Godkjenning av bedriftshelsetjenester

Leverandører som tilbyr bedriftshelsetjenester (BHT), skal være godkjent av Arbeidstilsynet.

Kravet om godkjenning gjelder BHT-leverandører som tilbyr tjenester til virksomheter som ifølge regelverket har plikt til å knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Krav for å bli godkjent BHT-leverandør

Arbeidstilsynet stiller krav til kvaliteten i bedriftshelsetjenestene. Disse kravene må være oppfylt for å kunne levere tjenester til virksomheter med plikt til å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste (BHT).

Bedriftshelsetjenesten skal samlet sett være i stand til å gi en helhetlig, tverrfaglig og forebyggende bistand. Virksomhetene skal kun behøve å forholde seg til én tjeneste, som skal kunne gi bistand innenfor alle områder og oppgaver bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver med.

En bedriftshelsetjeneste kan være organisert på ulike måter; som et selvstendig firma, som en avdeling i virksomheten (egenordning), eller som en fellesordning for flere virksomheter. Uavhengig av hvordan bedriftshelsetjenesten er organisert, skal de ulike fagpersonene i bedriftshelsetjenesten kunne utveksle erfaringer om arbeidsmiljøforhold.

Fellesordninger kan ha personale samlet på ett sted, eller fordelt på flere avdelinger, med én godkjenning. Bedriftshelsetjenester med flere avdelinger må kunne dokumentere at det tilbys helhetlige og tverrfaglige tjenester til alle virksomhetene, og at kompetansen brukes på tvers av avdelinger der den enkelte avdeling ikke fyller kravene fullt ut.

Bedriftshelsetjenesten skal ha et kvalitetssikringssystem som sikrer at den bistår arbeidsgiver på en tilfredsstillende måte som beskrevet i kapittel 13 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning, og som sikrer kompetanseutvikling for bedriftshelsetjenestens personale.

Kvalitetssikringssystemet bør inneholde prosedyrer for hvordan arbeidet skal utføres og hvordan dette følges opp i praksis. Kvalitetssikring i det praktiske arbeidet kan for eksempel omfatte tverrfaglige møteplasser, samarbeid om oppdrag og rapporter, deltagelse i faglige nettverk og andre tiltak som bidrar til åpenhet og kvalitetsutvikling. Det er ikke krav om sertifisering av kvalitetssystemet.

Gode rutiner for revidering og oppdatering er nødvendig for at kvalitetssystemet skal ha verdi som et verktøy for praktisk bruk og reell kvalitetssikring.

Vurdering av kvalitetssystemet foretas med vekt på følgende områder:

  • Systematisk samarbeid med bedriften
    Samarbeidet skal sikre at alle bedrifter får tilstrekkelig oppfølging og at kunder uten tilstrekkelig bestillingskompetanse får den hjelpen de har behov for. Arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten skal sammen utarbeide periodevise planer for samarbeidet, rapporter etter utførte oppdrag og årsrapport fra bedriftshelsetjenestens arbeid. Bedriftshelsetjenesten skal kunne dokumentere hvordan bedriftene følges opp.
  • Kvalitetssikring av utførelsen av de tjenestene som tilbys
    Gjeldende retningslinjer, prosedyrer, metoder, standarder og verktøy som brukes må dokumenteres som en del av kvalitetssystemet. Dette gjelder for alle fagområder og alle typer tjenester. Bedriftshelsetjenesten må stå inne for kvaliteten av hele sitt tjenestetilbud. Dette innebærer at tjenester som utføres av innleid personale og samarbeidspartnere, også skal beskrives og dokumenteres i kvalitetssystemet.
  • System for kontinuerlig kompetanseutvikling for bedriftshelsetjenestens personale
    Systemet skal sikre en målrettet og løpende utvikling av kompetanse basert på virksomhetenes og bedriftshelsetjenestens behov. Slik skal bedriftshelsetjenestens bistand til enhver tid være faglig tilfredsstillende. Kompetanseutviklingsplanen kan være felles, eller for hver enkelt medarbeider.

Bedriftshelsetjenesten skal kunne gi en helhetlig og forebyggende bistand i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i virksomhetene. Bedriftshelsetjenestens faglige personale må utgjøre minimum tre årsverk og ha kompetanse innenfor kompetanseområdene arbeidsmedisin/arbeidshelse, yrkeshygiene, ergonomi, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø og systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Se utdypning av kravene til kompetanseområder.
Aktuelle yrkesgrupper som kan godkjennes og regnes som bedriftshelsetjenestens faglige personale, er lege, sykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut, yrkeshygieniker, verneingeniør og psykolog.

Bedriftshelsetjenesten kan være del av en større virksomhet, for eksempel et legesenter, helseklinikk, medisinsk senter, treningssenter, egenordning eller lignende. I slike tilfeller er det kun de stillingsandelene som utgjør bedriftshelsetjeneste som regnes med når Arbeidstilsynet vurderer om bedriftshelsetjenesten oppfyller kravene til godkjenning.
Noen bedriftshelsetjenester har ikke selv ansatte som oppfyller vilkårene for godkjenning. I slike tilfeller kan kravene til en viss grad oppfylles ved at virksomheten inngår avtale om å leie inn eksterne fagpersoner. Innleieavtalen må i så fall være tilstrekkelig forpliktende. Den må presisere volum, være knyttet til konkrete fagpersoner og beskrive deltakelse i det tverrfaglige miljøet i bedriftshelsetjenesten.
Det kreves at bedriftshelsetjenesten samlet sett er i stand til å gi en helhetlig bistand. Dette skal sikre at innleide fagpersonene ikke benyttes til uavhengige enkeltoppdrag.

For å sikre at bedriftshelsetjenesten har god faglig kvalitet, stilles det krav om at enkelte fagområder må være dekket med minimum 30 prosent av et årsverk. Dette gjelder fagområdene arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi og psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø.

Personalet som skal dekke disse områdene må ha relevant formell og godkjent utdanning, fortrinnsvis minimum fullført utdannelse på høgskolenivå. Personalet som skal dekke fagområdet arbeidsmedisin, må ha autorisasjon som lege.

Hvis det faglige personalet i bedriftshelsetjenesten dekker bare 2 årsverk (ikke 3 som i kravet), kan den likevel bli godkjent. Det forutsetter at BHT-leverandøren kan dokumentere at den har samarbeid med relevante kompetansemiljø som dekker manglende fagområder.

Kompetansen må dokumenteres i søknaden.

Se også utdyping av krav til kompetanseområder for bedriftshelsetjenester

Les mer om utdyping av kravene til faglig kompetanse

Arbeidstilsynet kan stille de vilkår som anses nødvendig i forbindelse med vedtak om godkjenning.

Søknad om godkjenning 

Arbeidstilsynet har utarbeidet et elektronisk søknadsskjema som skal benyttes for å søke om godkjenning: Skjema for å søke godkjenningSkjemaet har en egen veiledningsdel. Merk at dokumentasjon må legges ved søknaden. 

Godkjenningen varer i 5 år

Hvis BHT-leverandøren oppfyller kravene, vil Arbeidstilsynet som hovedregel gi godkjenning for en periode på fem år.

Arbeidstilsynet kan trekke godkjenningen tilbake dersom vilkårene ikke lenger er oppfylt, eller hvis de ikke oppfylles innen en fastsatt frist.

Bedriftshelsetjenesten må være forberedt på oppfølgingsbesøk fra Arbeidstilsynets godkjenningsenhet i løpet av godkjenningsperioden.

Register over godkjente bedriftshelsetjenester

Endringsmelding

Godkjente bedriftshelsetjenester plikter å melde inn endringer til Arbeidstilsynet som har betydning for godkjenningen. I tillegg er det ønskelig at virksomheten også melder inn endringer som kan bidra til å holde Arbeidstilsynets register á jour. Det kan for eksempel være kontaktinformasjon, avdelingsinformasjon, telefonnummer, adresser osv. eller endring i faglig sammensetning. 
Melding om endring

Regelverk

Krav til kompetanse og kvalitet hos leverandører av BHT-tjenester:Forskrift om administrative ordninger Kapittel 2  Godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Kravene til kvalitet gjelder BHT-leverandører som skal levere tjenester til virksomheter med plikt til å knytte til seg godkjent bedriftshelsetjeneste.

Her finner du bransjer/næringer der virksomhetene må knytte til seg en godkjent bedriftshelsetjeneste:

Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Kapittel 13

Hvordan vise at bedriftshelsetjenesten er godkjent?

Arbeidstilsynet har utarbeidet et godkjentmerke. Dette kan bedriftshelsetjenesten bruke for å vise at den er godkjent. Godkjentmerket kan kun benyttes av bedriftshelsetjenester som har gyldig godkjenning fra Arbeidstilsynet.

Godkjent bedriftshelsetjeneste-merke

Dette er et merke som godkjente bedriftshelstjenester kan bruke i markedsføringssammeheng. Det kan lastes ned nedenfor.


Konverter denne siden til PDF