§ 2-24. Særskilte vernetiltak for utendørs arbeidsplasser

Utendørs arbeidsplasser skal så langt det er mulig være innrettet slik at arbeidstakerne:
 1. a.
  er beskyttet mot ugunstige værforhold,
 2. b.
  er vernet mot fallende gjenstander,
 3. c.
  ikke blir utsatt for skadelig støy eller for skadelige ytre påvirkninger som f.eks. gass, damp eller støv,
 4. d.
  raskt kan forlate arbeidsplassen ved fare eller raskt kan reddes,
 5. e.
  ikke kan gli eller falle.
Arbeidstakerne skal ha tilgang til lokale hvor de kan oppholde seg når det er nødvendig av hensyn til arbeidstakernes sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.
Arbeidsplasser på utendørs stillas skal om nødvendig være dekket med presenning eller lignende og ha lokal oppvarming og belysning.

Vernetiltak mot værforhold kan være levegg, tak, strålevarme, isolerende underlag osv.

For å sikre mot fall, er det nødvendig å fjerne is eller å strø vinterstid.

Oppholdsrom vil særlig være nødvendig av hensyn til arbeidets art (for eksempel arbeid i særlig kalde eller varme omgivelser, når arbeidstakerne blir utsatt for støy, gass, damp eller liknende) eller når arbeidsstedets beliggenhet er avsides. Det vises til krav til personalrom i kapittel 3.

Kravene til komfort øker med den tiden en midlertidig arbeidsplass vil være i bruk. Dette må det tas hensyn til, i tillegg til klimatiske forhold og arbeidets art, når det for eksempel skal vurderes om et stillas skal dekkes med presenning.

Tildekking av stillas kan skape et ekstra faremoment ved brann dersom det ikke brukes brannhemmende materiale. Ved vurdering av nødvendige tiltak må det også tas hensyn til de rømningsveiene stillaskonstruksjonen gir.