Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie?

Publisert 14.05.2024

Etterlengtede feriedager nærmer seg for mange av oss. Men hvem har egentlig siste ordet når det kommer til tidspunktet for ferieavviklingen?  

Bildet vider ei sommerkledd kvinne på ei strand.

SOMMERFERIE: Tidspunkt for sommerferie skal planlegges med nærmeste leder. Er det ikke mulig å etterkomme ferieønskene til alle ansatte, er det arbeidsgiver som til slutt kan bestemme tidspunktet for ferien din. FOTO: Colourbox.com. 

De fleste virksomheter løser feriespørsmålet ved at ansatte får komme med ønsker om ferietidspunkt. Deretter forsøker arbeidsgiver så godt som mulig å fordele ferietiden, for å på best mulig måte ivareta både ønskene fra de ansatte og bedriftens behov. Men lar det seg ikke gjøre å etterkomme alle ferieønskene, er det arbeidsgiver som til slutt kan bestemme tidspunktet for din ferie. 

Som arbeidstaker har du imidlertid rett til å få lagt minimum tre av ferieukene til hovedferieperioden (1. juni – 30. september) dersom du ønsker det. Du kan også kreve å få avviklet restferien i sammenheng. 

Arbeidsgiver skal i god tid før ferien drøfte tidspunktet for ferien med tillitsvalgt eller deg som arbeidstaker. Dette løses på de fleste arbeidsteder ved at de ansatte melder inn sine ferieønsker, og så tar leder en prat med den eller de som kanskje ikke får ønskene sine oppfylt, for å se om man kan lande på nest beste løsning. 

Dersom det ikke er særlige grunner som hindrer det, kan du kreve å få vite tidspunkt for ferien senest to måneder før feriestart. 

Kommer du ikke til enighet med arbeidsgiver om tidspunkt innenfor hovedferieperioden, er det arbeidsgiver som har siste ord. Du kan imidlertid kreve å få lagt tre ferieuker til hovedferieperioden, og å ta ut restferie i sammenheng. 

Arbeidsgiver må sørge for at ferien blir avviklet, og du som arbeidstaker må ta ut ferie i løpet av året. 

Ferie er en viktig del av et helhetlig HMS-arbeid – uthvilte og «oppladede» medarbeidere gir mindre risiko for ulykker, mindre sykefravær, bedre stemning og arbeidsmiljø på jobben og gjør at folk kan stå lenger i jobb. Derfor er det også lovpålagt å avvikle ferie. 

Du kan allikevel inngå en skriftlig avtale med din arbeidsgiver om overføring av inntil to uker ferie til neste år hvis du ikke rekker å avvikle ferie i nåværende året. Du kan også avtale uttak av inntil 2 ukers forskuddsferie, altså, «låne» disse ukene fra neste års feriesaldo. 

Har du ikke avviklet full ferie fordi din arbeidsgiver ikke har passet på at du tok årets ferie, skal all lovbestemt ferie som ikke er avviklet i løpet av ferieåret overføres til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i de tilfeller der arbeidstaker for eksempel har vært syk over flere år og har mye ferie til gode. 

Ferien må tas ut i feriedager, ikke i penger. Det er ikke lov å få utbetalt feriepenger for ferie som ikke er avviklet eller overført til påfølgende ferieår. Dette gjelder også i tilfeller der det er snakk om overføring grunnet arbeidsuførhet eller foreldrepermisjon. 

Eneste mulighet for å få ut feriepenger for ferie som ikke er avviklet, er hvis arbeidsforholdet opphører. 

Ja, hvis du ikke har avviklet full ferie tidligere i året hos din forrige arbeidsgiver, kan du ta ut ferie hos din nye arbeidsgiver. 

For at arbeidsgiver skal kunne kreve at du tar ferie, må du ha opptjent feriepenger forhenværende år hos den eksisterende eller tidligere arbeidsgiveren. 

Ferieloven sier at en arbeidstaker skal ha: 

  • full ferie (25 virkedager) innen utløpet av samme ferieår hvis du tiltrer senest 30. september i ferieåret 
  • tre uker ferie i hovedferieperioden (1. juni–30. september) hvis du tiltrer innen 15. august i ferieåret 
  • minst én uke ferie samme år hvis du tiltrer etter 30. september 

Ja, sykemeldte arbeidstakere kan allikevel velge å ta ut ferie. Da vil utbetaling av sykepenger stoppe, og arbeidsgiver skal utbetale feriepenger opptjent året før.  

Tillater helsen din ikke å ta ferie under sykemelding, så har du rett på å få overført feriedager til et senere tidspunkt. Blir det ikke mulig å ta ut ferie i løpet av året, skal alle feriedager overføres til neste år. 

Under permittering gjelder vanlige regler for ferieavvikling. Det betyr at du kan inngå en avtale om ferie med din arbeidsgiver, og at arbeidsgiveren din også kan pålegge deg å ta ut ferie under permittering – med 2 måneders varsel.  

Ved avvikling av ferie under permittering, stopper NAV utbetaling av permitteringslønn og du får utbetalt feriepengene opptjent året før fra din arbeidsgiver. 

Ferieloven er lik for alle. Alle arbeidstakere har derfor 25 virkedager ferie hvert år, eventuelt ekstra ferie etter avtale eller tariffavtale (typisk omtalt som den "femte" ferieuken).  

At man jobber i en deltidsstilling, har ingen betydning. Deltidsansatte eller personer som jobber skift/turnus kan imidlertid ikke kreve å få ferie bare på de dagene de skulle vært på jobb. Også de dagene de har fri etter arbeidsplanen vil telle med ved ferieavvikling. Dette fordi ferieloven benytter begrepet virkedag og dette er ikke det samme som arbeidsdag. Virkedag etter ferieloven er mandag - lørdag (søndag og helligdager unntatt).  

For en deltidsansatt som eksempelvis jobber mandag til onsdag (60 prosent stilling), vil du benytte seks virkedager ferie ved en kalenderukes feriefravær, selv om du bare jobber tre dager.  

For en turnusarbeider, som eksempelvis jobber i uke én – har fri i uke to - jobber i uke tre, vil alle tre ukene telle som ferie ved ferieavvikling.  

Det samme gjelder for en arbeidstaker som jobber halve dager. Hvor mye man jobber per dag er uvesentlig i forhold til ferieloven. Loven skiller ikke mellom dager der en jobber to eller åtte timer. Det vil si at man ikke kan regne ferie i timer, men må regne hele dager. Arbeidstakere som jobber halve dager, bruker altså hele feriedager når de avvikler ferie. 

Bedre vilkår enn det som er nevnt over kan avtales, eksempelvis at man setter likhetstegn mellom virkedag og arbeidsdag, eller at man bare teller mandag - fredag ved beregning av feriedager. Men dette følger av forutsetninger i arbeidsavtale/tariffavtale, og ikke av ferieloven. 

Mulighet til uttak av ferie som enkeltdager vil bero på avtale med arbeidsgiveren. En slik ordning er kun regulert for den ekstra ferieuka som arbeidstakere over 60 år har krav på. Etter loven kan denne uka tas ut som enkeltdager. Deles ekstraferien, kan arbeidstaker bare kreve å få fri så mange arbeidsdager som vedkommende normalt har i løpet av en uke. 

Finn ut mer 

På arbeidstilsynet.no finner du informasjon om ferie. Se også ferieloven. 

Finner du ikke svar på det du lurer på? Da kan du ta kontakt med oss i Arbeidstilsynet. 

Les mer

Ferie