§ 2-5. Sikkerhet ved renhold, vedlikehold, montering, mv.

Bygninger, bygningselementer og installasjoner skal være slik utformet, plassert og innredet slik at vedlikehold og renhold kan foregå farefritt.
Vinduer, takvinduer og ventilasjonssystemer som kan åpnes eller reguleres, skal kunne betjenes på en sikker måte og være slik utformet og plassert at de ikke utgjør en fare for arbeidstakerne når de er åpne.
Før det settes i gang arbeid med montering, justering, kontroll og ettersyn av bygning eller tekniske installasjoner, skal det være sikker atkomst og nødvendig fri høyde og bredde. Atkomst til tak skal fortrinnsvis være gjennom dør eller luke.
Bygningsdeler, takvinduer eller konstruksjoner som er for svake til å trå på og hvor det er fare for fall, skal være sikret med merking, avsperring, gangbaner eller andre sikringstiltak.
På bygninger der gesimshøyden er mer enn 5 m, skal det være montert stigefeste for at løs stige skal kunne brukes som atkomst. Stigen skal være så lang at den rekker 1 m over taket.
Festepunkter for sikkerhetstau skal være montert i nødvendig omfang på hensiktsmessige steder der dette er nødvendig for sikring under arbeidet.
Dersom det er nødvendig for å ivareta sikkerheten, skal luker, dører og stengsler ha sikkerhetsinnretning slik at de kan sikres i åpen stilling. De skal kunne åpnes fra begge sider.

Til første ledd

Alle arbeidsoppgaver tilknyttet renhold, vedlikehold, montering osv. av bygninger, bygningselementer og installasjoner må på forhånd være kartlagt og risikovurdert og ikke improviseres etter hvert som arbeidsoppgavene må utføres. Dette betyr at arbeidsoppgavene må være kjente, planlagte og tilrettelagte med nødvendige tiltak (sikker og hensiktsmessig atkomst, tekniske verneinnretninger, opplæring og nødvendige prosedyrer). Ved søknad om Arbeidstilsynets samtykke, jf. arbeidsmiljøloven § 18-9, må det i nødvendig grad redegjøres for slik tilrettelegging.

Tekniske innretninger som ikke kan etterses og vedlikeholdes fra gulvplan eller fra atkomst på selve innretningen, bør ha fast montert trapp, leider eller liknende. Vanlig stige bør unngås. Se også § 6-5 «Sikring mot fall».

Til fjerde ledd

Merking og avsperring på tak osv. må være synlig ved snødekke.

Til sjette ledd

Hensikten med bestemmelsen er å sikre at arbeidsplassens utforming bidrar til å forebygge volds- og trusselsituasjoner og for å minimere konsekvensene dersom slike situasjoner oppstår. Forskrift om utførelse av arbeid § 23 A-1 stiller krav til kartlegging og risikovurdering av fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold.