Registrere bemanningsforetak

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert hos Arbeidstilsynet.

Ny godkjenningsordning fra 1. januar 2024

Fra 1. januar 2024 vil dagens ordning med registrering av bemanningsforetak legges ned, og erstattes av en godkjenningsordning. Det betyr at bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, og som allerede er registrert, må få godkjenning av Arbeidstilsynet for å drive lovlig. Det nye søknadsskjemaet er tilgjengelig fra 20. november 2023.
Les mer om den nye godkjenningsordningen og søk om godkjenning av bemanningsforetak.

Dette gjelder fram til og med 31. desember 2023

Til og med 31. desember 2023 må alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, fortsatt være registrert hos Arbeidstilsynet. 

Alle bemanningsforetak må være registrerte

Alle virksomheter som har som formål å drive utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert som bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe bemanningstjenester fra virksomheter som ikke er oppført i dette registeret.

Et bemanningsforetak er en virksomhet som har som formål å leie ut arbeidskraft. Utleid arbeidskraft er utleide arbeidstakere ansatt hos utleier, men som står under oppdragsgivers eller innleiers ledelse.

Finn registrerte bemanningsforetak

Søk etter registrerte bemanningsforetak

Registrering av bemanningsforetak

Dere må registrere bemanningsforetak i Altinn (innlogging via ID-porten). 

Registrer bemanningsforetak (altinn.no)

Hvem skal registrere seg?

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert hos Arbeidstilsynet. Dere må registrere virksomheten som bemanningsforetak, dersom dere har som formål å leie ut arbeidskraft.

Utenlandske virksomheter må også registrere seg, selv om dere leier ut arbeidstakere som jobber fra utlandet.

Dere har ikke plikt til å registrere dere som bemanningsforetak dersom virksomheten produserer varer, men leier ut arbeidskraft når dere har ledig kapasitet. 

Når kan det leies inn arbeidskraft fra andre virksomheter enn bemanningsforetak?

Kun hovedenheter kan søke og stå som registrert

Det er den juridiske hovedenheten som skal søke og stå som registrert hos Arbeidstilsynet. Underenheter eller avdelinger, som ikke er selvstendige enheter, kan ikke søke.

Roller som har tilgang til skjemaer i Altinn

For å kunne sende skjema og lese post fra oss, kan dere ha disse rollene i Altinn:

 • Dere kan ha rollen "utfyller/innsender" for å fylle ut og sende skjema.
 • Dere kan ha rollen "post/arkiv" for å lese digital post.

Les mer om de ulike rollene i Altinn (altinn.no)

Gi rettigheter eller tilgang til andre

Personer som har rollene "hovedadministrator" eller "tilgangsstyring" kan

 • gi rollene "utfyller/innsender" eller "post/arkiv" til andre i virksomheten
 • gi tilgang til et spesifikt skjema eller en enkelttjeneste

Les mer om hvordan dere gir tilgang til andre i Altinn (altinn.no)

Få tilgang til et spesifikt skjema eller enkelttjeneste

Hvis personen som skal sende inn skjemaet, ikke har rollene beskrevet over, kan de få tilgang til et spesifikt skjema eller en enkelttjeneste. Det er de som har rollene "hovedadministrator" eller "tilgangsstyring" som kan gi denne tilgangen videre til andre.

Personen som får slik tilgang, får ikke tilgang til innboksen der kvitteringer eller svar kommer.

Følg stegene beskrevet under "Gi tilgang på et spesifikt skjema eller tjeneste" hos Altinn for å gi tilgang (altinn.no)

Dere vil få beskjed når meldingen deres er behandlet, og senest innen 28 dager.

Send melding innen fristen

Som registrert bemanningsforetak må dere hvert år fornye registreringen ved å bekrefte at dere fremdeles oppfyller kravene i forskrift om bemanningsforetak § 7. Dette gjør dere ved å sende inn en årlig melding til oss.

Fristen for å sende inn årlig melding er 31. januar hvert år. 

Ved å fornye registreringen vil dere stå oppført i oversikt over registrerte bemanningsforetak i ett år til.

Lenke til årlig melding-skjema kommer i Altinn

I begynnelsen av januar får dere informasjon fra oss med et Altinn-skjema som dere skal bruke for å fornye registreringen. Dere må selv legge inn e-postadresse eller mobilnummer i Altinn for å få varsel når dere får informasjon.

For å sende inn årlig melding må dere ha riktige roller i Altinn. Dere ser hvilke roller dere trenger, over.

Sender dere inn årlig melding via eDialog eller på annen måte enn Altinn, blir ikke meldingen behandlet.

Hva skjer hvis dere ikke sender inn melding?

Hvis dere ikke sender melding innen fristen, blir bemanningsforetaket slettet fra oversikten over registrerte bemanningsforetak. Da kan dere ikke lenger drive lovlig utleie av arbeidskraft.

Be om å bli slettet via årlig melding

Dere kan også be om å bli slettet fra oversikten over registrerte bemanningsforetak via årlig melding.

Krav for å få registrert et bemanningsforetak

Det er ulike krav som må innfris for å få registrert et bemanningsforetak, basert på hvilken selskapsform dere har og om foretaket er registrert i Norge eller ikke.

I tillegg til å være registrert hos Arbeidstilsynet må alle bemanningsforetak være registrert i Enhetsregisteret og som arbeidsgiver hos Skatteetaten.

Bemanningsforetak må også være registrert med arbeidstakere i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) (nav.no). Arbeidstilsynet henter informasjonen om antall arbeidstakere fra Enhetsregisteret, som igjen henter data fra Aa-registeret.

Bemanningsforetak kan være registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap i Norge.

Bemanningsforetak som er registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap eller tilsvarende i et annet EØS-land, oppfyller kravet til å kunne drive virksomhet i Norge. Foretaket må legge ved dokumentasjon for registreringsforholdet hvis dette ikke kommer fram i Enhetsregisteret.

Bemanningsforetak som ikke er registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap, eller tilsvarende i annet EØS-land, må stille sikkerhet i form av garanti fra bank eller forsikringsselskap. Minstekravet i garantien er 30 000 NOK for AS. Beløpet tilsvarer minimum aksjekapital. Dere må legge ved dokumentasjon for slik garanti, for eksempel en kontoutskrift fra bank.

Alle utenlandske foretak som ikke har fast forretningssted eller hjemsted i Norge, skal ha en fast representant. Representanten har fullmakt til å få krav og gjøre rettslige handlinger på vegne av foretaket. Representanten må ha hjemsted eller fast forretningsadresse i Norge.

Informasjon om hvem som er deres faste representanten, henter vi fra skjemaet som dere fyller ut i Altinn. 

Regelverk

Forskrift om bemanningsforetak som gjelder fram til og med 31. desember 2023

 

Dette gjelder fra 1. januar 2024

Hvem må ha godkjenning fra 1. januar 2024?

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal fra 1. januar 2024 søke om å bli godkjent av Arbeidstilsynet. Bare bemanningsforetak som har slik godkjenning, kan leie ut arbeidstakere lovlig. 

Det betyr at bemanningsforetak som er registrert fram til og med 31. desember 2023, må ha godkjenning av Arbeidstilsynet for å drive lovlig fra 1. januar 2024. 

Søknad om godkjenning av bemanningsforetak

Dere kan søke om godkjenning fra 20. november 2023:

Søk om godkjenning av bemanningsforetak (altinn.no)

I søknaden må alle legge ved

 • dokumentasjon på vernetjenesten deres
 • eksempel på ulike typer arbeidsavtaler
 • forsikringsbevis som viser at dere har aktiv yrkesskadeforsikring
 • rutiner som viser at dere sikrer likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår

Bemanningsforetak som ikke er registrert som aksjeselskap (AS) eller allmennaksjeselskap (ASA) i Norge, eller tilsvarende AS eller ASA i annet EØS-land, må legge ved en garanti fra bank eller forsikringsselskap.

Bemanningsforetak som er registrert i utlandet må legge ved dokumentasjon på registreringsforholdet fra hjemlandet.

Les mer om vedleggene og innholdet i søknaden under. 

 

Roller som har tilgang til skjemaer i Altinn

For å kunne sende skjema og lese post fra oss, kan dere ha disse rollene i Altinn:

 • Dere kan ha rollen "utfyller/innsender" for å fylle ut og sende skjema.
 • Dere kan ha rollen "post/arkiv" for å lese digital post.

Les mer om de ulike rollene i Altinn (altinn.no)

Gi rettigheter eller tilgang til andre

Personer som har rollene "hovedadministrator" eller "tilgangsstyring" kan

 • gi rollene "utfyller/innsender" eller "post/arkiv" til andre i virksomheten
 • gi tilgang til et spesifikt skjema eller en enkelttjeneste

Les mer om hvordan dere gir tilgang til andre i Altinn (altinn.no)

Få tilgang til et spesifikt skjema eller enkelttjeneste

Hvis personen som skal sende inn skjemaet, ikke har rollene beskrevet over, kan de få tilgang til et spesifikt skjema eller en enkelttjeneste. Det er de som har rollene "hovedadministrator" eller "tilgangsstyring" som kan gi denne tilgangen videre til andre.

Personen som får slik tilgang, får ikke tilgang til innboksen der kvitteringer eller svar kommer.

Følg stegene beskrevet under "Gi tilgang på et spesifikt skjema eller tjeneste" hos Altinn for å gi tilgang (altinn.no)

Dere må sørge for at dere står oppført i og har oppdatert informasjon i offentlige registre som er aktuelle: 

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft som bemanningsforetak i Norge, skal være offentlig godkjent fra 1.1.2024. Alle virksomheter som har som formål å leie ut arbeidskraft, må søke Arbeidstilsynet om godkjenning.

Det er hovedenheten i virksomheten som søker om godkjenning som bemanningsforetak på vegne av alle underenhetene i virksomheten.

Utenlandske bemanningsforetak må også søke om godkjenning, selv om de leier ut arbeidstakere som jobber fra utlandet.

Selskaper uten ansatte arbeidstakere skal ikke søke om godkjenning

Selskaper uten ansatte arbeidstakere skal ikke søke om godkjenning som bemanningsforetak.

Enkeltpersonforetak og AS der eier er eneste ansatt, skal ikke søke om godkjenning

Enkeltpersonforetak (ENK) uten arbeidstakere og AS der eier er eneste ansatt, skal ikke søke om godkjenning som bemanningsforetak.

Dette er på grunn av at kjøp av tjenester fra en virksomhet som består av kun én person (ENK eller AS der eier er eneste ansatt) ikke vil anses som innleie etter arbeidsmiljøloven.

Dette er i tråd med Arbeids- og inkluderingsdepartementets veileder Innleie av arbeidskraft (regjeringen.no). I veilederen heter det:

«Kjøp av tjenester fra en virksomhet som består av kun én person (enkeltpersonforetak eller selskap hvor eieren er eneste ansatt) vil heller ikke anses som innleie etter arbeidsmiljøloven. I forholdet mellom virksomheten som skal ha arbeidet utført, og personen som utfører arbeidet, er det her viktig å være oppmerksom på skillet mellom et arbeidsforhold og et oppdragsforhold. Se definisjonen av arbeidstaker i arbeidsmiljøloven § 1-8 (1)

Nedenfor finner dere mer informasjon om hva dere må legge ved i søknaden og hvordan søknaden blir behandlet. 

Hva må dere legge ved i søknaden? 

Dere må ha verneombud

Dere må ha verneombud for å bli godkjent. Kravet om verneombud gjelder for alle arbeidstakerne i hele virksomheten, uavhengig av hvilke arbeidsoppgaver og stillingsstørrelse de har.

Dersom dere er færre enn 5 arbeidstakere, kan dere velge mellom å ha verneombud eller avtale om annen ordning

Dersom dere jevnlig er 30 arbeidstakere eller flere, er dere også pliktig til å ha arbeidsmiljøutvalg (AMU).

1. januar 2024 endres reglene for vernetjeneste i arbeidsmiljøloven. De nye kravene er at dere må ha verneombud om dere har 5 eller flere arbeidstakere. Tidligere var kravet 10 eller flere arbeidstakere. Er dere nå 30 eller flere arbeidstakere, skal dere også ha arbeidsmiljøutvalg. Tidligere var kravet 50 eller flere arbeidstakere. Dere må oppfylle de nye kravene for å få godkjenning.

Gi informasjon om verneombudet

Dersom dere har verneombud, skal dere oppgi denne informasjonen om verneombudet:

 • navn
 • telefonnummer

Oppgi informasjonen til det verneombudet dere har på det tidspunktet dere søker om godkjenning. Dersom dere har flere verneombud, skal dere legge inn informasjon om hovedverneombudet.

Legg ved avtale om annen ordning

Dersom dere har annen ordning, må dere laste opp en skriftlig avtale på denne ordningen. Avtalen skal være signert av alle arbeidstakerne.

Legg ved info om arbeidsmiljøutvalget

Dersom dere har arbeidsmiljøutvalg, skal dere legge ved møteinnkalling eller oversikt som viser

 • navn på deltakerne
 • dato for møtet

Møteinnkallingen eller oversikten må være fra det siste møtet i arbeidsmiljøutvalget.

Kryss av for hvilke typer arbeidsavtaler dere har

Alle arbeidstakere skal ha skriftlige arbeidsavtaler. Dere skal krysse av for hvilke av disse typene arbeidsavtaler dere har i virksomheten:

 • heltid
 • deltid
 • midlertidig ansatte (f.eks. sesongarbeidere og ekstrahjelper)

Legg ved én arbeidsavtale per gruppe

Dere skal legge ved én arbeidsavtale per gruppe arbeidstakere (f.eks. heltid, deltid og midlertidig) som dere leier ut til virksomhetene. Dere trenger ikke legge ved arbeidsavtaler for alle arbeidstakerne i virksomheten.

Legg ved utfylte arbeidsavtaler

Arbeidsavtalene dere legger ved, må være utfylte.

Har dere arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger?

I søknadsskjemaet må dere oppgi hvor stort overtidstillegg arbeidstakerne har. Dersom dere kun leier ut arbeidstakere i særlig uavhengige stillinger, må dere der velge minst 40 % overtidstillegg for å kunne gå videre i søknadsskjemaet.

Dersom dere har en kombinasjon av arbeidstakere i ordinære stillinger og særlig uavhengige stillinger, velger dere overtidstillegget for arbeidstakerne i ordinære stillinger.

I søknaden må dere svare på spørsmål om hvordan dere som bemanningsforetak sikrer likebehandling.

Likebehandling vil si at arbeidstakerne får minst de samme vilkårene der de er innleide, som de ville fått hvis de hadde vært ansatt direkte hos innleier. Les mer om likebehandling for bemanningsforetak.

Dere må legge ved rutiner som viser at dere sikrer likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved utleie.

Dere må ha privat yrkesskadeforsikring

Alle arbeidsgivere skal tegne privat yrkesskadeforsikring for arbeidstakerne sine. Dere må dokumentere at dere har tegnet en slik forsikring. Forsikringen skal sikre arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade.

Last opp kopi av forsikringsbeviset

Dere skal laste opp kopi av den siden i forsikringsbeviset som viser at virksomheten har aktiv yrkesskadeforsikring. Siden må vise forsikringsperioden og navnet på virksomheten deres.

Disse foretakene skal legge ved dokumentasjon på selskapsform i søknaden:

 • Foretak som er registrert i et annet EØS-land
 • Foretak som er registrert utenfor EØS

Dokumentasjonen som skal legges ved søknaden er registreringsbevis fra offentlig registreringsmyndighet i hjemlandet. Dokumentasjonen må være på norsk eller engelsk.

Disse foretakene trenger ikke å legge ved dokumentasjon på selskapsform i søknaden:

 • Foretak som er registret som aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA) eller andre selskapsformer i Norge

Disse foretakene trenger ikke å legge ved garanti fra bank eller forsikringsselskap:

 • Foretak som er registret som aksjeselskap (AS) eller allmennaksjeselskap (ASA) i Norge
 • Foretak som er registrert i et annet EØS-land med en selskapsform som tilsvarer AS eller ASA

Disse foretakene skal legge ved garanti fra bank eller forsikringsselskap:

 • Foretak som er registret med en annen selskapsform enn AS eller ASA i Norge
 • Foretak som er registrert i et annet EØS-land med en selskapsform som ikke tilsvarer AS eller ASA
 • Foretak utenfor EØS

Dokumentasjon av garanti fra bank eller forsikringsselskap må vise at dere oppfyller minstekravet til garanti på 30 000 NOK. En slik dokumentasjon kan for eksempel være en kontoutskrift fra banken. Dokumentasjonen må være på norsk eller engelsk.

Alle utenlandske foretak som ikke har fast forretningssted eller hjemsted i Norge, skal ha en norsk representant. Representanten må ha

 • fullmakt til å motta krav og gjøre rettslige handlinger på vegne av foretaket
 • hjemsted eller fast forretningsadresse i Norge

Dere må oppgi navn, adresse og kontaktinformasjon til den norske representanten.

Hvordan blir søknaden behandlet og hva slags svar kan dere få?

Dere får automatisk vedtak om godkjenning med en gang etter at dere har sendt inn søknaden. For å ha mulighet til å sende inn søknad må dere oppfylle alle kravene for å bli godkjent.

Dere får svar på søknaden i Altinn (altinn.no).

Dette skjer hvis dere blir godkjent

Hvis dere oppfyller kravene for godkjenning, vil dere

 • få søknaden godkjent
 • få status som "godkjent" i oversikten over godkjente bemanningsforetak. Oversikten blir publisert etter 1. januar 2024.

Dette skjer hvis dere ikke får sendt inn søknaden

Hvis dere ikke oppfyller kravene for godkjenning, vil dere

 • ikke få til å sende inn søknaden
 • ikke få godkjenning og dermed drive ulovlig

Hva skjer hvis det i ettertid viser seg at dere ikke oppfyller kravene? 

Selv om dere har fått godkjenning, kan Arbeidstilsynet i etterkant manuelt kontrollere at dere oppfyller kravene for godkjenning. Viser det seg at dere likevel ikke oppfyller kravene, vil 

 • dere få godkjenningen trukket tilbake 
 • dere få status som "ikke godkjent" i oversikten over godkjente bemanningsforetak. Oversikten blir publisert etter 1. januar 2024.
 • det vil bli ulovlig for dere å leie ut arbeidskraft som bemanningsforetak.

Får dere godkjenningen trukket tilbake, kan dere ikke drive lovlig med utleie av arbeidskraft. For å bli godkjent må dere oppfylle kravene og søke om godkjenning på nytt. 

Tilbakekalling av godkjenning er et enkeltvedtak som dere kan klage på. Da gjelder vanlige saksbehandlingsregler. Slik går dere fram for å klage.

Etter at dere har sendt inn søknaden, kan Arbeidstilsynet kontrollere om dere oppfyller kravene til godkjenning. Da kan vi også be om mer dokumentasjon. Hvis det viser seg at dere likevel ikke oppfyller kravene, kan vi trekke tilbake godkjenningen.

Regelverk

Forskrift om endring i forskrift om bemanningsforetak som gjelder fra 1. januar 2024 (lovdata.no)


Konverter denne siden til PDF