Strammer inn reaksjonsbruken innen yrkesdykking

Publisert 11.01.2024 - Lesetid: 5 min

Arbeidstilsynet har etter over 100 tilsyn med yrkesdykking avdekket svikt i sikkerhetsarbeidet hos seks av ti kontrollerte dykkervirksomheter. – Vi strammer nå inn reaksjonsbruken, og vil i større grad vurdere overtredelsesgebyr og anmeldelse ved alvorlige brudd på regelverket, sier fungerende avdelingsdirektør i Arbeidstilsynet, Rosmari Johnsen.  

Illustrasjon som viseren dykker ved en havmerd og en båt med flere hjelpere ombord

FIRE OVERTREDELSESGEBYR: De siste to årene har Arbeidstilsynet vedtatt overtredelsesgebyr i fire tilsyn innen dykking. Størrelsen på gebyrene har vært fra 200.000 til 450.000 kroner.  Illustrasjon: Arbeidstilsynet

– Yrkesdykking er risikofylt arbeid med høy ulykkesfrekvens, og vi ser svært alvorlig på bruddene, sier Johnsen. De siste årene er det gjort flere endringer i regelverket, som skal bidra til å øke sikkerheten til yrkesdykkerne, sier fungerende avdelingsdiretør for Avdeling for tilsyn, Rosmari Johnsen. 

– Vi erfarer at regelendringene har virket positivt. Men selv om flere dykkevirksomheter jobber godt med sikkerheten er det fortsatt for mange som ikke følger regelverket, eller som ikke kjenner regelverket godt nok, sier Johnsen.  

Forventer at regelverket følges  

Arbeidstilsynet har de siste årene jobbet aktivt for å heve sikkerhetsnivået i dykking og slik bidra til å gi yrkesdykkere en tryggere arbeidshverdag. Innstrammingene i regelverket er en viktig del av dette arbeidet, og det ble i desember 2018 vedtatt endringer i 23 bestemmelser i regelverket som gjelder ved yrkesdykking.  

Sentrale målsettinger for regelverksendringene var å bidra til at virksomhetene tar i bruk utstyr som høyner sikkerheten, sikrer tilstrekkelig bemanning og legger til rette for nødvendig eller økt kompetanse både hos dykkeleder og resten av dykkerteamet. Endringene skal også bidra til at virksomhetene etablerer bedre rutiner og har større fokus på forebyggende, systematisk arbeid for å sikre arbeidstakerne et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. 

Arbeidstilsynet har de siste årene prioritert å informere og veilede om det nye regelverket til virksomheter som utøver arbeidsdykking.  

– Men nå har endringene i regelverket vært gjeldende så lenge at vi må kunne forvente at både virksomhetene som utfører dykking i egen regi og kjøpere av dykketjenester har gjort seg kjent med de nye kravene og følger dem, sier Johnsen.  

Varsler økt bruk av overtredelsesgebyr 

De siste to årene har Arbeidstilsynet vedtatt overtredelsesgebyr i fire tilsyn innen dykking. Størrelsen på gebyrene har vært fra 200.000 – 450.000 kroner.  

– I disse fire tilfellene var bruddene samlet sett vurdert som så alvorlige at vi reagerte strengt. Det var brudd på helt sentrale bestemmelser som skal sørge for nødvendig sikkerhet ved dykkeoperasjoner, sier Johnsen.  

Overtredelsesgebyrene er gitt på grunn av  

 • brudd på kravet til å ha ferdig dresset beredskapsdykker. Hensikten med dette kravet er å kunne gi øyeblikkelig bistand til dykker ved behov. Kort responstid er avgjørende i en nødsituasjon.  
 • brudd på gjennomført beredskapsøvelse. Krav om beredskapsøvelse skal sikre at hele dykkerteamet kjenner beredskapsplanen og nødprosedyrer, og er i stand til å samarbeide effektivt og godt om en hendelse oppstår. 
 • brudd på kravet til skriftlig arbeidsinstruks for dykkeroppdraget. Hensikten med skriftlig arbeidsinstruks er å beskrive framgangsmåte og sikkerhetstiltak ved gjennomføringen av oppdraget. 
 • Brudd på kravet til kartlegging, risikovurdering og tiltak. Hensikten med dette kravet er å på forhånd kartlegge og risikovurdere farer som dykkeren kan utsettes for, og på denne bakgrunn planlegge og iverksette nødvendige tiltak slik at dykkeroperasjonen kan utføres på en sikker måte. Dette danner grunnlaget for gjennomføringen av hele dykkeroperasjonen. 

Arbeidstilsynet mener at overtredelsesgebyr i disse firesakene vil ha en forebyggende effekt både hos virksomheten som får overtredelsesgebyr og hos andre virksomheter som driver med dykking. Vi mener at de forebyggende tiltakene som etter regelverket skal iverksettes for å sikre forsvarlig arbeidsdykking, både er praktisk og kostnadsmessig mulig å gjennomføre. 

– Fremover vil vi i større grad vurdere overtredelsesgebyr og anmeldelse når forholdene tilsier det, varsler avdelingsdirektør Johnsen.  

Risikofylt arbeid 

Yrkesdykking har en langt høyere risiko sammenlignet med arbeidslivet ellers, og næringen har over lang tid hatt mange ulykker. Fordi arbeidstakerne jobber under vann, i et element der mennesket ikke er skapt for å kunne oppholde seg, og der vi er helt avhengig av hjelpemidler for å overleve, kan ulykker i dykking fort bli svært alvorlige. 

– Ofte har man bare sekunder til rådighet når en hendelse oppstår, og redningsarbeidet er svært tidskritisk. En liten feil kan bety forskjell på liv og død, og en dykker dør dersom hen ikke får hjelp i tide, og går tom for pusteluft. Nettopp derfor er det også et omfattende spesialregelverk som skal bidra til å hindre ulykker, sier Rosmari Johnsen.  

– Det er viktig at virksomhetene jobber forebyggende med sikkerheten, og har nødvendig beredskap dersom hendelser skulle oppstå. Hendelser må registreres og evalueres, slik at virksomhetene retter opp og lærer av eventuelle feil og etterlever regelverket, sier Johnsen.  

Funn fra tilsyn: 

I perioden januar 2019 – september 2023 har Arbeidstilsynet gjennomført 105 tilsyn med yrkesdykking. Ni av disse gjelder oppfølging etter rapportert ulykke under dykking.  

I 63 prosent av tilsynene ble det avdekket ett eller flere brudd på regelverket, og gitt én eller flere reaksjoner:

 • Det er i 26 tilsyn avdekket brudd på kravet til nødvendig kartlegging, risikovurdering og planlegging av dykkeoperasjoner. 
 • Det er i 18 tilsyn avdekket brudd på kravet til sikkerhetsprosedyrer for sikker dykking. 
 • Det er i 23 tilsyn avdekket brudd på plikten til å utarbeide en skriftlig arbeidsinstruks for det enkelte dykkeoppdrag.  
 • Det er i 27 tilsyn avdekket brudd på arbeidsgivers plikt til å gi arbeidstakerne opplæring og øvelse i beredskapsplan og nødprosedyrer for dykking. 
 • Det er i 23 tilsyn avdekket brudd på arbeidsgivers plikt til å sørge for loggføring av dykkeoperasjoner.  

Etter de 105 tilsynene er det 

 • vedtatt tvangsmulkt som pressmiddel i to tilsyn. ​ 
 • vedtatt stans ved overhengende fare for liv og helse i tre tilsyn
 • ​vedtatt overtredelsesgebyr i fire tilsyn, i størrelsesordenen 200.000 – 450.000 kroner 
 • levert én politianmeldelse 

Fakta om yrkesdykking: 

Yrkesdykking utføres i mange næringer og i mange ulike arbeidsoperasjoner, men med det fellestrekk at det utføres arbeid under vann med bruk av dykkerutstyr og tilført pusteluft. 

Det utføres dykking i forbindelse med alt fra sveising og betongarbeid til inspeksjon og reparasjon av oppdrettsmerder, film- og fotodykking og opplæring av sports- og arbeidsdykkere. Mange steder har brannvesenet dedikerte redningsdykkere og på universitetene er det vitenskapelige dykkere som driver arkeologiske utgravinger og annen forskning under vann.  

Arbeid under vann er risikoutsatt grunnet flere forhold; omgivelsene arbeidet utføres under, farer forbundet med å arbeide under vann, for eksempel trykk, tilføring av pusteluft, arbeidsutstyr, og begrensede muligheter for på forhånd å kartlegge arbeidet og sette inn tiltak.