§ 7-5. Fjerning av kjemikalierester

Rom og installasjoner skal være utformet slik at rester av kjemikalier kan fjernes med minst mulig bruk av andre farlige kjemikalier.

Når det utføres vedlikehold og reparasjoner på tekniske innretninger eller annet utstyr som har vært eller kan ha vært i kontakt med kjemikalier, kan eksponeringen bli høyere enn ved det daglige arbeidet. Det kan være nødvendig med egne rutiner for å redusere eksponeringen ved reparasjonsarbeid og vedlikehold.

Se også forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kapittel 15 «Bruk av personlig verneutstyr».