Arbeidstilsynets strategi

Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv

Et godt arbeidsmiljø er viktig og verdifullt. Ikke bare for den enkelte arbeidstaker og for virksomhetene, men også for verdiskaping og velferd i det norske samfunnet. Mange av Norges 2,7 millioner arbeidstakere har et godt arbeidsmiljø. Samtidig er det sammensatte og alvorlige utfordringer i noen utsatte næringer og grupper. Arbeidstilsynet skal bidra til å tette dette gapet. Visjonen vår er: Arbeidstilsynet – for et godt arbeidsliv.

I dagens arbeidsliv har vi arbeidsmiljøutfordringer som har vært stabile over tid og vi har nye utfordringer som kommer til. Som arbeidstilsyn har vi en viktig oppgave i å ta tak i det vi ser av utfordringer her og nå, men også å rigge oss for å kunne svare på det som kommer. ​Denne strategien viser hvordan vi skal utvikle oss for å løse samfunnsoppdraget vårt godt fremover. 

Illustrasjon av seks personer som står sammen og jubler. De to i midten gir hverandre en figh five.

Ett sterkt lag 

For å løse samfunnsoppdraget vårt må vi i Arbeidstilsynet jobbe som ett lag. Vi skal være kompetente og solide i alt vi gjør, og vi skal være synlige både i virksomhetene, hos viktige målgrupper og i samfunnsdebatten. Dette er verdiene våre – og de skal kjennetegne oss som etat.  

Hva skal vi oppnå? 

Det finnes fortsatt utfordringer i arbeidslivet innen forebyggende arbeidsmiljøarbeid, useriøsitet og arbeidslivkriminalitet. Det er her vi skal rette innsatsen for å få et sikkert og fullt forsvarlig arbeidsliv for alle. Dette krever at vi bruker virkemidlene våre godt. Det krever også at vi utvikler det gode samarbeidet vi har med andre.  

Hvordan skal vi oppnå det? 

Vi skal være en relevant tilsyns- og veiledningsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver for det norske arbeidslivet. Slik skal vi legge til rette for at arbeidsgivere tar sitt arbeidsmiljøansvar. Det skal lønne seg å være en seriøs aktør i det norske arbeidslivet. 

Vi har identifisert fire strategiske satsingsområder det er viktig at vi utvikler oss på for å sikre at fremtidens arbeidstilsyn leverer på samfunnsoppdraget. 

Strategien har ingen spesifikk sluttdato. Den skal leve så lenge den treffer de målene vi har satt oss, og vil bli endret eller justert når det foreligger noe i våre omgivelser som tilsier at vi bør endre kurs. For oss er det et mål at kart og terreng stemmer overens så langt det er mulig, til enhver tid.  

Trude Vollheim, direktør   

Et arbeidsliv i endring

Arbeidslivet i Norge fungerer i hovedsak godt, men vi har fortsatt bransjer og yrkesgrupper med utfordringer.  

Illustrasjon et arbeidsliv i endring. En som jobber på pc og med en robot bak seg

Vi forventer at den raske teknologiske utviklingen fortsetter å føre til store omstillinger. Et eksempel på en slik endring er hvordan vi raskt har tatt i bruk eksisterende teknologi for å kunne jobbe hjemmefra. Et viktig spørsmål er hva slike omstillinger gjør med det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. 

Økt bruk av ny teknologi som robotikk, digital overvåking og kunstig intelligens kan føre til økt produktivitet og effektivitet i arbeidslivet. Samtidig som de kan innebære utfordringer for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet. 

Folk forventer brukervennlige digitale løsninger. Flere arbeidstakere jobber uten fast arbeidssted og med nye krav til kompetanse. Alt dette utfordrer strukturen i arbeidsmarkedet.

De raske endringene skjer i et tempo som gjør det utfordrende for myndighetene å holde tritt.

Økt globalisering og migrasjon har gitt en økt konkurranse, spesielt innen de arbeidsintensive næringene, og setter organiseringen av arbeid og arbeidstid under press. Økt flyt av varer og tjenester over landegrensene utfordrer strukturene våre som tidligere har hatt et nasjonalt perspektiv.

Demografiske endringer som migrasjon og en aldrende befolkning vil påvirke rammebetingelsene i arbeidslivet. Utsatte grupper og en mangfoldig yrkespopulasjon krever gode strategier for inkludering og forebygging, for å sikre at arbeidslivet er trygt og forsvarlig for alle. 

Dette ønsker vi å oppnå

Samfunnsoppdraget og de overordnede målene gir retningen for Arbeidstilsynets innsats.

Samfunnsoppdraget

Arbeidstilsynet skal legge premisser for, og følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet. 

Arbeidstilsynet skal, på et faglig og selvstendig grunnlag, følge opp at virksomhetene ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljølovgivningen, allmenngjøringslovgivningen og øvrig relevant regelverk som er tillagt Arbeidstilsynets myndighet.

Overordnede mål

Vi arbeider for et inkluderende arbeidsliv med et arbeidsmiljø som gir en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. 

Kjennetegn ved ønsket tilstand:

 • Trygge ansettelsesforhold og likebehandling
 • Godt ytringsklima i virksomhetene
 • Arbeidsforholdet tilpasses til den enkelte arbeidstakers forutsetninger og livssituasjon
 • Arbeidsgiver og arbeidstakerne i virksomhetene ivaretar og utvikler selv sitt arbeidsmiljø i samarbeid med arbeidslivets parter og med nødvendig veiledning og kontroll fra offentlig myndighet

Vi arbeider for å oppnå et velfungerende arbeidsliv hvor seriøse aktører har gode forhold og oppnår fordeler fremfor useriøse aktører når de tilbyr seriøse og anstendige arbeidsvilkår. Useriøse aktører presses ut av markedet og ødelegger ikke konkurranseforholdene for de seriøse aktørene.

Kjennetegn ved ønsket tilstand: 

 • Fast ansettelse og klare ansvarsforhold
 • Forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår
 • Forsvarlige innkvarteringsforhold
 • Et velfungerende arbeidsliv

Vi arbeider for å oppnå et arbeidsliv fritt for kriminalitet, og hvor arbeidstakere har lovlige lønns- og arbeidsbetingelser. Utsatte grupper, spesielt utenlandske arbeidstakere, har kunnskap om rettigheter, plikter og regelverk i norsk arbeidsliv, og har motivasjon til å etterleve disse. 

Kjennetegn ved ønsket tilstand: 

 • Arbeidstakerne har lovlige betingelser, har kunnskap om rettigheter og plikter, og blir ikke utnyttet
 • Myndighetene er aktive og har effektive kontrollrutiner og kontrollsystemer
 • Gode regelverk, slik at oppdragsgivere og bestillere aktivt bidrar til forebygging

Arbeidstilsynets utvikling – strategiske satsingsområder

Arbeidstilsynet skal løse sitt samfunnsoppdrag og følge opp arbeidsmiljøutfordringer i en omverden preget av raske endringer og kompleksitet. Ny teknologi, globalisering, demografiske endringer og det grønne skriftet er drivere for en utvikling som vil kreve at vi tilpasser arbeidet vårt og finner nye måter å jobbe på.

For å sikre at også fremtidens arbeidstilsyn leverer på samfunnsoppdraget og fyller sin rolle på en god måte, er det særlig viktig at vi videreutvikler oss innen følgende områder:

Disse fire strategiske satsingsområdene gir den overordnede retningen for utvikling av Arbeidstilsynet de kommende årene.

Risikobasert

Vi kjenner arbeidslivet og våre målgrupper godt, og fanger opp trender tidlig. Vi prioriterer innsatsen mot utsatte grupper, næringer og forhold i arbeidslivet med høy risiko for utnytting, sykdom eller skade. Vi jobber treffsikkert basert på helhetlige og grundige risikovurderinger.

Illustrasjon risikobasert: traktor på kanten av et stup.

Vi skal

Rette innsatsen der risikoen for alvorlige helseutfall eller utnytting er størst

Vi samler kunnskap om risikoforhold, trender og utvikling, og omsetter denne kunnskapen til innsats der risiko for alvorlige helseutfall eller utnytting er størst.

Kjenne målgruppene godt

Vi har oppdatert kunnskap om våre målgrupper slik at vi vet hvem som har størst risiko for å bli utsatt for uforsvarlige arbeidsforhold eller arbeidsrelatert sykdom og skade.

Bruke virkemidlene slik at de gir best effekt

Vi bruker virkemidlene våre ut ifra kunnskap om hvor de gir best effekt, og skal kombinere dem for å oppnå mer.

Kunnskapsaktør

Vi er et kompetent og nytenkende fagmiljø og tar tydelig posisjon som ledende kunnskapsaktør på arbeidsmiljøområdet.

Illustrasjon av person som peker på skjerm som viser en graf. Personer sitter i front.

Vi skal

Være en tydelig stemme som tillitvekkende ekspert på helse-, miljø og sikkerhet

Vi tar tydelige standpunkt innen våre ansvarsområder basert på kunnskap og erfaring fra vår kjernevirksomhet. Vi tar en synlig og aktiv rolle som kunnskapsformidler og premissgiver på området, og deler kunnskapen med våre målgrupper.

Være en lærende organisasjon med gode fagmiljø

Vi har gode fagmiljø og involverer nødvendig kompetanse på tvers av funksjoner og fag for å løse oppgavene best mulig og å lære av hverandre. Vi omsetter individuell kompetanse til organisatorisk kompetanse, og vi tetter kompetansegap kontinuerlig.

Samarbeide tett med andre for å innhente kunnskap og dele erfaringer

I samarbeid med partene, andre etater, nasjonale og internasjonale aktører, innhenter vi kunnskap og deler erfaringer om trender og utviklingstrekk innen arbeidsmiljøområdet.

Endringsdyktig

Vi tar raskt i bruk ny kunnskap, og har en kultur for forbedring. Vi tar effektivt i bruk digitale løsninger som møter brukernes behov, og utvikler våre metoder og virkemidler for å oppnå best mulig effekt.

Illustrasjon av et veikryss med piler både til venstre og høyre.

Vi skal

Tilpasse tjenestene våre til brukernes behov og til utfordringene i arbeidslivet

Vi jobber offensivt med å utvikle regelverk tilpasset utfordringene i samfunnet. Vi involverer våre brukere i utvikling av tjenester og etablerer sammen med andre aktører felles løsninger som gir høy brukertilfredshet. 

Kontinuerlig forbedre og utvikle organisasjonen og tjenestene våre

Evaluering er en naturlig del av arbeidshverdagen vår. Vi har lav terskel for å teste ut nye arbeidsformer og metoder. Vi utvikler tjenester, metoder og virkemidler for å oppnå best mulig effekt. 

Forenkle og digitalisere

Vi forenkler tjenestene våre og effektiviserer de arbeidsprosessene vi bruker for å levere dem. Digitalisering og digital transformasjon gjennomføres der det er riktig. Vi forvalter dataene våre på en trygg og sikker måte og bygger sikre digitale løsninger som motstår trusler i det digitale rom. 

Ett lag

Vi spiller hverandre gode. Sammen tilpasser vi organisasjonen og våre arbeidsformer til fremtidens utfordringer. Våre ledere og medarbeidere tar ansvar for helhet og drar i samme retning.

Illustrasjon av ett lag: tre personer som sitter i en båt.

Vi skal

Samhandle på tvers for å levere gode tjenester

Vi drar i samme retning for å nå felles mål. Vi samhandler på tvers av funksjoner og fagmiljø.

Være et attraktivt arbeidsmiljø

Vårt arbeidsmiljø er attraktivt og preget av mangfold. Gjennom medvirkning og involvering sikrer vi godt og inkluderende arbeidsmiljø, kvalitet i leveranser og en organisasjonskultur som fremmer endring, utvikling og helhetstenking. Vi tiltrekker oss dyktige medarbeidere.

Ha ledere som motiverer og gir retning

Våre ledere er tydelige og gir retning, går foran som endringsagenter og stimulerer til forbedring. Vi har ledere som tar et helhetsansvar.

Ha utviklingsorienterte medarbeidere

Våre medarbeidere er kompetente og endringsvillige, og medvirker aktivt for å sikre at etaten leverer godt på samfunnsoppdraget.

Se strategien som PDF