§ 7-2. Resirkulering av luft i ventilasjonsanlegg

Resirkulering av luft er bare tillatt dersom arbeidsgiver kan dokumentere at det ikke kan medføre helserisiko for arbeidstakerne.
Ventilasjon som innebærer resirkulering av luft som inneholder kreftfremkallende, mutagene eller forplantningsskadelige kjemikalier og fra lokaler hvor det utføres varmt arbeid er ikke tillatt.
Forbud mot resirkulering gjelder ikke for arbeid hvor trestøv frigjøres.

Første ledd

Helserisiko vil også kunne omfatte uheldige belastninger i form av for eksempel sjenerende lukt.

Andre ledd

Kreftfremkallende kjemikalier kan håndteres i virksomheten eller dannes som følge av virksomhetens aktiviteter.

På grunn av forurensning fra forbrenningsmotorer og fyringsanlegg vil man finne spor av kreftfremkallende stoffer som PAH og benzen i all luft. Forbudet gjelder derfor ikke resirkulering av alminnelig inneluft.