Arbeidstilsynets statistikk og funn fra tilsyn med smittevern

Statistikk og funn fra tilsyn med smittevern, fra 01.01.2021 til og med mandag 20.09.2021.

Hovedtall tilsyn

  • Det er gjennomført 6 765 tilsyn med smittevern

  • Vi har avdekt minst ett brudd i 28 prosent av tilsynene.

  • De fleste tilsynene er gjennomført i hovednæringsområdene bygge- og anleggsvirksomhet, varehandel, reparasjon av motorvogner og industri.

Antall tilsyn med smittevern fordelt på måned:

tilsyn per måned: januar 1279, februar 1373, mars 1027, april 670, mai 747, juni 857, juli 359, august 248, september 205

Tilsyn med smittevern

I 1 709 av de 6 765 tilsynene er det kontrollert om innkvarteringen som arbeidsgiver (eller innleier) stiller til rådighet for arbeidstakere er forsvarlig utført, innredet og vedlikeholdt. Vi fant minst ett brudd i 20 prosent av tilsynene.

Reaksjonsbruk

Det er gjort vedtak om stans ved overhengende fare i 90 tilsyn. 71 av stansene var på grunn av brudd på regelverket for innkvartering.

Om Arbeidstilsynets bruk av innreiseregistreringssystemet

Fra innreiseregisteret ble innført den 12. januar, har vi i 45 prosent av alle tilsyn med smittevern brukt informasjon fra innreiseregisteret som bakgrunn for valg av tilsynsobjekt.

Antall tilsyn med smittevern per næring

Vær oppmerksom på at Arbeidstilsynet jobber risiko- og kunnskapsbasert, og at vi skal rette vår aktivitet mot de virksomhetene hvor risikoen for sykdom og skade er størst, og under pandemien dermed også hvor det er størst risiko for smittespredning.

Resultater fra tilsyn gir dermed et bilde av hvordan situasjonen er i de virksomhetene hvor vi har gjennomført tilsyn, og kan ikke nødvendigvis brukes til å si noe om tilstanden i en bransje som helhet.

Tilsynstall f.o.m. 1. januar 2021, fordelt på hovednæring tilsynsobjekt: 

Tilsynstall fordelt på hovednæring
Oppsummering næringer Antall gjennomførte tilsyn
Bygge- og anleggsvirksomhet 2220
Varehandel, reparasjon av motorvogner 1000
Industri 971
Overnattings- og serveringsvirksomhet 657
Jordbruk, skogbruk og fiske  348
Annen tjenesteyting   325
Forretningsmessig tjenesteyting  322
Transport og lagring 313