§ 2-15. Stråling

Lokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser får tilfredsstillende beskyttelse mot stråling.
De arbeidsplasser og arbeidslokaler der risikovurderingen viser at eksponering for kunstig optisk stråling kan overskride grenseverdiene, skal merkes med passende advarsel eller skilt i henhold til kapittel 5 i forskriften her. Dersom det er teknisk mulig, skal arbeidsplassen ha adgangsbegrensning.

Det vises til forskrift om tiltaks- og grenseverdier, kapittel 4 «Stråling». Det vises også til forskrift om utførelse av arbeid kapittel 15 «Ioniserende stråling» og kapittel 16 «Kunstig optisk stråling».

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet har gitt anbefalte grenseverdier for radon i luft. Grenseverdi på 200 Bq/m3 i inneluft er fastsatt i byggteknisk forskrift til plan- og bygningsloven (TEK 17) § 13-5.