§ 2-13. Nødbelysning

Arbeidsplasser hvor arbeidstakerne kan bli utsatt for fare ved svikt i den kunstige belysningen, skal være forsynt med nødbelysning av tilstrekkelig styrke.
Flukt- og rømningsveier samt nødutganger skal være utstyrt med nødbelysning tilstrekkelig til å dekke behovet i tilfelle svikt i den ordinære belysningen.

Nødbelysning brukes når strømforsyningen til den ordinære belysningen svikter. Nødbelysningen skal derfor drives fra en strømkilde som er uavhengig av forsyningen til den vanlige belysningen.

Til § 2-13 første ledd

Arbeidsgiver plikter å kartlegge og vurdere risikoen for fare som kan oppstå ved svikt i den kunstige belysningen på arbeidsplassen. Dersom arbeidstakerne kan bli utsatt for fare ved svikt i belysningen, skal arbeidsplassen være forsynt med nødbelysning med tilstrekkelig styrke. Faren kan for eksempel være knyttet til selve arbeidsprosessen eller arbeidssituasjonen. Nødbelysningen må være tilstrekkelig til at arbeidstakerne trygt kan avslutte arbeidet uten å sette seg selv eller andre som oppholder seg på arbeidsplassen, i fare.

Til § 2-13 andre ledd

Formålet med nødbelysning i flukt- og rømningsveiene er å sikre at arbeidstakerne får flyttet seg trygt fra arbeidsplassene og helt ut. «Flukt- og rømningsveier» er ment å dekke alle områder som kan bli benyttet til å flykte fra arbeidsplassen i en faresituasjon. Fluktveier dekker området fra arbeidsplassen, mellom arbeidsplasser og til rømningsveien. Belysning av fluktvei skal sørge for at arbeidstakerne finner fram til et sted der de kan finne en rømningsvei.

Flukt- og rømningsveier og nødutganger skal ha nødbelysning med tilstrekkelig styrke. Nødbelysningen skal være slik at arbeidstakerne har tilstrekkelig synsforhold og retningsangivelse i flukt- og rømningsveiene til å komme seg trygt ut fra arbeidsplassen. Gode synsforhold krever mer enn bare nok lys. Det krever også riktige lyskilder for flukt- og rømningsveier og riktig plassering av lyskilder. 

Tilgrensede områder

Krav til skilting og merking av rømningsveier kommer frem av kapittel 5 i denne forskriften. Rømningsveier og utstyr for rømning skal være varig merket (§ 5-11 andre ledd).

For at nødskilt skal fortsette å synes i en nødsituasjon (§ 5-6 tredje ledd) skal de enten

  • være belyst
  • gjennomlyst eller
  • ha tilstrekkelig etterlysende egenskaper

Nødskiltene bør være strategisk plassert slik at de viser vei ut.

Krav til tilrettelegging for rømning og redning kommer frem av byggeteknisk forskrift (TEK 17) (FOR2017-06-19-840).

Du finner veiledning og informasjon om nødbelysning her:

  • Publikasjon nr. 7 fra Lyskultur: «Nødlysanlegg/ledesystemer»
  • NS-EN 1838 «Anvendt belysning – Nødbelysning».