiviteter forbundet med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3
  3. c.
    minst inneslutningsnivå 4 for aktiviteter forbundet med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 4.
Ved industriell bruk av biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2, 3 eller 4 kan ansvarlige myndigheter bestemme hvilke tiltak som skal iverksettes.
For aktiviteter som omfattes av denne paragraf, hvor det ikke har vært mulig å foreta en endelig klassifisering av en biologisk faktor, men hvor det foreligger indikasjoner om at den planlagte bruk kan medføre en alvorlig helsefare for arbeidstakerne, skal arbeidet utføres i lokaler minst svarende til inneslutningsnivå 3.
For industrielle prosesser skal følgende inneslutningstiltak være iverksatt:
InneslutningstiltakInneslutningsnivå
234
1.Levedyktige mikroorganismer skal innesluttes i et system som fysisk avstenger arbeidsoperasjonen fra det omgivende miljøJaJaJa
2.Lukkede produksjonssystemer skal plasseres i et innesluttet område (rom, bygninger)AnbefaltJaJa, innesluttet område konstruert for formålet
3.Skilt for biologisk fare skal settes oppJaJaJa
4.Det skal være forromNeiJa, eventuelt luftsluseJa, luftsluse
5.Det skal være observasjonsvindu eller tilsvarende anordning som gjør det mulig å se dem som oppholder seg innenforAnbefaltJaJa
6.Det skal være kommunikasjonsmulighet fra områdetJaJa, anbefalt håndfri telefon/calling-oppleggJa, håndfri telefon/ calling-opplegg
7.Det innesluttede området skal ha tilstrekkelig ventilasjon til å redusere luftforurensningen til et minimumAnbefaltAnbefaltJa
8.Det innesluttede området skal ha et trykk som er lavere enn atmosfærisk trykkNeiAnbefalt, med lufttrykkontrollJa, med lufttrykkontroll
9.Det innesluttede områdets innluft og utluft skal filtreres ved hjelp av et absolutt filterNeiJa, utluftJa, utluft og innluft
10.Det innesluttede området må ha nødstrømNeiAnbefaltJa
11.Gasser som avgis fra det lukkede systemet, skal behandles på en slik måte atspredning reduseres til et minimumspredning ikke finner stedspredning ikke finner sted
12.Prøvetaking, tilføring av stoffer til et lukket system og overføring av levedyktige mikroorganismer til et annet lukket system skal utføres på en slik måte atspredning reduseres til et minimumspredning ikke finner stedspredning ikke finner sted
13.Flytende medier skal ikke fjernes fra det lukkede systemet med mindre de levedyktige mikroorganismene ergjort uvirksomme ved hjelp av anerkjente metodergjort uvirksomme ved hjelp av anerkjente kjemiske eller fysiske metodergjort uvirksomme ved hjelp av anerkjente kjemiske eller fysiske metoder
14Avstengingsmekanismer skal utformes på en slik måte atspredning reduseres til et minimumspredning ikke finner stedspredning ikke finner sted
15.Det innesluttede området skal være utformet på en slik måte at det ved overløp fra det avstengte systemet kan holde på hele innholdet derfraNeiJaJa
16.Overflater skal være vanntette og lette å rengjøreJa, på arbeidsbenker og lignendeJa, på arbeidsbenker og lignende og gulvJa, på arbeidsbenker og lignende, gulv og tak
17.Overflater skal tåle syrer, alkaliske stoffer, løsemidler og desinfeksjonsmidlerJa, på arbeidsbenkerJa, på arbeidsbenker og gulvJa, på arbeidsbenker, vegger, gulv og tak
18.I det innesluttede området skal det være mulig lokalt å deisinfisere forurenset utstyr (tilsvarende effekt av autoklav)NeiJaJa
19.Det innesluttede området skal ha avstengnings- mekanismer som muliggjør utgassingNeiJaJa
20.Desinfeksjonsprosedyrer skal spesifiseresJaJaJa
21.Behandling av spillvann skal finne sted før endelig uttømminggjort uvirksomt ved hjelp av anerkjente metodergjort uvirksomt ved hjelp av anerkjente kjemiske eller fysiske metodergjort uvirksomt ved hjelp av anerkjente kjemiske eller fysiske metoder
22.Bare utpekt personale skal ha adgangAnbefaltJaJa, via luftsluse
23.Personale skal bære vernetøyJa, arbeidstøyJa, vernetøyJa, fullstendig omkledning
24.Personalet skal ha adgang til dekontamineringsanlegg og sanitæranleggJaJaJa
25.Personalet skal dusje før det forlater sonenNeiAnbefaltJa
26.Spillvann fra vasker og dusjer skal samles opp og inaktiveres før det slippes utNeiAnbefaltJa

Biologiske faktorer klassifiseres etter den smitterisiko de representerer. Liste over klassifiserte biologiske faktorer er gitt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 6-1 «Liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper)» og vedlegg 2.

Når det er bestemt hvilken smitterisiko den aktuelle biologiske faktoren er klassifisert i, kan påkrevde inneslutningstiltak bestemmes ut fra § 8-5, fjerde ledd.

Til tabell i tredje ledd

I tabellen er det gitt både krav og anbefalinger. Dersom anbefalingene i tabellen ikke er fulgt, må det dokumenteres i risikovurderingen hvorfor virksomheten mener dette er forsvarlig.