Kapittel 3A. Krav til innkvartering arbeidsgiver stiller til rådighet for arbeidstaker

Om ansvarsforhold - formelle og reelle forhold

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at innkvartering som stilles til rådighet for arbeidstaker, er forsvarlig. Det er de reelle forholdene som er avgjørende. Både Arbeidstilsynets forvaltningspraksis og rettspraksis (Oslo tingrett, TOSLO-2015-195809) legger opp til at det er tilstrekkelig for å konstatere ansvar for arbeidsgiver, at det objektivt sett er en nødvendig sammenheng mellom arbeidsforholdet hos arbeidsgiver og at arbeidstakerne bor i innkvarteringen.

Arbeidstilsynet foretar alltid en helhetsvurdering av om det er arbeidsgiver som stiller innkvarteringen til rådighet. Del av vurderingen er at krav om forsvarlig innkvartering særlig tar sikte på å beskytte utenlandske arbeidsinnvandrere, som er en utsatt gruppe for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Lovgiver har også uttalt i forarbeidene til § 4-4 fjerde ledd at det er viktig at reglene ikke tolkes innskrenkende til arbeidstakers ugunst, jf. Ot.prp.nr.49 (2004–2005) side 102.

§ 3A-1. Generelle krav til innkvarteringen § 3A-2. Krav til enkeltrom som soverom § 3A-3. Krav til oppholdsrom § 3A-4. Tilgang til dusj og toalett