Virksomheten skal ha rutiner for intern varsling

Alle arbeidsplasser med minst fem ansatte skal ha rutiner for intern varsling. Også virksomheter med færre ansatte skal ha slike rutiner hvis forholdene krever det.

Rutinene skal utarbeides i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte (for eksempel verneombud), være skriftlig og minimum inneholde

 • oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
 • framgangsmåte for varsling
 • framgangsmåte for hvordan arbeidsgiver mottar, behandler og følger opp (saksbehandler) varsling

Varslingsrutiner er et viktig grunnlag for ytringskulturen på arbeidsplassen og skal være kjent for alle arbeidstakere. Varslingsrutiner som er kjent i virksomheten, bidrar til at ansatte opplever større aksept for å varsle og til at arbeidsgiver håndterer varsling på en bedre måte.

Rutinen skal beskrive hvordan en arbeidstaker kan varsle. Framgangsmåten må ikke begrense arbeidstakerens rett til å varsle, for eksempel ved å beskrive at arbeidstaker må varsle internt før han eller hun varsler eksternt.

Hvordan utforme varslingsrutiner?

Utarbeiding eller oppdatering av varslingsrutiner skal alltid gjøres i samarbeid med de ansatte i virksomheten. Verneombud og tillitsvalgte har en naturlig rolle i dette arbeidet.

Arbeidstilsynet anbefaler at varslingsrutinen

 • sier hvem i virksomheten som kan bruke varslingsrutinene
 • sier hva som regnes som kritikkverdige forhold
 • gir en oppfordring til arbeidstakere om å varsle om kritikkverdige forhold
 • sier hvem i virksomheten arbeidstaker bør varsle til (både internt og eksternt)
 • gir en beskrivelse av alle involverte roller (som verneombud, tillitsvalg, varslingsutvalg, bedriftshelsetjenesten)
 • sier hvordan arbeidsgiver skal følge opp varselet, inkludert saksbehandlingsfrister
 • sier hvordan arbeidsgiver skal følge opp den som varsler
 • svarer på om varsling er en rett eller en plikt
 • sier hvordan arbeidsgiveren skal beskytte den som varsler, mot gjengjeldelse
 • sier hvordan virksomheten håndterer varsel som ikke regnes som et kritikkverdig forhold
 • hvilke konsekvenser lovbrudd og andre kritikkverdige forhold kan få for personene som begår dem

Tilpass rutinen til din virksomhet

Gode varslingsrutiner er et resultat av skreddersøm. De må tilpasses situasjonen og behovet i hver enkelt virksomhet. Varslingsrutiner skal også sees i sammenheng med virksomhetens risikostyring og systematiske HMS-arbeid.

En rutine for intern varsling er en del av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

God ytringskultur er mer enn rutiner

God kultur for varsling er likevel mer enn rutiner. Ytringskultur handler om reell praksis, ledelse og øvelse. Derfor er det viktig at arbeidsgiver setter fokus på varsling, sørger for at alle ansatte er kjent med varslingsrutinene og at de som skal håndtere varsling, har fått opplæring og øvelse i håndtering. Det kan også være lurt å gjennomføre årlige varslingsøvelser og legge til rette for samtaler om hva arbeidsplassen anser som kritikkverdige forhold.

Har du spørsmål om varsling?

Regelverk

Om plikten til å utarbeide rutiner for intern varsling:Arbeidsmiljøloven § 2 A-6

 


Konverter denne siden til PDF