§ 2-14. Klima, ventilasjon, luftkvalitet mv.

Arbeidslokaler skal være utformet og innredet slik at de enkelte arbeidsplasser, personalrom mv. får tilfredsstillende klima med hensyn til temperatur, fuktighet, trekk, luftkvalitet og sjenerende lukt, og beskyttelse mot giftige eller helsefarlige stoffer mv. Ved vurderingen av klima og luftkvalitet skal det om nødvendig tas hensyn til den fysiske belastningen som arbeidstakeren utsettes for.
Luften i områder for arbeid eller opphold skal ha fullt forsvarlig oksygeninnhold.
Områder under jord hvor adgang er tillatt, skal ha kontinuerlig tilførsel av frisk luft.
Det skal tas hensyn til solinnstråling slik at arbeidstakerne ikke utsettes for unødig belastning på grunn av varme.
Dersom det er nødvendig av hensyn til arbeidstakernes helse, skal ventilasjonsanlegg være utstyrt med feilvarsling.

Det vises til Arbeidstilsynets veiledning «Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen» som veileder om forhold som har betydning for inneklima og gir normer for enkelte faktorer. Det vises også til byggteknisk forskrift (TEK 17) til plan- og bygningsloven § 13-1 til 13-4 om ventilasjon og termisk inneklima. Se også i veiledningen til forskriften. Det vises også til særskilte krav til arbeidsplasser og arbeidslokaler i kapittel 7 «Kjemikalier og forurensning i arbeidsatmosfæren».

Luft inneholder normalt 21 % oksygen. Lavere oksygeninnhold reduserer oksygenopptaket i blodet. Dette er en belasting som for enkelte kan være helseskadelig og ved lave verdier kan være dødelig.

Lavt oksygeninnhold i luft kan skyldes oksidering, herunder forbrenning eller biologisk aktivitet. Det kan også utvikles helsefarlige gasser. Risiko for lavt oksygeninnhold er størst i tette og trange områder (tanker, skott, kummer). Høy konsentrasjon av oksygen kan skyldes oksygenlekkasje eller elektrokjemiske prosesser. Dette øker risiko for brann og eksplosjon. Oksygeninnholdet i arbeidsatmosfæren må vurderes i forbindelse med risikovurderingen, men vil normalt ikke kreve kontinuerlig måling.

Se også forskriften her § 7-1 «Ventilasjon og prosessavsug», forskrift om utførelse av arbeid kapittel 29 «Arbeid i eller på tanker, rørledninger, rom o.l. hvor det kan være brannfarlig vare eller helsefarlig stoff», samt forskrift om tiltaks- og grenseverdier § 5-1 «Grenseverdier for pusteluft fra fyllingsanlegg».

Brannforebygging gjennom tiltak som reduserer oksygeninnholdet i luften vil kreve spesiell vurdering i forhold til sikkerhet og helse, og bør ikke benyttes i arbeidslokaler. Der slike løsninger benyttes må det iverksettes tiltak som ivaretar sikkerhet og helse.