§ 2-9. Dører og porter

Dører og porters plassering, antall og dimensjoner, og hvilke materialer som anvendes, skal bestemmes ut fra arbeidslokalenes eller områdenes art og bruk.
Dører for gående skal finnes i umiddelbar nærhet av porter som hovedsaklig er beregnet for kjøretøy, bortsett fra der hvor det er trygt for gående å bruke disse portene. Slike dører skal være tydelig merket og skal aldri blokkeres.
Dører skal ikke plasseres under åpning for vertikal varetransport.
Dører og porter med glassfelt eller som er gjennomsiktige skal være beskyttet mot knusing og være tilfredsstillende varselmerket i øyenhøyde.
Svingdører og svingporter skal være utformet slik at kollisjoner unngås.
Det skal til enhver tid være mulig å åpne mekaniske dører og porter manuelt.
Dører og porter skal ha sikkerhetssystemer dersom utilsiktet lukking innebærer fare. Mekaniske dører og porter skal fungere på en slik måte at de ikke utsetter arbeidstakerne for fare. De skal være utstyrt med lett kjennelige og lett tilgjengelige nødstoppmekanismer.
Skyvedører skal være utstyrt med en sikkerhetsinnretning som hindrer dem i å spore av eller velte.

Dør i arbeidslokaler bør ha fri høyde på minst 2 m. Se også § 2-21 «Rømningsveier og nødutganger». Nærmere bestemmelser om dører og porter er fastsatt i byggteknisk forskrift (TEK 17) til plan- og bygningsloven § 12-13.

For nærmere om krav til sikkerhet for heve- og senkbare skillevegger, brannporter og motoriserte skyv- eller heisbare porter eller vegger i idrettshaller, forsamlingslokaler og liknende, vises det til følgende:

NS-EN 12453:2000 Porter – Sikkerhet ved bruk for maskindrevne porter – Krav

NS-EN 12604:2000 Porter – Mekaniske egenskaper – Krav

SINTEF Byggforsk byggdetaljer nr. 533.301 Valg av porter og portsystemer