Arbeidsplassforskriften

DatoFOR-2011-12-06-1356
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2011-12-28 14:05
Ikrafttredelse2013-01-01
Sist endret
FOR-2024-04-10-616
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2005-06-17-62/§1-2, lov/2005-06-17-62/§1-3, lov/2005-06-17-62/§1-4, lov/2005-06-17-62/§4-1, lov/2005-06-17-62/§4-3, lov/2005-06-17-62/§4-4, lov/2005-06-17-62/§4-5, lov/2005-06-17-62/§18-1, lov/2005-06-17-62/§18-3, forskrift/2021-06-29-2280,
Rettet2020-08-11 (§ 5-7 nr. 4 tekst til det siste bildet)
KorttittelArbeidsplassforskriften

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 6. desember 2011 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid, stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-2, § 1-3 tredje ledd, § 1-4, § 4-1 første til fjerde ledd, § 4-3 første, andre, fjerde og femte ledd, § 4-4 femte ledd, § 4-5 første ledd, § 18-1 og § 18-3 andre ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 9 (direktiv 89/654/EØF), nr. 10 (direktiv 2009/104/EF), nr. 13 (direktiv 90/270/EØF), nr. 14a (direktiv 2004/37/EF endret ved direktiv 2014/27/EU og direktiv (EU) 2022/431), nr. 15 (direktiv 2000/54/EF), nr. 16b (direktiv 92/57/EØF), nr. 16c (direktiv 92/58/EØF endret ved direktiv 2014/27/EU), nr. 16f (direktiv 92/104/EØF), nr. 16h (direktiv 98/24/EF endret ved direktiv 2014/27/EU) og nr. 16jb (direktiv 2003/10/EF).
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 29. juni 2021 nr. 2280.
Endret ved forskrifter 19 des 2012 nr. 1372, 4 jan 2013 nr. 10, 30 des 2013 nr. 1719, 26 juni 2015 nr. 798, 21 juni 2016 nr. 759, 17 nov 2016 nr. 1338, 22 des 2016 nr. 1856, 18 april 2017 nr. 473, 20 des 2018 nr. 2184, 19 juni 2020 nr. 1265 (i kraft 1 juli 2020), 15 des 2021 nr. 3563 (i kraft 1 jan 2022), 23 juni 2023 nr. 1099 (i kraft 1 juli 2023), 18 des 2023 nr. 2278 (i kraft 1 jan 2024), 5 april 2024 nr. 571, 10 april 2024 nr. 616 (i kraft 1 juni 2024, bl.a tittel).
Rettelser: 28.01.2015 (EØS-henvisninger), 27.05.2015 (§ 1-4 første ledd nr. 2), 05.07.2016 (§ 5-7 nr. 2 oppdatert bilde), 11.08.2020 (§ 5-7 nr. 4 tekst til det siste bildet).