§ 7-4. Hygieniske tiltak ved kontakt med farlige stoffer og stoffblandinger

På arbeidssted der det håndteres helsefarlige stoffer og stoffblandinger med fare for søl og sprut, skal det være mulighet for spyling med rikelige mengder rent vann.
Det skal være øyespylingsmuligheter i umiddelbar nærhet av arbeidsstedet.
Det skal være vaskemuligheter i eller i umiddelbar nærhet av arbeidslokaler hvor arbeidstakere kan bli eksponert for kreftfremkallende, mutagene eller forplantningsskadelige kjemikalier.

Første ledd

Nøddusjer må finnes på utsatte arbeidsplasser. Dusjene bør utløses automatisk når man stiller seg under dem. Vannet bør om mulig være temperert, fordi det kan være nødvendig at spylingen foregår over lengre tid. Funksjon må kontrolleres.

Andre ledd

Aktuelt utstyr er fastmonterte øyedusjer eller bærbare øyespyleflasker. Fastmonterte øyedusjer nær brukerstedet for etsende kjemikalier anbefales. Det må være rutiner for å bytte og fylle på væsken i øyespyleflaskene.

Tredje ledd

Med vaskemuligheter menes tilgang på håndvask og eventuelt dusj, dersom risikovurderingen viser at dette er nødvendig.