Organisering

Arbeidstilsynet er en statlig etat underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Vi består av et direktorat og en ytre etat med seks avdelinger.

Organisasjonskart over Arbeidstilsynet. Illustrasjon.

Se fullstendig organisasjonskart (.pdf)

Arbeidstilsynet ledes av Trude Vollheim.

Direktoratet

Direktoratet består av to staber og en uavhengig klagebehandling og sekretariatsfunksjon.

Staben har ansvar for virksomhetsstyring og at Arbeidstilsynet utvikler seg i takt med samfunnet. Ansvaret omfatter også internkontroll og porteføljestyring.

Avdelingsdirektør: Ronny Jørgenvåg

Staben skal sikre at Arbeidstilsynet har de menneskelige ressursene og den kompetansen organisasjonen har behov for. Ansvaret omfatter også arbeidsgiveransvaret, internt HMS, sikkerhet og medbestemmelse.

Avdelingsdirektør: Ronny Jørgenvåg

Gjennomfører andre instans klagebehandling og ivaretar sekretariatsfunksjonene for Tvisteløsningsnemnda, Rikslønnsnemnda og Tariffnemnda.

Avdelingsdirektør: Gry Singsaas. 

Ytre etat

Avdelingene i ytre etat ivaretar etatens kjernevirksomhet og har landsdekkende ansvar for sine områder. Avdelingene er delt inn i seksjoner.

Avdelingen forvalter og videreutvikler kunnskap om arbeidsmiljø, risikoforhold og trender i arbeidslivet, samt regelverksutvikling.

Avdelingen har følgende seksjoner: 

 • Seksjon for arbeidsmiljøfag og analyse
 • Seksjon for regelverk
 • Seksjon for markedskontroll

Avdelingsdirektør: Monica Seem. 

Avdelingen koordinerer Arbeidstilsynets aktiviteter rettet mot
arbeidslivskriminalitet, i tråd med regjeringens strategi mot a-krim og i samarbeid med andre etater. 

Avdelingen består av seks seksjoner:

 • Nasjonal seksjon arbeidslivskriminalitet
 • Seksjon arbeidslivskriminalitet Nord
 • Seksjon arbeidslivskriminalitet Vest
 • Seksjon arbeidslivskriminalitet Sør
 • Seksjon arbeidslivskriminalitet Øst, Oslo
 • Seksjon arbeidslivskriminalitet Øst, Lillestrøm

Avdelingsdirektør: Torgeir Moholt. 

Avdelingen har ansvar for å gjennomføre forebyggende tilsynsaktiviteter i tråd med regelverk og strategi, og å utvikle tilsyn som metode.

Avdelingen har 21 seksjoner: 

Avdelingsdirektør: Stig Magnar Løvås. 

Avdelingen har ansvar for Arbeidstilsynets interne og eksterne kommunikasjon, for planlegging og gjennomføring av veiledningsvirksomhet, og for brukerdialog i etaten.

Avdelingen består av følgende seksjoner: 

 • Seksjon for samfunnskontakt og kanaler
 • Seksjon for veiledning og kommunikasjon
 • Seksjon for kunnskapsformidling - inkluderende arbeidsliv
 • Seksjon for svartjeneste
 • Seksjon for regionale verneombud

Avdelingsdirektør: Stig Inge Eikemo. 

Avdelingen har ansvar for mottak og behandling av tips, søknader og meldinger.

Avdelingen har følgende seksjoner: 

 • Seksjon for godkjenninger og meldinger
 • Seksjon for arbeidstid
 • Seksjon for byggesak

Avdelingsdirektør: Are Bergquist

Avdelingen støtter organisasjonens kjernevirksomhet med IT-tjenester, dokumentasjonsforvaltning og administrative tjenester.

Avdelingen har tre seksjoner: 

 • Seksjon for IT
 • Seksjon for dokumentsenter
 • Seksjon for administrative tjenester

Avdelingsdirektør: Vigdis Johnsen. 

Arbeidstilsynet er koordinerende etat for tilsynsetatene med tilsynsansvar for internkontrollforskriften på land. Samarbeidet ledes av Arbeidstilsynet og omfatter Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Mattilsynet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO), Petroleumstilsynet (Ptil), Miljødirektoratet, Statens helsetilsyn og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA).