§ 3A-2. Krav til enkeltrom som soverom

Arbeidsgiver skal sørge for at hver arbeidstaker har eget soverom. Soverom skal ha vindu som kan åpnes og som kan benyttes som rømningsvei.
Krav om enkeltrom som soverom gjelder ikke
 1. a.
  for sesongarbeid i inntil 12 uker i løpet av kalenderåret
 2. b.
  ved kortvarig arbeid utenfor normalarbeidsstedet der det vanskelig lar seg gjøre å stille enkeltrom til arbeidstakers disposisjon.
Maksimalt fire arbeidstakere kan dele soverom i slike tilfeller. Det skal uansett være minst 4 kvadratmeter gulvplass per person hvor flere personer sover i samme rom.
Med sesongarbeid menes arbeid som er av en slik karakter at det kun utføres en begrenset del av året. Vedlikeholds- og restaureringsarbeid o.l. anses ikke som sesongarbeid.
Soverom skal være plassert slik at arbeidstakerne blir minst mulig forstyrret og skal ikke ha gjennomgang til andre rom.
Arbeidsgiverforening og fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven § 39 kan avtale unntak fra kravet om eget soverom i første ledd første punktum, slik at det kan være to arbeidstakere som deler soverom.

Til § 3A-2 første ledd

Den klare hovedregelen er at hver arbeidstaker skal ha eget soverom.

Muligheter for unntak følger av

 • andre ledd (sesongarbeid og kortvarig arbeid)
 • sjette ledd (tariffavtale mellom arbeidsgiverforening og fagforening med innstillingsrett)

Tilfeller der arbeidstakere går i rotasjonsordninger, og sover på enerommet til ulike tidspunkt i døgnet (såkalt «hot bedding»), vil ikke være i strid med krav til enkeltrom som soverom. Hensikten med krav til enkeltrom som soverom, er at den enkelte skal kunne sove uforstyrret og bli restituert. Men når arbeidstakere sover i samme rom, men ikke på samme tid, må arbeidsgiver sørge for tilstrekkelig renhold og hygiene. Eksempelvis må sengetøy og lignende skiftes dersom de sover i samme seng.

Til § 3A-2 andre ledd bokstav a

Det er gitt mulighet for unntak fra kravet om enerom som soverom for sesongarbeid.

Det er mulighet for unntak fra kravet til eget soverom for sesongbasert arbeid inntil 12 uker. Perioden på maksimalt 12 uker sesongarbeid gjelder og knyttes opp mot kalenderåret som beregningsperiode. Hensikten med en beregningsperiode opp mot kalenderåret, er å motvirke at arbeidstakere innkvarteres ved flere slike arbeidsperioder i løpet av året. Dersom arbeidsgiver erstatter en sesongarbeider med en annen, som utfører samme eller lignende oppgaver, er det den samlede varigheten som skal legges til grunn ved beregning av 12-ukersperioden.

Til § 3A-2 andre ledd bokstav b

I bokstav b er det et snevert unntak fra kravet til enkeltrom. Bestemmelsen er ment å dekke situasjoner der

 • arbeidet utenfor normalarbeidstedet er kortvarig, og
 • når det vanskelig lar seg gjøre for arbeidsgiver å stille enerom til rådighet

Begge vilkårene må være oppfylt.

Normalarbeidstedet er arbeidsplassen der arbeidstaker normalt utfører sitt arbeid og skal være oppgitt i arbeidsavtalen, jf. arbeidsmiljøloven § 14-6 første ledd bokstav b. Kortvarig arbeid anses å være under én uke.

Eksempel på en situasjon der unntaket kan komme til anvendelse, er kortvarig innkvartering på 2-3 døgn der to arbeidstakere som arbeider i avsidesliggende områder, deler rom fordi det er uforholdsmessig lang kjørevei til hotell eller lignende og det vanskelig lar seg gjøre å skaffe enkeltrom.

Til § 3A-2 tredje ledd

Maksimalt fire arbeidstakere kan dele soverom når andre ledd bokstav a eller b kommer til anvendelse.

Unntaket fra kravet til enkeltrom som soverom, innebærer ikke at det alltid vil være forsvarlig å innkvartere inntil fire arbeidstakere i felles soverom. De generelle kravene til forsvarlighet som følger av § 3A-1 vil uansett gjelde. For særlig risikofylt arbeid skal innkvarteringsforholdene være ordnet slik at arbeidstakernes behov for restitusjon og hvile er tilstrekkelig ivaretatt. Et viktig hensyn i forsvarlighetsvurderingen er at innkvarteringen er utformet slik at arbeidstakere kan sove uforstyrret og sikres god restitusjon.

Til § 3A-2 tredje ledd, andre punktum

Det er krav om minst fire kvadratmeter gulvplass per person i tilfeller hvor inntil fire personer sover i samme rom. Dette gjelder både unntaket i andre ledd bokstav a og b. Romhøyden skal i utgangspunktet være minst 2,4 meter, og ikke under 2,2 meter.

Til § 3A-2 fjerde ledd

Sesongarbeid er arbeid som på grunn av sesongmessige variasjoner bare utføres en del av året. Vedlikeholds- og restaureringsarbeid og lignende er ikke å anse som sesongarbeid og omfattes dermed ikke av unntaket. Unntaket for sesongarbeid gjelder heller ikke for ferievikarer og liknende.

Typiske eksempler på arbeid som vil kunne falle inn under unntaket, er sesongbasert arbeid i jordbruksnæringen, for eksempel utplanting, stell og innhøsting av grønnsaker, frukt og bær, og organisert innhøsting av mose og skogsbær.

Til § 3A-2 femte ledd

For at arbeidstaker skal få tilstrekkelig restitusjon, hvile og mulighet for privatliv er det et krav at soverom er plassert slik at arbeidstakerne blir minst mulig forstyrret. Soverommet skal ikke fungere som gjennomgang til andre rom.

Til § 3A-2 sjette ledd

Det kan inngås avtale om unntak fra kravet om enkeltrom som soverom, slik at det kan være to arbeidstakere som deler soverom. Partene som kan inngå slik avtale er arbeidsgiverforening og fagforening med innstillingsrett. Det betyr at partene må være:

 • arbeidsgiverforening med minst 100 arbeidstakere som til sammen sysselsetter minst 10 000 arbeidstakere, og
 • fagforening med minst 10 000 medlemmer.

Arbeidsgiver som benytter unntaket, må være bundet av tariffavtalen. Arbeidsgiver må kunne fremlegge dokumentasjon som viser at virksomheten er bundet av tariffavtalen i forbindelse med tilsyn.