Utsendte sjåfører i Norge innen gods- og passasjertransport

Når du sender sjåfører for å kjøre godstransport eller persontransport i Norge, skal sjåførene i hovedsak ha de samme lønns- og arbeidsvilkårene som norske sjåfører. Arbeidsgivere må også sende inn utsendingserklæring for utsendte sjåfører.

Utsendte sjåfører innen gods- og persontransport skal under utsendingsperioden ha de fleste lønns- og arbeidsvilkårene som norske sjåfører har.

I tillegg må arbeidsgiver sende inn utsendingserklæring senest ved begynnelsen av utsendingsperioden.

For andre typer transport enn de som nevnes under, er det de generelle reglene for utsending av arbeidstakere som gjelder. De generelle reglene gjelder også dersom du sendes til Norge fra et utenlandsk bemanningsforetak for å arbeide for en norsk transportvirksomhet.

Spesielle regler for noen typer transport

Godstransport

For godstransport gjelder de spesielle reglene dersom kjøretøyet har en tillatt totalvekt på over 3,5 tonn.

Reglene gjelder når en utenlandsk virksomhet sender en sjåfør til Norge for å utføre følgende typer godstransport:

 • der både lasting og lossing av gods skjer i Norge (kabotasje)
 • transport mellom Norge og et annet land (tredjelandstransport), dersom
  • ingen av landene er landet der arbeidsgiver er etablert
  • transporten ikke er en såkalt "tilleggsaktivitet"
 • der innledende eller avsluttende veitransporttrekning er del av en kombinert transport, med mindre veitransportstrekningen i seg selv er en "bilateral transport"

Krav til minstelønn innen godstransport

Minstelønn per time (fra 15. juni 2023)

 • Arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn: 207,00 kroner
  Tidligere: 196,50 kr (15.12.2022–14.06.2023)

Ingen døgn på flerdagsturer, med unntak av oppstarts- og avslutningsdøgn, skal lønnes med mindre enn 7,5 timer per døgn.

Satsen gjelder ikke ved egentransport – det vil si varer som virksomheten har produsert selv og som transporteres av virksomhetens ansatte. Satsen gjelder heller ikke for lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Dersom det ikke er avtalt gunstigere overtidstillegg, skal det utbetales et overtidstillegg på minst 40 % av timesatsen.

Se forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innen vegtransport (lovdata.no)

Persontransport

For persontransport gjelder de spesielle reglene dersom kjøretøyet er beregnet for mer enn 9 personer (inkludert sjåfør). 

Reglene gjelder når en utenlandsk virksomhet sender en sjåfør til Norge for å utføre følgende typer persontransport:

 • der både på- og avstigning av passasjerer skjer i Norge (kabotasje)
 • persontransport mellom Norge og et annet land (tredjelandstransport), men ikke dersom passasjerer blir tatt ombord
  • i landet hvor virksomheter er etablert, og satt av i et annet land enn Norge
  • og satt av i det landet hvor virksomheten er etablert

Det er du som arbeidsgiver som må dekke arbeidstakerens reise, kost og losji i utsendingsperioden.  

Krav til minstelønn innen persontransport

Minstelønn per time (fra 15. juni 2023)

 • Arbeidstakere i bedrifter som utfører persontransport med turvogn eller buss: 202,62 kroner
  Tidligere: 194,12 kr (15.12.2022–14.06.2023)

Dette gjelder når transporten ikke krever tildeling av løyve ved konkurranse.

Gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

Dersom det ikke er avtalt gunstigere overtidstillegg, skal det utbetales et overtidstillegg på minst 40 % av timesatsen.

Se forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innen vegtransport (lovdata.no)

Unntak for tilleggsaktiviteter

Tilleggsaktiviteter er unntatt de norske kravene til lønns- og arbeidsvilkår. For at unntaket for tilleggsaktiviteter skal være gyldig, må kjøretøyet ha installert smart fartsskriver.

Fartsskriveren må oppfyller kravene til registrering av grensepasseringer og supplerende aktiviteter.

Mer informasjon om krav til smart fartsskriver (europa.eu, PDF)

Mer informasjon om tilleggsaktiviteter (lovdata.no)

Arbeidsgiver må sende inn utsendingserklæring

Alle arbeidsgivere må registrere utsending av sjåfører til Norge, selv om virksomheten ikke er registrert i et EØS-land.

Du registrerer utsendingen ved å sende inn en utsendingserklæring senest ved begynnelsen av utsendingsperioden. 

Både for deg som er arbeidsgiver etablert i EØS eller Storbritannia, og deg som er arbeidsgiver etablert i andre land, er det krav om å sende inn utsendingserklæring.

Som arbeidsgiver er du ansvarlig for at opplysningene er riktige. Du må sørge for å gjøre nødvendige endringer og oppdateringer i registreringen dersom for eksempel utsendingen gjennomføres med en annen sjåfør.

Innsending av utsendingserklæring for virksomheter etablert i EØS og Storbritannia

Dersom virksomheten er registrert i et EØS-land eller Storbritannia, skal utsendingen sendes inn via informasjonssystemet for det indre marked (IMI):

Send inn utsendingserklæring (postingdeclaration.eu)

Spørsmål og svar om innsending av utsendingserklæring gjennom IMI (postingdeclaration.eu)

Innsending av utsendingserklæring for virksomheter utenfor EØS og Storbritannia

Dersom du er arbeidsgiver etablert utenfor EØS og Storbritannia, må du sende utsendingserklæringen direkte til Arbeidstilsynet via e-post eller brevpost.

 • virksomhetens identitet, i form av nummeret på foretakets fellesskapstillatelse hvis dette er tilgjengelig
 • kontaktinformasjon til transportleder eller andre kontaktpersoner i etableringslandet
 • navn, adresse og førerkortnummeret til sjåføren
 • startdato for sjåførens arbeidsavtale og hvilket lands rett som regulerer arbeidsforholdet
 • planlagt start og slutt for utsendingen
 • kjennemerket på kjøretøy(ene)
 • angivelse av om det er gods-, person-, internasjonal transport eller kabotasjetransport

Send utsendingserklæringen via e-post eller som brevpost.

E-post: post@arbeidstilsynet.no 

Postadresse:

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim

Krav til dokumentasjon

Sjåføren må kunne vise dokumentasjon i Norge

Ved kontroll langs vei i Norge må arbeidsgiver sørge for at sjåføren har enkelte dokumenter tilgjengelig i kjøretøyet som kan legges frem under en kontroll.

Mer informasjon om hvilke dokumenter som må kunne vises i Norge (lovdata.no)

Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for at sjåføren kan legge frem dokumentasjon. Disse dokumentene vil ikke kunne gi svar på om sjåføren får norske lønns- og arbeidsvilkår. Arbeidstilsynet vil derfor også i en del tilfeller be om å få tilsendt tilleggsdokumentasjon i etterkant.

Arbeidsgiver må kunne ettersende dokumentasjon

Arbeidstilsynet kan be om at du sender mer dokumentasjon om arbeidstakers lønns- og arbeidsvilkår.

For virksomheter registrert i EØS eller Storbritannia, sender Arbeidstilsynet forespørselen via IMI-systemet.

Dersom virksomheten ikke har tilgang til IMI, må opplysningene sendes til Arbeidstilsynet på via eDialog eller post.

Mer informasjon om hvilke dokumenter som kan bli krevd ettersendt (lovdata.no)