Godkjenning av bedriftshelsetjenester

Leverandører som tilbyr bedriftshelsetjenester (BHT), skal være godkjent av Arbeidstilsynet.

Generelle helsekontroller, tilbud om behandling, poliklinisk virksomhet og livsstilsoppfølging, er ikke en del av bedriftshelsetjenestens oppgaver.

Kravet om godkjenning gjelder BHT-leverandører som tilbyr tjenester til virksomheter som ifølge regelverket har plikt til å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål, og på grunnlag av faglige vurderinger informere om risikofaktorer på arbeidsplassen.

Krav for å bli godkjent BHT-leverandør

Arbeidstilsynet stiller krav til kvaliteten i bedriftshelsetjenestene. Disse kravene må være oppfylt for å kunne levere tjenester til virksomheter med plikt til å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT).

Bedriftshelsetjenesten skal samlet sett være i stand til å gi en helhetlig, tverrfaglig og forebyggende bistand. Virksomhetene skal kun behøve å forholde seg til én tjeneste. Bedriftshelsetjenester med flere avdelinger må kunne dokumentere at de tilbyr helhetlige og tverrfaglige tjenester til alle virksomhetene, eventuelt med kompetanse på tvers av avdelingene.

I de tilfeller der bedriftshelsetjenesten er del av en større virksomhet, f.eks. legesenter, helseklinikk, medisinsk senter, treningssenter eller lignende, skal forretningsområdene være tydelig adskilt. Bedriftshelsetjenesten må utgjøre en egen enhet.

Bedriftshelsetjenesten skal ha et kvalitetssystem som sikrer at den bistår arbeidsgiver på en tilfredsstillende måte og som sikrer kompetanseutvikling for bedriftshelsetjenestens personale.  

Kvalitetssystemet skal inneholde dokumentasjon på hvordan arbeidet skal utføres.

Det er ikke krav om sertifisering av kvalitetssystemet, men gode rutiner for revidering og oppdatering er nødvendig for at kvalitetssystemet skal ha reell verdi.

I vurderingen av kvalitetssystemet legges det vekt på følgende områder:

Systematisk samarbeid med bedriften

Samarbeidet skal sikre at alle bedrifter får tilstrekkelig oppfølging og at kunder uten tilstrekkelig bestillingskompetanse får den hjelpen de har behov for. Arbeidsgiver skal i samarbeid med bedriftshelsetjenesten utarbeide periodevise planer for samarbeidet, rapporter etter utførte oppdrag og årsrapporter. Bedriftshelsetjenesten skal kunne dokumentere hvordan bedriftene følges opp.

Kvalitetssikring av tjenestene

Gjeldende retningslinjer, prosedyrer, metoder, standarder og verktøy som brukes må dokumenteres som en del av kvalitetssystemet. Dette gjelder for alle fagområder og alle typer tjenester. Bedriftshelsetjenesten må stå inne for kvaliteten på hele tjenestetilbudet, også arbeid som utføres av samarbeidspartnere.

System for kontinuerlig kompetanseutvikling for bedriftshelsetjenestens personale

Systemet skal sikre en målrettet og løpende utvikling av kompetanse basert på virksomhetenes og bedriftshelsetjenestens behov. Slik skal bedriftshelsetjenestens bistand til enhver tid være faglig tilfredsstillende. Kompetanseutviklingsplanen kan være felles, eller for hver enkelt medarbeider.

Bedriftshelsetjenesten skal kunne gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomhetene. Bedriftshelsetjenestens faglige personale må utgjøre minimum tre årsverk og ha kompetanse innenfor kompetanseområdene arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Se utdypning av kravene til kompetanseområdene.

Aktuelle yrkesgrupper som kan godkjennes og regnes som bedriftshelsetjenestens faglige personale er lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, yrkeshygieniker, HMS-ingeniør, verneingeniør og psykolog. Listen er ikke uttømmende.

For å sikre at bedriftshelsetjenesten har god faglig kvalitet, stilles det krav om at enkelte fagområder må være dekket med minimum 30 prosent av et årsverk. Dette gjelder fagområdene arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Personalet som skal dekke disse områdene må ha relevant formell og godkjent utdanning, fortrinnsvis minimum fullført utdannelse på høgskolenivå. Fagperson som skal godkjennes på fagområdet arbeidsmedisin, må ha autorisasjon som lege. 

Minimumskravene til volum og kompetanse på lovpålagte fagområder må dekkes av fast ansatt fagpersonell.

Se også: 

Utdyping av krav til faglig kompetanse

Les mer om utdyping til krav om kompetanseområder

Arbeidstilsynet kan stille de vilkår som anses nødvendig i forbindelse med vedtak om godkjenning.

Søknad om godkjenning 

Arbeidstilsynet har utarbeidet et elektronisk søknadsskjema som skal benyttes for å søke om godkjenning: Skjema for å søke godkjenningSkjemaet har en egen veiledningsdel. Merk at dokumentasjon må legges ved søknaden. 

Godkjenningen varer i 5 år

Hvis BHT-leverandøren oppfyller kravene, vil Arbeidstilsynet som hovedregel gi godkjenning for en periode på fem år.

Arbeidstilsynet kan trekke godkjenningen tilbake dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt, eller hvis de ikke oppfylles innen en fastsatt frist.

Bedriftshelsetjenesten må være forberedt på oppfølgingsbesøk fra Arbeidstilsynets godkjenningsenhet i løpet av godkjenningsperioden.

Register over godkjente bedriftshelsetjenester

Endringsmelding

Godkjente bedriftshelsetjenester plikter å melde inn endringer til Arbeidstilsynet som har betydning for godkjenningen. I tillegg er det ønskelig at virksomheten også melder inn endringer som kan bidra til å holde Arbeidstilsynets register á jour. Det kan for eksempel være kontaktinformasjon, avdelingsinformasjon, telefonnummer, adresser osv. eller endring i faglig sammensetning. 
Melding om endring

Regelverk

Krav til kompetanse og kvalitet hos leverandører av BHT-tjenester:Forskrift om administrative ordninger Kapittel 2  Godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Kravene til kvalitet gjelder BHT-leverandører som skal levere tjenester til virksomheter med plikt til å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste.

Her finner du bransjer/næringer der virksomhetene må knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste:

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kapittel 13

Hvordan vise at bedriftshelsetjenesten er godkjent?

Arbeidstilsynet har utarbeidet et godkjentmerke. Dette kan bedriftshelsetjenesten bruke for å vise at den er godkjent. Godkjentmerket kan kun benyttes av bedriftshelsetjenester som har gyldig godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Godkjent bedriftshelsetjeneste-merke

Dette er et merke som godkjente bedriftshelsetjenester kan bruke i markedsføringssammenheng. Du kan laste ned merket nedenfor.


Konverter denne siden til PDF