§ 3-6. Vaskerom

Virksomheter skal ha særskilt vaskerom eller vaskested.
Det skal være atskilte vaskerom eller vaskesteder for kvinner og menn, eller atskilt bruk av dem.
Gulv i vaskerom skal ha en utforming og overflate som motvirker at det blir glatt.
Det skal være tilstrekkelig fri gulvplass foran vaskestedene.
Det skal stilles tilstrekkelige og egnede dusjer til rådighet for arbeidstakerne dersom arbeidets art eller helsemessige forhold gjør det påkrevd.
Dusjrommene skal være tilstrekkelig store til at hver arbeidstaker har tilstrekkelig plass til å vaske seg under forsvarlige hygieniske forhold.
Dusjene skal være utstyrt med rennende kaldt og varmt vann.
I de tilfeller hvor det ikke er påkrevd med dusj, skal vaskerom eller vaskested være utstyrt med håndvask med kaldt og varmt vann.
Dersom dusjrom eller håndvasker er atskilt fra garderobene, skal det være lett tilgang mellom dem.

Vaskerom bør ligge i tilknytning til garderobe. Er det atskilte garderober for privat tøy og arbeidstøy, bør vaskerommet ligge mellom eller i tilknytning til begge. Vaskerommet bør være skjermet mot innsyn.

Behovet for atskilte vaskerom eller vaskesteder eller atskilt bruk av dem vurderes etter arbeidets art og virksomhetens størrelse. Antall vaskeplasser bestemmes ut fra arbeidets art og/eller den tiden som trengs til vasking.

Det bør være en vaskeplass for hver femte person som bruker garderoben samtidig. Ved sterkt skittent arbeid eller ved kontakt med illeluktende stoffer bør det regnes med tre personer per vaskeplass.

I vaskerenne bør det regnes med minst 60 cm bredde per vaskeplass. Det bør finnes såpeautomater og papirhåndklær.

I virksomheter hvor det forekommer

a. fysisk krevende arbeid,

b. skittent arbeid,

c. arbeid med illeluktende stoffer, eller

d. arbeid med helsefarlige stoffer,

vil arbeidets art kreve en vurdering av om det skal være dusj. Antall dusjer må fastsettes ut fra arbeidets art.

Dusj bør være plassert i vaskerommet eller i direkte tilknytning til det. Er flere dusjer plassert ved siden av hverandre, bør de være atskilt med skillevegg.

Der personlig hygiene er viktig, for eksempel arbeid ved avløpsanlegg eller næringsmiddelindustri, bør utformingen av garderober være slik at det er en uren og en ren garderobe med vaskerom eller dusj imellom. Atkomst til spiserom gjennom vaskerom vil ofte være en hensiktsmessig løsning.

Det må alltid vurderes behov for rutiner eller instrukser som omfatter hygiene, jf. arbeidsmiljøloven § 3-2 tredje ledd. Ved smittefare bør ikke forurenset arbeidstøy eller personlig verneutstyr tas med i spiserom. Det bør heller ikke tas med hjem.