Statistikk - arbeidsskadedødsfall

Arbeidstilsynet registrerer arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Norge. Her finner du statistikk om arbeidsskadedødsfall registrert av Arbeidstilsynet for de siste fem år.

Statistikkpresentasjonen viser et utdrag av statistikken, bruk sidevelgeren nederst i vinduet for utfyllende statistikk. Vi anbefaler å vise statistikken i fullskjermvisning. Hold musepekeren over grafene for utfyllende informasjon. I grafen «Statsborgerskap» er land med færre enn tre arbeidsskadedødsfall for femårsperioden omfattet av kategorien «Andre land».

Pressemeldingene under gir utfyllende informasjon om utviklingen i arbeidsskadedødsfall:

Statistikk for 2021 (pressemelding februar 2022)

Statistikk for 2020 (pressemelding februar 2021)

Statistikk for 2019 (pressemelding februar 2020)

Statistikk for 2018 (pressemelding januar 2019)
Statistikk for 2017 (pressemelding januar 2018)
Statistikk for 2016 (pressemelding januar 2017)
Statistikk for 2015 (pressemelding januar 2016)
Statistikk for 2014 (pressemelding januar 2015)

Definisjon

Med arbeidsskadedødsfall menes en arbeidsskade som fører til at den skadede dør innen ett år etter at ulykken skjedde. I de fleste tilfellene dør vedkommende direkte i ulykken, eller som følger av skadene fra ulykken. I folketrygdloven § 13-3 defineres en arbeidsulykke som en plutselig eller uventet ytre påkjenning eller belastning som noen har vært utsatt for i arbeidet. Arbeidsskadedødsfall som følge av voldelige handlinger inngår også i statistikken.

Lovgrunnlag

Arbeidsmiljølovens § 5-2 Arbeidsgivers varslings- og meldeplikt pålegger arbeidsgivere å varsle Arbeidstilsynet om alvorlige arbeidsrelaterte personskader på egne ansatte. Dersom en arbeidstaker omkommer eller blir alvorlig skadet ved en arbeidsulykke skal arbeidsgiveren straks og på hurtigste måte varsle Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Arbeidsgiveren skal bekrefte varselet skriftlig.

Kravet gjelder også for enkeltpersonforetak i jord- og skogbruk, og omfatter familiemedlemmer som skades under arbeid tilknyttet landbruksvirksomhet. 

Forvaltningsområde og avgrensninger

Arbeidstilsynet fører statistikk over arbeidsskadedødsfall som inntreffer innen Arbeidstilsynets forvaltningsområde og er begrenset til det landbaserte arbeidslivet i Norge. Arbeidsskader som finner sted offshore, til havs, eller i forbindelse med luftfart inngår ikke i Arbeidstilsynets register. Arbeidsskader i militære yrker inngår, med unntak av skader/dødsfall i krigssituasjoner.

Utenlandske ansatte i foretak som ikke har virksomhet på norsk landterritorium, f.eks. en utenlandsk selger på reise i Norge eller en utenlandsk trailersjåfør på gjennomreise, skal registreres i det landet arbeidstakeren har arbeidsforholdet sitt. Likeledes registreres norske arbeidstakere som er utstasjonert eller på tjenestereise i utlandet i Arbeidstilsynets register.

Arbeidsskadedødsfall som ikke meldes Arbeidstilsynet fanges ofte opp gjennom media eller andre kanaler, og inngår i stor grad i Arbeidstilsynets register over arbeidsskadedødsfall. I slike tilfeller følger Arbeidstilsynet opp dødsfallet overfor virksomheten.

Feilkilder og usikkerhet

Arbeidstilsynet erfarer at det er en viss underrapportering av arbeidsskadedødsfall. Dette gjelder spesielt dødsfall i trafikken og innen landbruk.

Merk at statistikken reflekterer Arbeidstilsynets kunnskap om ulykkene til enhver tid, og vil oppdateres dersom ny informasjon som påvirker statistikken tilkommer, eksempelvis ved ettermelding av arbeidsskadedødsfall.