§ 2-20. Lasteramper, lasteplasser, tippsteder og kaier

Lasteramper, kaier og lasteplasser, herunder varemottak, skal være dimensjonert for den last som skal transporteres og det utstyret som benyttes for transport og håndtering av last. Opplysninger om tillatt belastning skal være synlig og lett forståelig.
Lasteramper skal ha minst én utgang. Der hvor det er teknisk mulig og hvor lasterampens lengde krever det, skal det være mer enn én utgang.
Lasteramper, kaier og lignende skal være sikret for å unngå at arbeidstakerne faller ned.
Fast tippsted for last og andre områder hvor bruk av kjøretøy kan innebære særskilt fare, skal ha sperreinnretning som hindrer utforkjøring.
Kaianlegg skal være utstyrt med kaifrontlist som skal være dimensjonert ut fra hensynet til bruken av kaia.
Kaianlegg skal være utstyrt med fortøyningsfester som skal være slik at fartøyer kan fortøyes på en forsvarlig måte, og være så solide at de med sikkerhet vil tåle de belastninger som de kan bli utsatt for. Festene skal ikke plasseres slik at fortøyningene sperrer den alminnelige ferdsel og transport på kaia.

Plassering og utforming av varemottak og atkomstveier må ikke føre til uheldige psykiske og fysiske belastninger. Plassering og dimensjonering må ta hensyn til trafikkmengde, godsmengde og type kjøretøy. Varemottak, lastramper og oppstillingsplasser tilknyttet varemottak bør ikke ha nivåforskjeller. Dette har betydning både for arbeidstakere hos mottakere eller avsendere og for transportvirksomhetene.

Det vises til Leverandørenes Utviklings- og Kompetansesenter (www.luks.no), som har veiledninger for planlegging av varemottak.