§ 6-1. Adgangsbegrensning til faresoner

Dersom arbeidsplassene eller andre områder omfatter faresoner der det kan være fare for arbeidstakernes sikkerhet på grunn av arbeidets art, for eksempel ved at gjenstander kan falle ned og arbeid med stråleinnretning, skal disse sonene være sikret mot at uvedkommende arbeidstakere kommer inn i faresonene.
Faresoner skal være tydelig merket.

De som ikke er involverte i arbeidsoppgavene, må anses som uvedkommende arbeidstakere. Det kan også være nødvendig med kontroll eller oversikt på hvor mange og hvem som oppholder seg i aktuell faresone, i tilfelle en mulig hendelse og evakuering.

Arbeidsgiveren må identifisere aktuelle faresoner, for eksempel fare for fallende gjenstander, arbeid med høytrykksutstyr, gassfare, brann og eksplosjon, ras og smittefare. I tillegg til å sikre mot at uvedkommende arbeidstakere kan komme inn i faresonene gjennom fysisk sikring og/eller merking, er opplæring, informasjon og personlig verneutstyr viktige tiltak.

Fast gangvei i arbeidslokaler må ikke legges under områder for vertikal varetransport av hensyn til fare for fallende gjenstander og liknende. Se også kommentarer til § 2-18 «Ferdsel og atkomst».