Søk om godkjenning av bemanningsforetak

Fra 1. januar 2024 må alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, søke om å bli godkjent av Arbeidstilsynet. Det er ulovlig å leie inn arbeidskraft fra et bemanningsforetak uten en slik godkjenning.

Hvem må søke om godkjenning?

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal fra 1. januar 2024 søke om å bli godkjent av Arbeidstilsynet. Bare bemanningsforetak som har slik godkjenning, kan leie ut arbeidstakere lovlig. 

Det betyr at bemanningsforetak som er registrert fram til og med 31. desember 2023, må ha godkjenning av Arbeidstilsynet for å drive lovlig fra 1. januar 2024.

Et bemanningsforetak er en virksomhet som har som formål å leie ut arbeidskraft. Utleid arbeidskraft er utleide arbeidstakere ansatt hos utleier, men som står under oppdragsgivers eller innleiers ledelse.

Send inn søknad

Søk om godkjenning av bemanningsforetak (altinn.no)

I søknaden må alle legge ved

 • dokumentasjon på vernetjenesten deres
 • eksempel på ulike typer arbeidsavtaler
 • forsikringsbevis som viser at dere har aktiv yrkesskadeforsikring
 • rutiner som viser at dere sikrer likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår

Bemanningsforetak som ikke er registrert som aksjeselskap (AS) eller allmennaksjeselskap (ASA) i Norge, eller tilsvarende AS eller ASA i annet EØS-land, må legge ved en garanti fra bank eller forsikringsselskap.

Bemanningsforetak som er registrert i utlandet må legge ved dokumentasjon på registreringsforholdet fra hjemlandet.

Les mer om vedleggene og innholdet i søknaden under. 

 

Roller som har tilgang til skjemaer i Altinn

For å kunne sende skjema og lese post fra oss, kan dere ha disse rollene i Altinn:

 • Dere kan ha rollen «utfyller/innsender» for å fylle ut og sende skjema.
 • Dere kan ha rollen «post/arkiv» for å lese digital post.

Les mer om de ulike rollene i Altinn (altinn.no)

Gi rettigheter eller tilgang til andre

Personer som har rollene «hovedadministrator» eller «tilgangsstyring» kan

 • gi rollene «utfyller/innsender» eller «post/arkiv» til andre i virksomheten
 • gi tilgang til et spesifikt skjema eller en enkelttjeneste

Få tilgang til et spesifikt skjema eller enkelttjeneste

Hvis personen som skal sende inn skjemaet, ikke har rollene beskrevet over, kan de få tilgang til et spesifikt skjema eller en enkelttjeneste. Det er de som har rollene «hovedadministrator» eller «tilgangsstyring» som kan gi denne tilgangen videre til andre.

Personen som får slik tilgang, får ikke tilgang til innboksen der kvitteringer eller svar kommer.

Les mer om hvordan dere gir tilgang til andre i Altinn (altinn.no)

Dere må sørge for at dere står oppført i og har oppdatert informasjon i offentlige registre som er aktuelle: 

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft som bemanningsforetak i Norge, skal være offentlig godkjent fra 1.1.2024. Alle virksomheter som har som formål å leie ut arbeidskraft, må søke Arbeidstilsynet om godkjenning.

Det er hovedenheten i virksomheten som søker om godkjenning som bemanningsforetak på vegne av alle underenhetene i virksomheten.

Utenlandske bemanningsforetak må også søke om godkjenning, selv om de leier ut arbeidstakere som jobber fra utlandet.

Selskaper uten ansatte arbeidstakere skal ikke søke om godkjenning

Selskaper uten ansatte arbeidstakere skal ikke søke om godkjenning som bemanningsforetak.

Enkeltpersonforetak og AS der eier er eneste ansatt, skal ikke søke om godkjenning

Enkeltpersonforetak (ENK) uten arbeidstakere og AS der eier er eneste ansatt, skal ikke søke om godkjenning som bemanningsforetak.

Dette er på grunn av at kjøp av tjenester fra en virksomhet som består av kun én person (ENK eller AS der eier er eneste ansatt) ikke vil anses som innleie etter arbeidsmiljøloven.

Dette er i tråd med Arbeids- og inkluderingsdepartementets veileder Innleie av arbeidskraft (regjeringen.no). I veilederen heter det:

«Kjøp av tjenester fra en virksomhet som består av kun én person (enkeltpersonforetak eller selskap hvor eieren er eneste ansatt) vil heller ikke anses som innleie etter arbeidsmiljøloven. I forholdet mellom virksomheten som skal ha arbeidet utført, og personen som utfører arbeidet, er det her viktig å være oppmerksom på skillet mellom et arbeidsforhold og et oppdragsforhold. Se definisjonen av arbeidstaker i arbeidsmiljøloven § 1-8 (1)

Søknadsskjemaet ble endret den 13.12. 2023, for å gjøre det tydeligere at AS der eier er eneste ansatt ikke skal søke om godkjenning.

Kan søke ved planlagte ansettelser i nærmeste fremtid

Selskaper uten ansatte, enkeltpersonforetak og AS der eier er eneste ansatt, kan søke om godkjenning dersom de planlegger å ansette arbeidstakere i nærmeste framtid. Dette vil bli kontrollert av Arbeidstilsynet i ettertid. Dersom Arbeidstilsynet finner at det ikke er ansatt flere arbeidstakere, vil dette være grunnlag for å trekke tilbake en godkjenning som bemanningsforetak.

Arbeidsformidling er ikke omfattet av ordningen

Virksomheter som kun driver med arbeidsformidling, er ikke omfattet av forskrift om offentlig godkjenning av bemanningsforetak. De skal derfor ikke søke om godkjenning.

Arbeidsformidling er ikke omfattet av forskriften fordi dette ikke er innleie. Arbeidsformidling er å aktivt koble en arbeidssøker og en arbeidsgiver sammen for å etablere et arbeidsgiver/arbeidstakerforhold. Personen som skal utføre arbeidet, blir ansatt direkte i virksomheten som trenger arbeidskraft, og er ikke ansatt hos formidlervirksomheten.

Virksomheter som driver med både arbeidsformidling og utleie av arbeidskraft som bemanningsforetak, er omfattet av forskriften fordi de har til formål å leie ut arbeidskraft. De må derfor søke om godkjenning.

Se § 25 i lov om arbeidsmarkedstjenester (lovdata.no).

Nedenfor finner dere mer informasjon om hva dere må legge ved i søknaden og hvordan søknaden blir behandlet. 

Hva skal søknaden inneholde?

Det er ulike krav til dokumentasjon for å bli godkjent som bemanningsforetak, basert på hvilken selskapsform dere har og om foretaket er registrert i Norge eller ikke. 

Nedenfor finner dere informasjon om hva søknaden skal inneholde for å dekke kravene til dokumentasjon. All dokumentasjon må være på norsk, svensk, dansk eller engelsk, eller oversatt til norsk eller engelsk. 

Dere må ha verneombud

Dere må ha verneombud for å bli godkjent. Kravet om verneombud gjelder for alle arbeidstakerne i hele virksomheten, uavhengig av hvilke arbeidsoppgaver og stillingsstørrelse de har.

Dersom dere er færre enn 5 arbeidstakere, kan dere velge mellom å ha verneombud eller avtale om annen ordning

Dersom dere jevnlig er 30 arbeidstakere eller flere, er dere også pliktig til å ha arbeidsmiljøutvalg (AMU).

1. januar 2024 ble reglene for vernetjeneste i arbeidsmiljøloven endret. De nye kravene er at dere må ha verneombud om dere har 5 eller flere arbeidstakere. Tidligere var kravet 10 eller flere arbeidstakere. Er dere nå 30 eller flere arbeidstakere, skal dere også ha arbeidsmiljøutvalg. Tidligere var kravet 50 eller flere arbeidstakere. Dere må oppfylle de nye kravene for å få godkjenning.

Gi informasjon om verneombudet

Dersom dere har verneombud, skal dere oppgi denne informasjonen om verneombudet:

 • navn
 • telefonnummer

Oppgi informasjonen til det verneombudet dere har på det tidspunktet dere søker om godkjenning. Dersom dere har flere verneombud, skal dere legge inn informasjon om hovedverneombudet.

Legg ved avtale om annen ordning

Dersom dere har annen ordning, må dere laste opp en skriftlig avtale på denne ordningen. Avtalen skal være signert av alle arbeidstakerne.

Legg ved info om arbeidsmiljøutvalget

Dersom dere har arbeidsmiljøutvalg, skal dere legge ved møteinnkalling eller oversikt som viser

 • navn på deltakerne
 • dato for møtet

Møteinnkallingen eller oversikten må være fra det siste møtet i arbeidsmiljøutvalget.

I søknadsskjemaet må dere svare på noen spørsmål om innholdet i arbeidsavtalene og hvilke typer arbeidsavtaler dere har. Der må også legge ved utfylte arbeidsavtaler som dokumentasjon. Dere kan også legge ved et eksempel på en oppdragsbekreftelse som et vedlegg til en arbeidsavtale, les mer nedenfor.

Kryss av for hvilke typer arbeidsavtaler dere har

Alle arbeidstakere skal ha skriftlige arbeidsavtaler. Dere skal krysse av for hvilke av disse typene arbeidsavtaler dere har i virksomheten:

 • heltid
 • deltid
 • midlertidig ansatte (f.eks. sesongarbeidere og ekstrahjelper)

Legg ved én arbeidsavtale per gruppe

Dere skal legge ved én arbeidsavtale per gruppe arbeidstakere (f.eks. heltid, deltid og midlertidig) som dere leier ut til virksomhetene. Dere trenger ikke legge ved arbeidsavtaler for alle arbeidstakerne i virksomheten.

Legg ved utfylte arbeidsavtaler

Arbeidsavtalene dere legger ved, må være utfylte.

Oppdragsbekreftelse som vedlegg til arbeidsavtalen

Mange av opplysningene i en arbeidsavtale vil ved utleie kunne variere fra oppdrag til oppdrag (se også nedenfor om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår). I arbeidsavtalene som dere legger ved søknaden, er det mulig å henvise til en oppdragsbekreftelse for de opplysningene som vil variere ved hvert enkelt oppdrag som den utleide arbeidstakeren har.

Dette gjelder for opplysninger i arbeidsavtalen om:

 • arbeidsstedet(adresse eller opplyse om at arbeidstaker arbeider på forskjellige steder)
 • beskrivelse av arbeidet (eller tittel, stilling eller arbeidskategori)
 • arbeidstidens lengde og plassering (per dag eller dager per uke)
 • lengden av pauser
 • overtidsarbeid
 • varighet og plassering av pauser og hvileperioder
 • nattarbeid
 • ferietid, feriepenger, fastsetting av ferietidspunkt og rett til
 • fridager og godtgjøring på slike dager
 • lønn og utgiftsdekning (også godtgjørelser som ikke inngår i lønna)
 • eventuelle arbeidstidsordninger
 • eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet
 • innleierens identitet (navn på virksomheten slik den er navngitt i Enhetsregisteret (brreg.no), krav fra 1. juli 2024)

Hvis arbeidsavtalene dere legger ved i søknaden, henviser til en oppdragsbekreftelse, må dere legge ved ett eksempel på en oppdragsbekreftelse. Oppdragsbekreftelsen må sammen med arbeidsavtalen inneholde opplysninger som dekker alle minimumskravene til en arbeidsavtale.

Har dere arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger?

I søknadsskjemaet må dere oppgi hvor stort overtidstillegg arbeidstakerne har. Dersom dere kun leier ut arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger, må dere der velge minst 40 % overtidstillegg for å kunne gå videre i søknadsskjemaet.

Dersom dere har en kombinasjon av arbeidstakere i ordinære stillinger og særlig uavhengige stillinger, velger dere overtidstillegget for arbeidstakerne i ordinære stillinger.

 

I søknaden må dere svare på spørsmål om hvordan dere som et bemanningsforetak sikrer likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie. Dere må i søknaden legge ved en skriftlig rutine som viser hvordan dere sikrer dette.

Rutinen skal sikre at dere oppfyller reglene om likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår. Den skal beskrive hvordan dere sørger for at de utleide arbeidstakerne minst har de samme vilkårene som de ville hatt, dersom de hadde vært ansatt hos innleieren for å utføre det samme arbeidet. 

Rutinen må si noe om hvordan dere som et bemanningsforetak innhenter informasjon om lønns- og arbeidsvilkår fra innleieren, og om hvilken informasjon dere innhenter. Dere må som bemanningsforetak innhente informasjon fra utleieren om:  

 • arbeidstidens lengde og plassering​  
 • overtidsarbeid​  
 • varighet og plassering av pauser og hvileperioder​  
 • nattarbeid​  
 • ferietid og feriepenger​  
 • fridager og godtgjøring på slike dager ​  
 • lønn og utgiftsdekning 

Dette er minimumskrav til en skriftlig rutine for likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår.

Les mer om krav om likebehandling for bemanningsforetak.

Dere må ha privat yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere skal tegne privat yrkesskadeforsikring for arbeidstakerne sine. Dere må dokumentere at dere har tegnet en slik forsikring. Forsikringen skal sikre arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade.

Last opp kopi av forsikringsbeviset

Dere skal laste opp kopi av den siden i forsikringsbeviset som viser at virksomheten har en aktiv yrkesskadeforsikring. Siden må vise forsikringsperioden og navnet på virksomheten deres.

Disse foretakene skal legge ved dokumentasjon på selskapsform i søknaden:

 • Foretak som er registrert i et annet EØS-land
 • Foretak som er registrert utenfor EØS

Dokumentasjonen som skal legges ved søknaden er registreringsbevis fra offentlig registreringsmyndighet i hjemlandet. Dokumentasjonen må være på norsk eller engelsk.

Disse foretakene trenger ikke å legge ved dokumentasjon på selskapsform i søknaden:

 • Foretak som er registret som aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA) eller andre selskapsformer i Norge

Disse foretakene trenger ikke å legge ved garanti fra bank eller forsikringsselskap:

 • Foretak som er registret som aksjeselskap (AS) eller allmennaksjeselskap (ASA) i Norge
 • Foretak som er registrert i et annet EØS-land med en selskapsform som tilsvarer AS eller ASA

Disse foretakene skal legge ved garanti fra bank eller forsikringsselskap:

 • Foretak som er registret med en annen selskapsform enn AS eller ASA i Norge
 • Foretak som er registrert i et annet EØS-land med en selskapsform som ikke tilsvarer AS eller ASA
 • Foretak utenfor EØS

Dokumentasjon av garanti fra bank eller forsikringsselskap må vise at dere oppfyller minstekravet til garanti på 30 000 NOK. En slik dokumentasjon kan for eksempel være en kontoutskrift fra banken. Dokumentasjonen må være på norsk eller engelsk.

Alle utenlandske foretak som ikke har fast forretningssted eller hjemsted i Norge, skal ha en norsk representant. Representanten må ha

 • fullmakt til å motta krav og gjøre rettslige handlinger på vegne av foretaket
 • hjemsted eller fast forretningsadresse i Norge

Dere må oppgi navn, adresse og kontaktinformasjon til den norske representanten.

Hvordan blir søknaden behandlet og hva slags svar kan dere få?

Dere får automatisk vedtak om godkjenning med en gang etter at dere har sendt inn søknaden. For å ha mulighet til å sende inn søknad må dere oppfylle alle kravene for å bli godkjent.

Dere får svar på søknaden i Altinn (altinn.no).

Dette skjer hvis dere blir godkjent

Hvis dere oppfyller kravene for godkjenning, vil dere

Dette skjer hvis dere ikke får sendt inn søknaden

Hvis dere ikke oppfyller kravene for godkjenning, vil dere

 • ikke få til å sende inn søknaden
 • ikke få godkjenning og dermed drive ulovlig

Hva skjer hvis det i ettertid viser seg at dere ikke oppfyller kravene? 

Selv om dere har fått godkjenning, kan Arbeidstilsynet i etterkant manuelt kontrollere at dere oppfyller kravene for godkjenning. Viser det seg at dere likevel ikke oppfyller kravene, vil 

Får dere godkjenningen trukket tilbake, kan dere ikke drive lovlig med utleie av arbeidskraft. For å bli godkjent må dere oppfylle kravene og søke om godkjenning på nytt. 

Tilbakekalling av godkjenning er et enkeltvedtak som dere kan klage på. Da gjelder vanlige saksbehandlingsregler. Slik går dere fram for å klage.

Etter at dere har sendt inn søknaden, kan Arbeidstilsynet kontrollere om dere oppfyller kravene til godkjenning. Da kan vi også be om mer dokumentasjon. Hvis det viser seg at dere likevel ikke oppfyller kravene, kan vi trekke tilbake godkjenningen.

Alle som søker vil komme i en offentlig oversikt

Etter at søknaden er sendt inn vil alle godkjente bemanningsforetak komme i den offentlige oversikten over godkjente bemanningsforetak.  

Regelverk

Forskrift om offentlig godkjenning av bemanningsforetak

Mer informasjon

Spørsmål og svar om søknad om godkjenning av bemanningsforetak


Konverter denne siden til PDF