§ 5-6. Plassering, belysning og fjerning av sikkerhetsskilt

Sikkerhetsskilt skal plasseres slik at de ikke representerer noen fare eller uønsket hindring.

Det skal brukes etterlysende farger, reflekterende materiale eller kunstig belysning der det naturlige lyset er dårlig.

Nødskilt skal være belyst, gjennomlyst eller ha tilstrekkelig etterlysende egenskaper til at det fortsetter å synes i en nødsituasjon.

Sikkerhetsskiltet skal fjernes når situasjonen det henviser til ikke lenger er til stede.

0 Endret ved forskrifter 30 des 2013 nr. 1719 (i kraft 1 jan 2014), 19 juni 2020 nr. 1265 (i kraft 1 juli 2020).

Bestemmelsen gjennomfører direktiv 77/576/EØF og direktivet har i artikkel 2 følgende definisjon av sikkerhetsskilt og nødskilt:

  • Sikkerhetsskilt er et skilt som ved en kombinasjon av geometrisk form, farge og symbol gir bestemte opplysninger om sikkerheten.
  • Nødskilt er et sikkerhetsskilt som gir opplysninger om nødutgang, atkomst til nødinstallasjon eller plassering av redningsutstyr i tilfelle fare.

Sikkerhetskilt omfatter med andre ord retningsskilt for rømningsveier, nødutgangskilt og andre sikkerhetsskilt som det er nødvendig å kunne lese under forhold med nødbelysning.

Kommentar til § 5-6 tredje ledd

Nødskiltenes hovedfunksjon er å gi nødvendig informasjon i en nødsituasjon der en kan regne med at den ordinære kunstige belysningen kan svikte.

Nødskiltene skal enten

  • være utvendig belyst, som betyr at skiltet er belyst av en ekstern kilde
  • være innvendig belyst, som betyr at skiltet er belyst av en intern kilde, eller
  • ha etterlysende egenskaper, som betyr at skiltet lades opp i dagslys og/eller av kunstig belysning. Dersom den kunstige belysningen svikter og det blir mørkt, vil skiltet lyse i en gitt periode.

Tilgrensede områder

Rømningsmerking i byggverk er regulert i byggeteknisk forskrift (TEK 17) (FOR2017-06-19-840). Arbeidstilsynet forvalter ikke TEK 17. I veiledning til § 11-4 tredje ledd viser Direktoratet for byggkvalitet til NS 3926-1: 2017 Visuelle ledesystemer for rømning i byggverk.

Du finner veiledning og informasjon om nødskiltbelysning her:

  • NS-EN 1838 «Anvendt belysning – Nødbelysning»