§ 7-3. Utforming av prosessavsug

Stasjonære prosessavsug skal ha utblåsing til friluft. Der hvor stasjonære avsug ikke er praktisk anvendelig skal det benyttes mobile avsug med filter som er egnet for de aktuelle forurensninger. I trange rom er utblåsning fra avsug med filter ikke tillatt.
Rom hvor det arbeides med cytostatika skal være utstyrt med arbeidsbenker med avtrekksskap. Avtrekksskapet skal ha gjennomsiktig avskjerming. Ventilasjonen i slike rom skal være atskilt fra den øvrige ventilasjonen, og avtrekksluften skal føres direkte ut i det fri, eventuelt etter nødvendig rensing.

Avsug med filter kan benyttes når variasjon i arbeid og arbeidssted gjør tilkopling til faste røropplegg lite hensiktsmessig eller bruk av slike innretninger vil bety ekstra belastning for arbeidstakere. Filteret må være dokumentert effektivt for de aktuelle kjemiske forurensningene, og det må foreligge tilfredsstillende prosedyrer for vedlikehold.

Cytostatika er cellegifter som først og fremst virker på kreftceller og andre celler som deler seg hurtig. Håndtering av cytostatika må foregå i eget rom. Sikkerhetsbenken må være kontrollert for funksjon og tetthet. Se forskrift om utførelse av arbeid kapittel 9 «Arbeid med cytostatika».