§ 8-4. Inneslutningstiltak i laboratorier og isolasjonsenheter

I laboratorier der arbeidstakerne eksponeres eller kan bli eksponert for biologiske faktorer, eller det håndteres forsøksdyr som med hensikt er blitt smittet med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2, 3 eller 4, jf. vedlegg 2 i forskrift om tiltaks- og grenseverdier, eller som er eller mistenkes for å være bærere av slike faktorer, skal det for å begrense infeksjonsrisikoen være iverksatt følgende inneslutningstiltak:

  • a) minst inneslutningsnivå 2 for aktiviteter forbundet med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 2
  • b) minst inneslutningsnivå 3 for aktiviteter forbundet med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3
  • c) minst inneslutningsnivå 4 for aktiviteter forbundet med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 4.

I laboratorier, hvor det uten at det er laboratoriets hensikt å arbeide med biologiske faktorer, likevel håndteres materiale som kan inneholde biologiske faktorer som kan forårsake sykdommer hos mennesker, skal inneslutningsnivået minst være nivå 2. Inneslutningsnivå 3 eller 4 skal anvendes i de tilfeller hvor dette i følge eksisterende kunnskap eller mistanke må anses som nødvendig, med mindre det ut fra uttalelse fra de ansvarlige myndigheter kan fastslås at et lavere inneslutningsnivå er tilstrekkelig.

I isolasjonsenheter hvor det oppholder seg mennesker eller dyr, som er eller antas å være smittet med biologiske faktorer i smitterisikogruppe 3 eller 4, jf. vedlegg 2 i forskrift tiltaks- og grenseverdier, skal de av inneslutningstiltakene som er nevnt i kolonne A, og som i henhold til risikovurderingen anses nødvendig, iverksettes.

I laboratorier skal følgende inneslutningstiltak være iverksatt:

A
Inneslutningstiltak
B
Inneslutningsnivå
234
1. Arbeidslokalene skal være atskilt fra enhver annen aktivitet i samme bygning Nei Anbefalt Ja
2. Arbeidslokalene skal være merket med skilt for biologisk fare Ja Ja Ja
3. Det skal være forrom Nei Ja, forrom eventuelt luftsluse Ja, luftsluse
4. Det skal finnes et observasjonsvindu eller en tilsvarende anordning som gjør det mulig å se dem som oppholder seg innenfor Anbefalt Ja Ja
5. Det skal være kommunikasjonsmulighet fra rommet Anbefalt Ja, anbefalt håndfri telefon/calling-opplegg Ja, håndfri telefon/calling-opplegg
6. Trykket i arbeidslokalene skal være lavere enn atmosfærisk trykk Nei Anbefalt, med lufttrykkontroll Ja, med lufttrykkontroll
7. Arbeidslokalenes innluft og utluft skal filtreres ved hjelp av absolutte filtre eller lignende utstyr Nei Ja, utluften Ja, utluften og innluften
8. Det skal være sikkerhetskabinett Nei Ja Ja, sikkerhetskabinett klasse III
9. Arbeidslokalene må ha nødstrøm Nei Anbefalt Ja
10. Hvert enkelt laboratorium skal ha komplett utstyr Nei Ja Ja
11. Det skal være autoklav i arbeidslokalene Nei Ja Ja
12. Overflater skal være vanntette og lette å rengjøre Ja, på arbeidsbenk Ja, på arbeidsbenk og gulv Ja, på arbeidsbenk, vegger, gulv og i tak
13. Overflater skal tåle syrer, alkaliske stoffer, løsemidler og desinfeksjonsmidler Ja, på arbeidsbenk Ja, på arbeidsbenk og gulv Ja, på arbeidsbenk, vegger, gulv og i tak
14. Arbeidslokalene skal ha avstengningsmekanismer som muliggjør desinfisering Nei Ja Ja
15. Desinfeksjonsprosedyrer skal spesifiseres Ja Ja Ja
16. Avløpsvann skal desinfiseres før uttømming Nei Anbefalt Ja
17. Bare utpekte arbeidstakere skal ha adgang Anbefalt Ja Ja, via luftsluse
18. Biologiske faktorer må oppbevares på et sikkert sted Ja Ja Ja, på sted med sikret adgang
19. Håndtering av infisert materiale, herunder dyr, skal finne sted i et sikkerhetsrom, i et isolert avlukke eller i en annen passende inneslutning Om nødvendig Ja, dersom smitte spres gjennom luften Ja
20. Det skal finnes forbrenningsanlegg til destruksjon av dyrelik Anbefalt Ja (tilgjengelig) Ja, på stedet
21. Det skal foretas effektiv kontroll med smittebærere, f.eks. gnagere og insekter Anbefalt Ja Ja

Biologiske faktorer klassifiseres etter den smitterisikoen de representerer. Liste over klassifiserte biologiske faktorer er gitt i forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 6-1 «Liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper)» og vedlegg 2.

Når det er bestemt hvilken smitterisiko den aktuelle biologiske faktoren er klassifisert i, kan påkrevde inneslutningstiltak bestemmes ut fra § 8-4 fjerde ledd.

Til andre ledd

Med ansvarlig myndighet menes Arbeidstilsynet, helsemyndighetene og miljømyndighetene som forvalter for eksempel smittevernloven og genteknologiloven.

Arbeidstilsynet skal alltid være med å vurdere forholdene når andre ansvarlige myndigheter gir tillatelse til å benytte et lavere inneslutningsnivå enn 3 eller 4, der dette ellers ville være naturlig.

Til tredje ledd

Ved risikovurdering av isolasjonsenheter må grunnlaget for vurderingen når det gjelder punktene i kolonne A i tabell, dokumenteres. Se forskrift om utførelse av arbeid § 6-1 «Risikovurdering av fare for å utsettes for biologiske faktorer». Statens helsetilsyn har også retningslinjer for bruk av isolering til å forebygge smittespredning i helseinstitusjoner.

Til tabell i fjerde ledd

I tabellen er det gitt både krav og anbefalinger. Dersom anbefalingene i tabellen ikke er fulgt, må det dokumenteres i risikovurderingen hvorfor virksomheten mener dette er forsvarlig.