Arbeidstilsynet skal kontrollere smitteverntiltak ved innkvartering

Publisert 21.12.2020 - Lesetid: 4 min

Arbeidsgivere som stiller innkvartering til rådighet for arbeidstakere som skal i karantene, må tilby enerom med tv og internett, eget bad og eget kjøkken eller matlevering. Arbeidstilsynet skal kontrollere at kravene til innkvartering blir ivaretatt.

I mange bransjer tilbyr arbeidsgiver innkvartering til arbeidstakere. Dette er særlig vanlig i bransjer med mange pendlere eller utenlandske arbeidstakere, som bygg og anlegg, industri, verft og fiskeindustrien.

Regjeringen besluttet nylig å fastsette flere krav til innkvartering som arbeidsgivere stiller til rådighet ved innreisekarantene. Virksomhetene kan fremdeles tilby annen innkvartering enn karantenehotell, men flere forutsetninger må være på plass for at dette skal være mulig.

– Med et betydelig smittetrykk utenfor landegrensene, er forsvarlig innkvartering av tilreisende arbeidstakere helt nødvendig for å forebygge koronasmitte. Dersom arbeidsgivere stiller boliger til rådighet, plikter de å sette seg nøye inn i regelverket og unngå snarveier når det kommer til smittevern, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

KRAV TIL BOLIG: Innkvarteringen som arbeidsgiver stiller til rådighet må være utformet slik at det er mulig for arbeidstakere i karantene å unngå nærkontakt med andre. FOTO: Colourbox.com.

Må kunne unngå nærkontakt

Personer som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt skal være i karantene i 10 døgn. For å innfri kravene i covid-19-forskriften, må innkvarteringen være utformet slik at det er mulig for arbeidstakeren å unngå nærkontakt med andre. Arbeidstakerne i karantene skal ha:

 • enerom med tv og internett
 • eget bad
 • eget kjøkken eller matlevering

Arbeidstilsynet vil i tilsyn stille samme krav til innkvarteringen ved innreisekarantene og smittekarantene.

Dersom arbeidsgiver ikke kan stille med egnet oppholdssted, skal karantenen gjennomføres på karantenehotell.

Les mer:
Smittevern og innkvartering

Les også:
Innreisekarantene (hdir.no)
Smittekarantene (hdir.no)

Skal ha smittevernregler for innkvarteringen

Arbeidsgiver skal fastsette klare smittevernregler som gjelder for innkvarteringen. Dette kan gjøres sammen med eventuelle husordensregler. Arbeidstakere som er innkvarterte, skal medvirke og de skal få informasjon om smittevernreglene på et språk de forstår.

Smittevern og innkvartering

Arbeidsgiver må som minimum iverksette følgende smitteverntiltak:

 • Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere i karantene ikke kommer i nærkontakt med andre. Ansatte i karantene skal ha enerom med tv og internett, eget bad og kjøkken eller matservering. Kravet om tv er ikke absolutt. Pc eller nettbrett som er likeverdig i funksjon og tilbud som en tv, kan også godtas som erstatning.  
 • Rutiner eller tiltak for å ivareta grunnleggende smittevern (holde avstand, håndvask, hostehygiene, bruk engangspapir o.l.).
 • Rutiner eller tiltak for nøye rengjøring av innkvarteringen.
 • Rutiner eller tiltak for bruk av vaskemaskin med temperatur på minimum 60 grader.
 • Rutiner eller tiltak for ansatte som får symptomer på akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust. Ansatte med symptomer bør testes og ikke komme i nærkontakt med andre frem til eventuelt negativt prøvesvar er klart.
 • Rutiner eller tiltak for at ansatte som er i innreisekarantene. Dersom ansatte i innreisekarantene utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust, skal de teste seg. 
 • Rutiner for ansatte som er i smittekarantene i innkvarteringen. Dersom ansatte i smittekarantene utvikler symptomer på akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust, skal de teste seg. De skal isolere seg frem til eventuelt negativt prøvesvar er klart.
 • Rutiner eller tiltak for nærkontakter av syke som er innkvartert.

Arbeidstakerne skal få opplæring i smitteverntiltakene på et språk de forstår. Smittevernrutiner kan gå fram av husordensreglene.  

Er det ikke mulig å gjennomføre tiltak listet opp over eller tilsvarende tiltak, er ikke innkvarteringen forsvarlig under et pågående smitteutbrudd som koronapandemien.

Varslede og uanmeldte tilsyn

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at arbeidsgivere ivaretar krav om smittevern, og i dette inngår tilsyn med innkvartering når det stilles til rådighet av arbeidsgiver.Tilsyn kan være varslet på forhånd, eller uanmeldt. Tilsynet gjennomføres i hovedsak ved en befaring av innkvarteringen.

Under tilsynet vil Arbeidstilsynet ha samtaler med arbeidstakerne og om mulig med arbeidsgiver. Kontrollen gjennomføres uavhengig av om arbeidsgiver kan være til stede.

Dersom det avdekkes ulovlige boforhold, vil Arbeidstilsynet normalt fatte vedtak som pålegger arbeidsgiver å rette opp de ulovlige boforholdene innen en oppgitt frist. Arbeidstilsynet kan ilegge tvangsmulkt eller vedta å stanse bruken av innkvarteringen dersom virksomheten ikke oppfyller pålegg om retting innen fristen.

Relaterte artikler