Storulykker med farlige kjemikalier

Storulykkeforskriften stiller krav til virksomheter som håndterer større mengder farlige kjemikalier, såkalte storulykkevirksomheter. Formålet er å forebygge og redusere konsekvensene av storulykker.

Hva er en storulykke?

En storulykke er en uønsket hendelse med farlige kjemikalier, hvor hendelsen har en ukontrollert utvikling som umiddelbart – eller senere – medfører alvorlig fare for mennesker, miljø eller materielle verdier. Større utslipp av kjemikalier, brann eller eksplosjon er eksempler på hendelser som kan føre til en storulykke.

En storulykke kan få katastrofale konsekvenser ikke bare for virksomheten, men også for andre virksomheter, nabolaget og infrastruktur i nærheten. 

Krav i storulykkeforskriften

Forskriften stiller krav om at virksomheter som oppbevarer store mengder farlige kjemikalier skal arbeide systematisk for å forebygge og begrense konsekvensene av storulykker. Virksomhetene skal ha et styringssystem som ivaretar dette gjennom prosedyrer og instrukser for sitt arbeid, blant annet innenfor områdene: 

  • Opplæring
  • Risikostyring
  • Driftskontroll - tilstandskontroll og vedlikehold
  • Styring av endringer
  • Beredskap
  • Avviksbehandling
  • Systematisk overvåking av styringssystemet

Hvem er omfattet av forskriften?

Virksomheter skal selv ta stilling til om de er pliktige til å følge krav i forskriften. Dette gjør de ved å identifisere hvilke kjemikalier virksomheten håndterer, og kontrollere om de overskrider mengdegrensene i vedlegg 1 Farlige kjemikalier i storulykkeforskriften.

Storulykkeforskriften gjennomfører bestemmelsene i EUs Seveso III-direktiv, som Norge gjennom EØS-avtalen er forpliktet til å følge opp.

Regelverk

Storulykkeforskriften

Myndighetene har utarbeidet kommentarer til storulykkeforskriften:Veiledning til storulykkeforskriften (dsb.no)

Myndighetssamarbeid

Arbeidstilsynet samarbeider med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Miljødirektoratet, Havindustritilsynet og Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) om tilsyn og oppfølging av virksomheter som må følge krav i storulykkeforskriften. DSB er koordinerende myndighet for samarbeidet.

Ved tilsyn legger Arbeidstilsynet vekt på oppfølging av krav i storulykkeforskriften og eget fagregelverk ved behov. For Arbeidstilsynet er det viktig med ansattes medvirkning i virksomhetens storulykkearbeid.

Mer informasjon

DSB har publisert en rekke temaveiledninger til krav i storulykkeforskriften på sine nettsider:

Temaveiledning: Mal for melding etter storulykkeforskriften (dsb.no)

Temaveiledning: Mal for sikkerhetsrapport etter storulykkeforskriften ( dsb.no)

Temaveiledning til storulykkeforskriften § 7 om strategi for å forebygge og begrense storulykker (dsb.no)

Temaveiledning om summeringsregelen (dsb.no)

Temaveiledning: Informasjon fra storulykkevirksomheter til nød- og beredskapsetater (dsb.no)

Temaveiledning: Informasjon fra storulykkevirksomheter til allmennheten om sikkerhetstiltak (dsb.no)

Temaveiledning om storulykkeforskriften og vurdering av avfall (dsb.no)

På DSBs nettsider får du mer informasjon om hva storulykkevirksomhetene må gjøre, informasjon til naboer av storulykkevirksomheter, hvordan storulykkemyndighetene jobber for å følge opp virksomhetene og hvilke plikter norske myndigheter har etter Seveso III-direktivet.

Viktig informasjon om storulykkeforskriften (dsb.no) 


Konverter denne siden til PDF