§ 2-22. Utforming av rekkverk

Der det skal være rekkverk jf. § 6-5 skal det ha en slik høyde og utforming at sikring oppnås og at arbeidstakerne ikke utsettes for fare.
Høyden på rekkverket skal være minst 1 meter. Rekkverkshøyden på systemstillas kan reduseres til et absolutt minstemål på 0,95 meter.
Rekkverket skal ikke ha så store åpninger at det innebærer fare for at arbeidstakere kan falle igjennom. Når det som fallsikring benyttes horisontale lister skal det være minst en knelist plassert midt mellom håndlist og gulv eller fotlist.
Der det er fare for at gjenstander kan falle ned skal rekkverket ha fotlist som er minst 0,10 meter høy. På stillaser skal fotlist være minst 0,15 meter. På trestillaser med gulvhøyde mindre enn 8 meter skal fotlist være minst 0,1 meter. Fotlist skal ligge an mot gulvet. Annen tildekking skal benyttes når fotlist ikke gir tilstrekkelig vern.

Rekkverk må være sterkt og tett nok til å hindre personer og større gjenstander å falle ned. Det kan være nødvendig med tett rekkverk for å hindre mindre gjenstander å falle gjennom. Se også § 2-18 «Ferdsel og atkomst».

I noen situasjoner er det nødvendig at rekkverk er sterkere og har større høyde enn normalt, for eksempel rekkverk på et stillas som ender mot skrått tak.

Se NS-EN 12811-1 punkt 5.5.2 «Håndlist».