§ 6-5. Sikring mot fall

Gangbaner, trapper, plattformer og arbeidsplasser som er plassert i høyden skal til enhver tid være solide og stabile, og ha en utforming og overflate som motvirker at de blir glatte.
På konstruksjoner der arbeidet medfører fare for personskade ved fall på mer enn 2 m til lavere nivå, skal det der det er praktisk mulig, være gangbane.
Gangbaner, trapper, plattformer, gulv, etasjedekker og lignende skal ha rekkverk i samsvar med § 2-22 der det er fare for at personer eller gjenstander kan falle ned. Når høyden er større enn 2 m, skal det alltid være rekkverk eller andre vernetiltak.
Åpninger mellom vegg og stillas eller gangbane større enn 0,30 m skal sikres. Over faste arbeidsplasser og trafikkarealer tillates åpninger i gulv og gitterrister bare når åpningene sjelden passeres, f.eks. i forbindelse med ettersyn og vedlikehold.
Landgang for skip og lignende skal ha rekkverk og sikkerhetsnett. Kai skal ha fester for sikkerhetsnett med passende mellomrom.

Sikring mot fall må vurderes ved alle arbeidsplasser, atkomst og transportveier hvor det foreligger en risiko for fall til lavere nivå også når høyden er under 2 m. Primært må det benyttes kollektive sikringstiltak (gangbaner, rekkverk, stillas, sikkerhetsnett). Vedrørende montering av sikkerhetsnett vises det til NS-EN 1263-2.

Dersom det ikke er praktisk mulig å sikre arbeidstakeren på annen måte, må det brukes personlig verneutstyr (sikkerhetssele med tau eller liknende) i tråd med arbeidsmiljøloven § 3-2 (2). Det samme gjelder under etablering av sikringstiltak som er nevnt i denne bestemmelsen.

Arbeid på skrått tak krever alltid sikring i nedkant av arbeidsområde og på gavl når arbeidsområde ligger ved gavlen. Ved arbeid på tak med stor helling og/ eller ved tak med stor avstand til takfot bør det også vurderes om det må benyttes personlig fallsikringsutstyr i tillegg til sikring med rekkverk og stillas.

På flate tak eller toppdekker kan arbeidsområder avgrenses med fysisk markering dersom arbeidsområdet er mer enn 2 m fra takkanter. Markeringen skal tåle vær og vind og være minimum 1 m høyt. Takflater kan deles opp i mindre arbeidsområder med markering.

Gitterrister over steder hvor mennesker kan gå under, må ha åpninger mindre enn 15 mm.

Arbeidsplasser og innganger i nærheten av et stillas bør sikres med skråstilt skjerming, fall cirka 1 : 4 mot stillas, når ikke rekkverk med fotlist og eventuelt ekstra tetting (netting og liknende) er sikkert nok.

Se også § 2-18. Skjermen utføres så solid at den kan fange opp redskaper og gjenstander som faller ned. Åpninger i skjermer bør ikke være større enn 50 mm og framspringet bør være minst 1,2 m. Se også forskrift om utførelse av arbeid kapittel 17 «Arbeid i høyden».

Det anbefales at festepunktene for sikkerhetsnett monteres med mellomrom på cirka 2 m. Hjulstopper eller kaifrontlist kan erstatte festepunkter for sikkerhetsnett når sikring av nett kan foretas tilfredsstillende dersom dette ikke svekker sikkerheten.

Til femte ledd

Det anbefales at festepunktene for sikkerhetsnett monteres med mellomrom på cirka 2 m. Hjulstopper eller kaifrontlist kan erstatte festepunkter for sikkerhetsnett når sikring av nett kan foretas tilfredsstillende.