§ 2-18. Ferdsel og atkomst

Det skal være sikker atkomst fra offentlig område til arbeidslokaler og personalrom, mellom personalrom og de enkelte arbeidsplasser og mellom arbeidsplasser.
Der arbeidstakerne må bruke båt for å komme til og fra arbeidssted, skal det sørges for sikker transport.
Dersom det brukes transportmidler på ferdsels- og atkomstveier, skal det være avsatt en tilstrekkelig sikkerhetsavstand for gående.
Ferdselsveier for kjøretøy skal være plassert i tilstrekkelig avstand fra dører, porter, ferdselsveier for gående, korridorer og trapper. De skal være dimensjonert ut fra trafikkmengde og virksomhetens art.
Arbeidsplasser og ferdselsveier medregnet trapper, der arbeidstakerne oppholder seg under arbeidet, skal være utformet på en slik måte at gående og kjørende ferdsel kan foregå på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.
På bygge- og anleggsplasser hvor faresoner må passeres, skal det om nødvendig settes opp overbygde, eventuelt innebygde ferdselsveier.
Inngang til bygg eller andre konstruksjoner under oppførelse med større høyde enn 6 m skal være beskyttet av skjerm eller være forsvarlig avsperret. Det samme gjelder områder nær vegg der arbeidstakere regelmessig oppholder seg.
Ferdsels- og atkomstveiene skal være tydelig merket dersom det påkrevd for å sikre vern av arbeidstakerne.
Ferdselsveier for kjøretøy skal merkes varig med varselfarger.

Der det er vanskelig å etablere permanente sikkerhetsavstander, må det være rutiner som sikrer gående mot farlige situasjoner.

Fast gangvei må ikke legges under områder for vertikal varetransport.

Arbeidsplasser og innganger i nærheten av et stillas bør sikres med skråstilt skjerming, fall cirka 1:4 mot stillas, når ikke rekkverk med fotlist og eventuelt ekstra tetting (netting og liknende) er sikkert nok (se også § 2-22). Skjerm utføres så solid at den kan fange opp redskap og gjenstander som faller ned. Åpninger i skjermer bør ikke være større enn 50 mm, og framspringet bør være minst 1,2 m.