HMS-kort renhold

Alle virksomheter som helt eller delvis tilbyr renholdstjenester, er pålagt å utstyre alle arbeidstakere som utfører renholdsarbeid med HMS-kort fra Arbeidstilsynet. HMS-kortet viser hvilken virksomhet man jobber for, og hvem man er. Kortet skal bæres synlig på jobb.

Kravet til HMS-kort gjelder også de som driver alene (enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstaker). Også virksomheter som leier ut arbeidstakere til renholdsarbeid plikter å utstyre sine arbeidstakere med HMS-kort.

Kravet til HMS-kort er en del av godkjenningsordningen for renholdsvirksomheter.

Bildet viser hvordan HMS-kortet ser ut fra 2018.

Slik ser HMS-kortet ut fra 2018. / This is what the HSE-card looks like from 2018 onward.

Slik søker du om HMS-kort

Det er bare HMS-kort utstedt av IDEMIA på vegne av Arbeidstilsynet som er gyldig. Du bestiller HMS-kort på www.hmskort.no

Det er arbeidsgiver som søker om HMS-kort for sine ansatte. Det skal søkes om HMS-kort for alle ansatte som utfører renholdsarbeid, ett kort for hvert ansettelsesforhold. Renholdere som er ansatt flere steder må ha HMS-kort fra hver virksomhet han er ansatt i.

Når en virksomhet har søkt om godkjenning via nettstedet www.altinn.no, vil den, hvis alle vilkår er oppfylt, få brev om at de kan bestille HMS-kort. Først når virksomheten har HMS-kort til alle sine renholdere, vil den få endelig status som godkjent av Arbeidstilsynet. Når virksomheten ansetter nye renholdere, må det bestilles HMS-kort til dem. 

Kortbestillingen

Arbeidsgiver plikter å undersøke arbeidstakers identitet før han sender inn søknad om HMS-kort. Virksomheten må først opprette en bestiller, før det kan bestilles HMS-kort. Arbeidstakerne må være registrert i alle relevante registre før de kan få HMS-kort. Kortbestillingen vil ikke bli godkjent dersom dette ikke er i orden. Du kan lese mer om disse kravene på hmskort.no. 

Det kan være lurt å ha følgende klart før man skal bestille:

  • organisasjonsnummer for arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak
  • kortinnehavers fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
  • bilde av arbeidstakeren/innehaver
  • bilde av signaturen til arbeidstaker/innehaver
  • bilde av arbeidstakers legitimasjon

Dersom noen som ikke jobber i din virksomhet skal bestille på vegne av arbeidsgiver,  så må de ha fullmakt. Malen for fullmakt finner du her:

docx Fullmakt-HMS-kort.docx

Om kortet

Kortet er gyldig så lenge man er ansatt i virksomheten, men maksimalt i to år.

HMS-kortet skal bæres godt synlig, og skal på oppfordring vises til Arbeidstilsynet, Skatteetaten eller andre som har legitimt behov for å kontrollere kortet.

HMS-kortet er personlig og skal ikke overdras til andre. Det er viktig å merke seg at HMS-kortene er virksomhetens eiendom, ikke arbeidstakers. 

Utgåtte eller ugyldige kort skal sendes tilbake til kortutsteder for makulering. Arbeidstilsynet og skattemyndighetene kan inndra utgåtte og ugyldige HMS-kort. 

Når du er arbeidstaker

Du skal få HMS-kort fra arbeidsgiver. Kortet er knyttet til ansettelsen hos et bestemt firma. Hvis du er ansatt mer enn ett sted, skal du ha ett HMS-kort for hvert ansettelsesforhold.

Du skal øyeblikkelig melde fra til arbeidsgiver dersom du mister eller får stjålet HMS-kortet. Arbeidsgiver skal melde fra til kortutsteder, slik at du kan få nytt kort. Hvis du slutter å jobbe for virksomheten, skal du levere tilbake kortet til arbeidsgiver.

Regelverk

Forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og om kjøp av renholdstjenester: kapittel 3. Bestemmelser om HMS-kort


Konverter denne siden til PDF