Statistikk over arbeidsskadedødsfall

Arbeidstilsynet registrerer arbeidsskadedødsfall i det landbaserte arbeidslivet i Noreg. Her finn du statistikk om arbeidsskadedødsfall registrert for dei siste fem åra.

Statistikkpresentasjonen over viser eit utdrag av statistikken over arbeidsskadedødsfall. Bruk sidevelgaren nest i vindauget for utfyllande statistikk. Vi anbefaler å vise statistikken i fullskjermvising.

Hald musepeikaren over grafane for utfyllande informasjon. I grafen «Statsborgarskap» er land med færre enn tre arbeidsskadedødsfall for femårsperioden omfattet av kategorien «Andre land».

Pressemeldingar om arbeidsskadedødsfall

Vi utarbeider årleg ei oversikt som beskriv statistikk og utvikling over arbeidsskadedødsfall. Siste pressemelding om arbeidsskadedødsfall frå 2023. Oversikten over tidlegare pressemeldingar finn du under.

Definisjon av arbeidsskadedødsfall 

Arbeidsskadedødsfall er eit dødsfall som skyldes ei arbeidsulykke, der den skadde døyr innen eit år etter at ulykken skjedde. I dei fleste tilfella døyr vedkommende direkte i ulykka, men det førekjem også at dødsfallet inntreffer seinare som følgje av skadane frå ulykka.

Ei arbeidsulykke er definert som ei plutseleg eller uventa ytre påkjenning eller belastning som nokon har vore utsett for i arbeidet, i folketrygdlova § 13-3 (lovdata.no). Arbeidsskadedødsfall som følgje av valdelege handlingar er også ein del av statistikken.

Arbeidsgivar har varslings- og meldeplikt for ulykker

Arbeidsgivar har varslings- og meldeplikt til Arbeidstilsynet. Plikta inneber at dersom arbeidstakar omkjem eller blir alvorleg skadd ved ei arbeidsulykke, skal arbeidsgivar straks og på hurtigaste måte varsla Arbeidstilsynet og politiet. Arbeidsgivar skal bekrefte varselet skriftleg. Slik går arbeidsgivar fram for å varsle ulykker.

Kravet gjeld også for enkeltpersonsføretak i jord- og skogbruk, og omfattar familiemedlemmar som blir skadde under arbeid knytt til arbeid i jord- og skogbruk.

Varslings- og meldeplikta er beskriven i arbeidsmiljølova § 5-2.

Forvaltningsområde og avgrensingar

Arbeidstilsynet fører statistikk over arbeidsskadedødsfall som skjer i forvaltningsområdet vårt og som er avgrensa til det landbaserte arbeidslivet i Noreg. Arbeidsskadedødsfall i forbindelse med petroleumsverksemd, sjøfart, fiske og luftfart inngår ikkje i Arbeidstilsynet sitt register, fordi desse ulykkene skal meldast til andre tilsynsmyndigheiter. Arbeidsskadedødsfall i militære yrker inngår, med unntak av skadar eller dødsfall i krigssituasjonar.

Utanlandske tilsette i føretak som ikkje har verksemd på norsk landterritorium, skal registrerast i det landet arbeidstakaren har arbeidsforholdet sitt. Eksempel på slike tilsette er ein utanlandsk seljar på reise i Noreg eller ein utanlandsk trailersjåfør på gjennomreise. Norske arbeidstakarar som er utstasjonerte eller på tenestereise i utlandet, blir registrerte i Arbeidstilsynet sitt register.

Feilkilder og usikkerheit

Arbeidstilsynet erfarer at det er ei viss underrapportering av arbeidsskadedødsfall. Dette gjeld spesielt dødsfall i trafikken og innan landbruk. Arbeidsskadedødsfall som ikkje blir meldt til Arbeidstilsynet, blir ofte fanga opp gjennom media eller andre kanalar, og inngår i stor grad i Arbeidstilsynet sitt register over arbeidsskadedødsfall.

Merk at denne statistikken reflekterer kunnskapen vår om ulykkene til einkvar tid, og vil bli oppdatert dersom vi får ny informasjon som påverkar statistikken. Dette kan for eksempel vere ved ettermelding av arbeidsskadedødsfall.