Privatpersoner kan ha arbeidsgiveransvar

Det hender at privatpersoner engasjerer andre til å utføre arbeid i eget hjem, for eksempel til pleie eller barnepass. Da kan man ha arbeidsgiveransvar.

Har du arbeidsgiveransvar?

Som privatperson vil du ikke ha et arbeidsgiveransvar når du kjøper tjenester til hjemmet ditt fra en bedrift som for eksempel et snekkerfirma eller et rengjøringsfirma. Arbeidsgiveransvaret vil da ligge hos firmaet som leverer tjenesten, der snekkeren eller rengjøreren er ansatt.

Dette kan endre seg når du kjøper en arbeidsinnsats direkte fra en annen person, som ikke er ansatt noe sted og ikke har et enkeltpersonforetak. Da kan du i visse tilfeller få arbeidsgiveransvar. Sporadiske oppdrag som faller utenfor forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem og husholdning (f.eks. sporadiske oppdrag som barnepass, rengjøring, håndverkertjenester m.m.) og arbeid av mindre omfang vil ikke gi deg som privatperson arbeidsgiveransvar.

Utgangspunktet er at du som privatperson ikke driver virksomhet, og derfor ikke kan ha arbeidsgiveransvar etter arbeidsmiljøloven (se arbeidsmiljøloven § 1-2 første ledd).

Det er likevel to situasjoner hvor du kan få arbeidsgiveransvar:

Hvis du engasjerer en person til jevnlig arbeid i hjemmet ditt, kan du bli ansett som arbeidsgiveren til denne personen. Du må i så fall følge reglene som følger av forskriften. Blant annet er det krav til skriftlig arbeidsavtale, arbeidstid, lønn mv.

De typiske arbeidsforholdene som omfattes av forskriften, og som gir deg arbeidsgiveransvar, er:

 • Personlige assistenter som hjelper eldre, syke eller barn med særskilte behov
 • Barnepass av et visst omfang
 • Praktikanter som passer barn og utfører husarbeid (se likevel eget regelverk for au pair (udiregelverk.no))

Sporadiske oppdrag i hjemmet faller utenfor forskriften, slik at du ikke får arbeidsgiveransvar. For eksempel vil sporadiske oppdrag knyttet til barnepass, rengjøring, håndverkertjenester osv. falle utenfor.

Arbeidet faller alltid utenfor forskriften hvis personen i gjennomsnitt bare arbeider tre timer eller mindre i uken (beregnet over en periode på fire uker).

Hvis den som utfører arbeidet i hjemmet ditt er ansatt i en privat eller offentlig virksomhet, gjelder ikke forskriften. Da ligger arbeidsgiveransvaret hos denne virksomheten, og ikke hos deg.

Hovedregelen er at privatpersoner ikke anses for å drive virksomhet, og derfor heller ikke får arbeidsgiveransvar. Selv om du engasjerer en annen person til et omfattende arbeid, som for eksempel å bygge en garasje eller male huset ditt, vil du normalt ikke få arbeidsgiveransvar. Dette altså selv om personen du engasjerer ikke har noe firma eller enkeltpersonforetak.

Det kan imidlertid, i spesielle tilfeller, være at du som privatperson engasjerer noen til arbeid av et slikt omfang, og på slike betingelser, at du etter en helhetsvurdering blir ansett for å drive virksomhet, og følgelig er arbeidsgiver med arbeidsgiveransvar.

En forutsetning er at aktiviteten er av en viss varighet og fasthet. Rent tilfeldige, løse og forbigående arbeider vil ikke omfattes.

Et arbeidsgiveransvar vil oftere inntreffe hvis du selv er kyndig innenfor det faget som arbeidene gjelder, og hvis du rigger til et administrativt apparat i utøvelsen av rollen din som byggherre. Arbeidsgiveransvar inntrer altså lettere hvis du som privatperson har de faglige forutsetningene for å utøve profesjonalitet i rollen som byggherre eller oppdragsgiver. De nærmere grensedragningene må gjøres konkret i den enkelte saken.

Hvis du blir ansett for å drive virksomhet, vil du ha arbeidsgiveransvar overfor arbeidstakere du engasjerer, men ikke oppdragstakere. For mer informasjon om skillet mellom arbeidstakere og oppdragstakere, se hvem regnes som arbeidstakere.

Ansvar som arbeidsgiver

Som arbeidsgiver har du ansvar for HMS på arbeidsplassen, og dersom det skjer en ulykke kan du bli erstatningsansvarlig for påførte skader.

Det sikreste er altså å engasjere et firma som selv har HMS-ansvaret og forsikring for sine ansatte.

Huskeliste for arbeidsgiver

 • Sørg for at arbeidet som foregår er fullt forsvarlig.
 • Kartlegg arbeidsoperasjonene, vurder risiko og gjennomfør tiltak.
 • Sørg for nødvendig opplæring.
 • Vurder om arbeidstida er ifølge lov og slik at sikkerheten er ivaretatt.
 • Ta særlig hensyn til og sjekk lovlighet ved arbeid av unge arbeidstakere.
 • Skriv arbeidsavtale.
 • Ordne skattetrekk.
 • Sørg for yrkesskadeforsikring.
 • Still arbeidslokaler til disposisjon, eksempelvis plass til å spise, toalett og vaskested.

Arbeidstilsynets rolle

Arbeidstilsynet har ikke myndighet til å vurdere om du som privatperson blir ansett som arbeidsgiver eller ikke. Denne vurderingen ligger til våre domstoler.

Arbeidstilsynet anbefaler privatpersoner å søke råd og veiledning hos Forbrukerrådet når man skal kjøpe håndverkertjenester.

Forbrukerrådet har standardiserte kontrakter som kan være greie og bruke mellom deg som privatperson og en som gjennomfører en jobb for deg (forbrukerradet.no).

Regelverk

Arbeidsmiljøloven § 1-2 første ledd

Arbeidsmiljøloven § 1-5 andre ledd

Arbeidsmiljøloven § 1-8

Forskrift om arbeid i arbeidsgivers hjem og husholdning