Rapporter fra tilsynsprosjekter

Her finner du oppsummeringsrapporter fra noen av Arbeidstilsynets tilsynssatsinger. 

2023

Kjemisk arbeidsmiljø i smelteverksindustrien

Denne rapporten beskriver Arbeidstilsynets nasjonale innsats overfor norsk smelteverksindustri i perioden 2010–2020. Satsingen rettet mot de norske smelteverkene ble initiert i 2008 som et ledd i Arbeidstilsynets arbeid for å redusere faren for arbeidsrelaterte sykdommer i luftveiene blant ansatte i denne industrien.

Kjemisk arbeidsmiljø i smelteverksindustrien

Sluttrapport fra innleieprosjektet

Hovedregelen i norsk rett er at arbeidstakere skal ansettes fast. Arbeidstakere kan bare unntaksvis ansettes på midlertidig kontrakt eller leies inn midlertidig fra et bemanningsforetak. Det er det sistnevnte, innleie fra bemanningsforetak, som har vært temaet i dette prosjektet.

Arbeidstilsynets innleieprosjekt - sluttrapport

Asbest - dokumenttilsyn med kommuner og fylkeskommuner 2018-2023

Hovedfunnet fra dokumenttilsynene har vært at de fleste kommunene og fylkeskommunene ikke har vært spesielt opptatt av asbest. Et annet viktig funn har vært at de heller ikke kjenner regelverket godt.

Asbest - dokumenttilsyn med kommuner og fylkeskommuner

Rapporter fra tidligere år

Transportnæringen

Transportnæringen er preget av noen iboende arbeidsmiljørisikoer som preger de ansatte i næringen i form av økt hyppighet av sykefravær, ulykker, skader og andre helseplager. I tillegg er næringen utsatt for useriøse aktører som enten mangler evne eller vilje til å jobbe for anstendige arbeids- og lønnsvilkår for sine ansatte.

Arbeidstilsynets innsats i transportnæringen 2019 - 2021 (pdf)

Verftsprosjektet

A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal har siden januar 2020 arbeidet med verftsprosjektet. I 2020 og 2021 har prosjektgruppen gjennomført kontroller ved 8 ulike verft. For å velge ut virksomheter med høyest risiko for arbeidslivskriminalitet, har vi utarbeidet en risikoindeks. Funnene som presenteres i rapporten, må sees i sammenheng med indikatorene, og kan dermed ikke sies å være representative for hele bransjen.

Verftsprosjektet sluttrapport a-krimsamarbeidet Møre og Romsdal (pdf)

Tilsyn og veiledning i ambulansetjenesten

Ambulansetjenesten er, i likhet med helse- og sosialsektoren som helhet, omfattet av krav om å yte gode og effektive tjenester. Ambulansetjenesten er en del av spesialisthelsetjenesten, og er organisert som prehospitale tjenester under helseforetakene. Helseforetakene kan også legge ut driften til private foretak. Ambulansetjenesten samarbeider tett med akuttmottaket på sykehuset, og sysselsetter flere ulike yrkesgrupper.

Arbeidstilsynets tilsyn og veiledning i ambulansetjenesten i 2018-2019 (pdf)

Innsats mot asbesteksponering

Det finnes fremdeles store mengder asbest i norske bygninger og installasjoner. I dag er asbesteksponering hovedsakelig knyttet til rivnings-, reparasjons- og vedlikeholdsarbeid av asbestmateriale som ble brukt før forbudet. Slikt arbeid er strengt regulert og krever tillatelse fra Arbeidstilsynet. Det stilles strenge krav til opplæring og ulike typer vernetiltak.

Arbeidstilsynets innsats mot asbesteksponering - Evaluering og tiltak (pdf)

Kjemisk eksponering i fjørfehold

I 2019 gjennomførte Arbeidstilsynet 49 tilsyn fjørfenæringen med vekt på kjemisk og biologisk helsefare. Hensikten med tilsynene var å kontrollere om det var iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere risikoen for luftveislidelser og hudplager ved arbeid med fjørfe.

Kjemisk eksponering i fjørfehold - Arbeidstilsynets aktivitet i fjørfehold i 2019 (pdf) 

Arbeidstilsynets tilsynsaktivitet i bakerier

Rapporten oppsummerer Arbeidstilsynets effekttilsyn i bakerier i 2017 og 2018. Tilsynene skulle kartlegge effekt av tilsyn gjennomført i de samme virksomhetene i 2009.

Arbeidstilsynets tilsynsaktivitet i bakerier.pdf

Eksponering for brannrøyk

Denne rapporten beskriver Arbeidstilsynets innsats med tilsyn i brann og feiervesen i perioden 2016–2017 og med oppfølgingstilsyn i 2018. Hensikten med tilsynene var å redusere den helsefarlige eksponeringen arbeidstakere utsettes for til et minimum, gjennom å bidra til at virksomhetene arbeider systematisk med forebygging. I tilsynene har Arbeidstilsynet i tillegg til å kontrollere etterlevelse av relevante krav i arbeidsmiljølovgivningen, gitt veiledning om nødvendige tiltak for å redusere risiko for helseskader og sykdom knyttet til helseskadelig eksponering for brannrøyk.

Eksponering for brannrøyk - 2019.pdf

Kjemisk eksponering i fjørfehold - Arbeidstilsynets aktivitet i fjørfehold i 2019

Rapporten oppsummerer 49 tilsyn som Arbeidstilsynet gjennomførte i fjørfenæringen med vekt på kjemisk og biologisk helsefare. Hensikten med tilsynene var å kontrollere om det var iverksatt tilstrekkelige tiltak for å redusere risikoen for luftveislidelser og hudplager ved arbeid med fjørfe.

Kjemisk eksponering i fjørfehold – Arbeidstilsynets aktivitet i fjørfehold i 2019.pdf

Arbeidstilsynets aktivitet i innanskjærs arbeidsdykking i 2016 - 2018

Arbeidsdykking er risikoutsatt arbeid. Arbeidstilsynet følger opp denne bransjen med tilsyn og veiledning, samarbeid, regelverksutvikling,  løpende forvaltningsoppgaver med mer.

Rapport - Innanskjers arbeidsdykking - Arbeidstilsynets aktivitet i innanskjers arbeidsdykking i 2016-2018.PDF