§ 4-3. Brannforebygging, eksplosjonsforebygging og brannslokkingsutstyr

Arbeidsplassen skal innrettes slik at brann- og eksplosjonsfare forebygges.
Brannslokkingsutstyr i tilstrekkelig omfang skal være lett tilgjengelig på arbeidsplasser under jord, i havneområder, der det utføres varmt arbeid og ved maskiner hvor det er fare for brann og eksplosjon.
Operasjonsrom på dykkerplattformen som inneholder komponenter av betydning for sikkerheten ved undervannsoperasjonen, skal være forsvarlig brannsikret.
Manuelt betjent brannslokkingsutstyr skal være enkelt å bruke og om nødvendig være beskyttet mot skade.

Det må tas særlig hensyn til brann- og eksplosjonsfaren ved sveisearbeid eller annet arbeid som kan gi varme eller gnister i bygninger eller konstruksjoner som ikke er beregnet for slikt arbeid. Særlige hensyn må også tas ved arbeid på eller i tanker, rom eller rørledning hvor det kan ha samlet seg brannfarlige gasser eller hvor luften er oksygenanriket.

Behov for brannvakt må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Det vises til brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende forskrifter.