Organisering

Arbeidstilsynet er en statlig etat underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Vi består av et direktorat og en ytre etat med seks avdelinger.

Overordnet organisasjonskart for Arbeidstilsynet, som viser organisering med direktør, direktorat og ytre etat.

Se fullstendig organisasjonskart for Arbeidstilsynet (png)

Arbeidstilsynet ledes av fungerende direktør Ronny Jørgenvåg.

Direktoratet

Direktoratet består av to staber og en uavhengig klagebehandling og sekretariatsfunksjon.

Staben har ansvar for virksomhetsstyring og at Arbeidstilsynet utvikler seg i takt med samfunnet. Ansvaret omfatter også internkontroll og porteføljestyring.

Avdelingsdirektør: Ronny Jørgenvåg

Staben skal sikre at Arbeidstilsynet har de menneskelige ressursene og den kompetansen organisasjonen har behov for. Ansvaret omfatter også arbeidsgiveransvaret, internt HMS, sikkerhet og medbestemmelse.

Avdelingsdirektør: Trude Wikdahl

Gjennomfører andre instans klagebehandling og ivaretar sekretariatsfunksjonene for Tvisteløsningsnemnda, Rikslønnsnemnda og Tariffnemnda.

Avdelingsdirektør: Gry Singsaas

Ytre etat

Avdelingene i ytre etat ivaretar etatens kjernevirksomhet og har landsdekkende ansvar for sine områder. Avdelingene er delt inn i seksjoner.

Avdelingen forvalter og videreutvikler kunnskap om arbeidsmiljø, risikoforhold og trender i arbeidslivet, samt regelverksutvikling.

Avdelingen har følgende seksjoner: 

 • Seksjon for arbeidsmiljøfag
 • Seksjon for analyse
 • Seksjon for markedskontroll
 • Seksjon for regelverk

Avdelingsdirektør: Monica Seem

Avdelingen koordinerer Arbeidstilsynets aktiviteter rettet mot arbeidslivskriminalitet, i tråd med regjeringens strategi mot a-krim og i samarbeid med andre etater. 

Avdelingen består av seks seksjoner:

 • Nasjonal seksjon arbeidslivskriminalitet
 • Seksjon arbeidslivskriminalitet Nord
 • Seksjon arbeidslivskriminalitet Sør
 • Seksjon arbeidslivskriminalitet Vest
 • Seksjon arbeidslivskriminalitet Øst, Lillestrøm
 • Seksjon arbeidslivskriminalitet Øst, Oslo

Avdelingsdirektør: Torgeir Moholt

Avdelingen har ansvar for å gjennomføre forebyggende tilsynsaktiviteter i tråd med regelverk og strategi, og å utvikle tilsyn som metode.

Avdelingen har 21 seksjoner: 

Avdeling tilsyn har 21 underliggende seksjoner. En er nasjonal, de andre fordelt etter geografisk område nord, sør, øst og vest.

Avdelingsdirektør: Rosmari Johnsen

Avdelingen har ansvar for Arbeidstilsynets interne og eksterne kommunikasjon, for planlegging og gjennomføring av veiledningsvirksomhet, og for brukerdialog i etaten.

Avdelingen består av følgende seksjoner: 

 • Seksjon for kunnskapsformidling – inkluderende arbeidsliv
 • Seksjon for regionale verneombud
 • Seksjon for samfunnskontakt og kanaler
 • Seksjon for svartjeneste
 • Seksjon for veiledning og kommunikasjon

Avdelingsdirektør: Stig Inge Eikemo

Avdelingen har ansvar for mottak og behandling av tips, søknader og meldinger.

Avdelingen har følgende seksjoner: 

 • Seksjon for arbeidstid
 • Seksjon for byggesak
 • Seksjon for godkjenninger og meldinger 1
 • Seksjon for godkjenninger og meldinger 2

Avdelingsdirektør: Alf Sakshaug

Avdelingen støtter organisasjonens kjernevirksomhet med IT-tjenester, dokumentasjonsforvaltning og administrative tjenester.

Avdelingen har seks seksjoner: 

 • Seksjon for økonomi og eiendom
 • Seksjon for HR og personal
 • Seksjon for dokumentsenter
 • Seksjon for IT-infrastruktur og -service
 • Seksjon for IT-utvikling
 • Seksjon for IT-strategi og -rådgivning

Avdelingsdirektør: Vigdis Johnsen

Arbeidstilsynet er koordinerende etat for tilsynsetatene med tilsynsansvar for internkontrollforskriften på land. Samarbeidet ledes av Arbeidstilsynet og omfatter

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
 • Mattilsynet
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
 • Havindustritilsynet (Havtil)
 • Miljødirektoratet
 • Statens helsetilsyn
 • Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)