Opplæring fra sertifisert virksomhet

For enkelte typer arbeidsutstyr inkludert maskiner, er det krav om opplæring fra sertifisert virksomhet. 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal bruke arbeidsutstyret i listen i forskriften, har opplæring fra sertifisert virksomhet:

Forskrift om utførelse av arbeid § 10-3

Oversikt over kjøretøy med krav om sertifisert sikkerhetsopplæring - med bilder

Avklaringer fra Arbeidstilsynet

Det er en juridisk ansvarlig bedrift med organisasjonsnummer, og som er sertifisert, som kan drive opplæring i bruk av arbeidsutstyr listet i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3. Den sertifiserte virksomheten kan leie inn kvalifiserte instruktører, men det må være en skriftlig avtale som ligger til grunn, og denne avtalen må være godkjent av det utpekte sertifiseringsorganet.

Den sertifiserte opplæringsvirksomheten som er ansvarlig, skal være den synlige virksomheten i både annonseringen, gjennomføringen og dokumentasjonen av kurset.

Den opplæringen som tilbys av sertifisert virksomhet etter § 10-3, skal være ett helt kurs selv om kurset kan bestå av flere moduler. Det betyr at opplæringen omfatter også praktisk opplæring i modul 3 og 4, og inkluderer avsluttende praktisk prøve.

Det er følgelig ikke anledning til å markedsføre og selge deler av eller enkeltstående moduler av denne opplæringen.

Kurs kan også gis som påbygging av eksisterende kompetansebevis til nye utstyrsklasser. I annonsering for kurs for påbygging til nye utstyrsklasser, skal det tydelig gå frem at kurset er for personer som allerede har et kompetansebevis innenfor den aktuelle gruppen arbeidsutstyr.

Når forskriften endres vil tidligere gjennomførte moduler fortsatt gjelde, men det som er viktig fra modul 1 skal gjentas for aktuelt kjøretøy i modul 2. Det er meningen at modul 2 skal gjennomføres slik at modul 1 ikke trenger å gjentas, selv om det går noen år mellom modul 1 og første maskingruppe og påbygging av kompetansebeviset med ny maskingruppe.

Et kompetansebevis er bevis på gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr, og foreldes ikke. Kompetansebevis for kran, truck og anleggsmaskiner under arbeidsmiljøloven, gir en arbeidstaker lov til å kjøre under arbeidsgivers tillatelse. Kompetansebeviset gir altså ikke en rett til å føre et arbeidsutstyr, slik førerkort gir førerrett til å kjøre på offentlig vei etter veitrafikkloven.

For at modul 2.3 Løfteredskap skal inngå som del av en opplæring som fører frem til et kompetansebevis, skal modul 2.3 gjennomføres i regi av en sertifisert virksomhet som også gjennomfører alle de øvrige modulene , inkludert avsluttende praktisk prøve i modul 4.

Grunnen er at opplæring etter forskrift om utførelse av arbeid § 10-3, er opplæring som omfatter alle de fire modulene som ett kurs. Det samme gjelder for modul 1 Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. En som har gjennomført modul 1 og modul 2.3 Løfteredskap for å arbeide som anhuker, har mottatt dokumentert opplæring etter forskrift om utførelse av arbeid §§ 10-1 og 10-2. Dersom samme person seinere skal ta et kurs for å bli fører av lastebilkran, trenger han opplæring etter § 10-3. Da må opplæringen både i modul 1 og i modul 2.3 gjentas som del av det fulle kurset, for å oppnå kompetansebevis for lastebilkran. Opplæringsvirksomheter som ikke er sertifisert, kan fremdeles tilby enkeltmoduler, men opplæringen kan ikke inngå som grunnlag for å utstede kompetansebevis etter § 10-3.

Modul 1 som er gjennomført som del av en full opplæring for et arbeidsutstyr, blir ikke foreldet. Dvs. at et kompetansebevis er bevis for gjennomført modul 1 for den som skal fortsette på modul 2 innenfor nytt arbeidsutstyr.

Læreplanene gjentar de samme emnene i flere av modulene. Dermed blir det lærebokforfatterens oppgave å presentere stoffet slik at det er relevant for den enkelte modulen og sammenhengen det presenteres i. Lærebokforfatteren kan da gjøre en skjønnsmessig vurdering av hva som er mest interessant og relevant for de ulike modulene. En slik vurdering kan og bør også instruktørene gjøre, helst vurdert mot kvalifikasjonen til elevene og hvordan det som er lært skal anvendes i det daglige arbeidet videre.

For eksempel, når eleven har lært om «Sikker Jobb Analyse» (SJA) i modul 1, så kan progresjonen i modul 2.3 Løfteredskap være å gjøre en SJA i praksis før et tenkt løft.

Et annet eksempel, etter å ha lært om arbeidsgivers plikt til å organisere arbeidsplassen og til å ha regler for gående og kjørende i modul 1, kan progresjonen i modul 2.2 – truck, være å gå gjennom både fornuftige trafikkregler for et konkret industriområde, og også måter å lede trafikken på, slik at gående og kjørende unngår uforvarende å møtes.

Dagens opplæringsplaner står ikke i veien for å ta i bruk nye tekniske løsninger og tilhørende tjenlige læringsmetoder. Samtidig skal kravene i opplæringsplanene oppfylles, både når det gjelder læringsmål, timeantall og kvalitetene som står beskrevet. F. eks. når modul 1 tas som e-læring, så skal kvalitetene som følger med klasseromsamlinger, ivaretas i modul 2. Det følger av opplæringsplanen for modul 2. Det er faktisk en forutsetning for e-læring i modul 1, at elevene skal møtes i modul 2 for undervisning, dialog og samarbeid som beskrevet i opplæringsplanen. Det er følgelig ikke anledning til å selge teorimodulen som webinar.

En viktig oppgave for Sertifiseringsordningen, er de sertifiserte virksomhetenes mulighet for konkurranse under like vilkår innenfor ordningens forutsetninger. Den som kjøper kurs, får mulighet for å velge mellom de ulike løsningene som tilbys, i den grad tilbyderne greier å synliggjøre hva som er spesielt med deres kurs.

Forutsetningen for unntaket Arbeidstilsynet har gitt under pandemien, er at undervisningen skal være i henhold til opplæringsplanene for modul 2 og følgelig ivareta «god samhandling mellom instruktøren og kursdeltakerne, så likt klasseromsundervisning det er mulig å få det.» Muntlig dialog er altså en nødvendig forutsetning i undervisningen, både mellom eleven og instruktøren og mellom elevene. Se også arbeidsutstyr: sakkyndig kontroll og sertifisert opplæring under korona-utbruddet.

En utenlandsk arbeidstaker har søkt Arbeidstilsynet og fått tillatelse til å kjøre arbeidsutstyr i Norge, på grunnlag av kvalifikasjoner opparbeidet i annet EØS-land eller Sveits . Vedkommende kan dokumentere kvalifikasjoner på motvektstruck under 10 tonn. Kan vedkommende på grunnlag av godkjenningen:

  • få godkjent påbyggingsmodul C1 tatt hos en sertifisert opplæringsvirksomhet og følgelig få kompetansebevis for C1-modulen?
  • få godkjent påbyggingskurs for truck over 10 tonn hos sertifisert opplæringsvirksomhet, og få kompetansebevis for f.eks. T8?

Svar: Ja, arbeidstakeren kan få kompetansebevis for de maskinkategoriene vedkommende har fått opplæring i hos sertifisert opplæringsvirksomhet. Samtidig er tillatelsen fra Arbeidstilsynet med som grunnlag for dokumenterte kvalifikasjoner. Tillatelsen må brukes sammen med det nasjonale kompetansebeviset og det utstedte norske kompetansebeviset fra sertifisert virksomhet for de nye maskinkategoriene.

Sertifiserte virksomheter

Oversikt over sertifiserte opplæringsvirksomheter finner du på nettsidene til Samarbeidsgruppen for sertifiseringsorganer (SGS): Nettsidene til SGS:

Finn sertifiserte virksomheter:

Opplæring hos sertifisert virksomhet må følge egne opplæringsplaner for dette arbeidsutstyret.

Korona-utbruddet og opplæring

Det er åpnet opp for å bruke e-læring og video-læring i den sertifiserte opplæringen. Les mer her: Koronavirus: Tiltak i arbeidslivet

Opplæringsplaner for sertifisert opplæring

Opplæringen består av fire moduler. Modul 1 og 2 skal avsluttes med en teoretisk prøve og modul 4 skal avsluttes med en praktisk prøve. Opplæringsplanene kan lastes ned som pdf-filer nedenfor.

 

 

Se temaside om opplæring