Arbeid med herdeplast

Herdeplast er plasttyper som gjennomgår en kjemisk reaksjon slik at den stivner – herdes – og som ikke lar seg smelte igjen ved oppvarming (i motsetning til termoplast). Mange av stoffene i herdeplast er helsefarlige.

Om herdeplast

Herdeplast består av to hoveddeler: En herder og en polymer/harpiks. Herderen sørger for at plasten stivner. Herdeplast betegnes også som komposittmaterialer.

Isocyanat og aminer er eksempler på herdere. Epoksy, fenol og akryl er polymerer. I tillegg finnes ulike tilsetningsstoffer. En del herdeplast leveres ferdig blandet, men ofte leveres den som et tokomponentsystem. Polymeren og herderen kommer hver for seg, og blandes kort tid før bruk.

Produkter med herdeplast, som for eksempel maling og lakk, kan inneholde organiske løsningsmidler.

Typer herdeplast

Det finnes flere typer herdeplast, med ulik kjemisk sammensetning, som dannes som alle typer plast ved en kjemisk reaksjon (polymerisering). Her er de mest vanlige herdeplaster, som framstilles på ulike måter for å gi plasten dens egenskaper:

Epoksyplast framstilles ved blanding av harpiks som inneholder ureagerte epoksygrupper, epoksyharpiks, iblandet et reaktivt fortynningsmiddel som inneholder ureagerte epoksygrupper. Ved framstilling ev epoksiplast benyttes herder, som inneholder en alifatisk, cykloalifatisk eller aromatisk amin eller organisk syreanhydrid.

Polyesterplast består helt eller delvis av umettet polyester, løst i reaktiv monomer (som for eksempel styren). Ved framstilling iblandes herder som inneholder organisk peroksid eller triglycidylisocyanurat (TGIC) og akselerator som inneholder tertiært amin eller koboltsalt. Polyesterplast armeres ofte med glassfiber for å gi bedre mekaniske egenskaper.

Polyuretanplast er en herdeplast som helt eller delvis består av monomer isocyanat, prepolymerisert isocyanat, isocyanurat som inneholder frie isocyanatgrupper, stoffer som inneholder alifatisk eller aromatisk amin og polyeter/polyester med frie hydroksylgrupper.

Består helt eller delvis av en monomer akrylatforbindelse, annen akrylatforbindelse med reaktive akrylatgrupper, fotoinitiator og herder som inneholder organisk peroksid.

Plastkomponent som helt eller delvis består av - monomer cyanoakrylat.

Herdeplast som helt eller delvis består av harpiks, fremstilt av amin eller amid og formaldehyd, eller en annen aldehyd.

Består helt eller delvis av polymer fremstilt av - fenoler og formaldehyd eller en annen aldehyd.

Herdeplast inngår i mange ulike produkter og inneholder stoffer som kan være helseskadelige. Eksem og andre hudproblemer er det vanligste, men øyne og luftveier kan også bli skadet. Den som arbeider med herdeplast skal ha opplæring i farene med kjemikaliene, hvordan arbeidet skal utføres for å være sikret mot helseskader på kort og lang sikt, bruken av arbeidsutstyret, og hvilke tiltak som må iverksettes.

Herdeplast inngår blant annet i maling og lakk, lim, sparkel, fugemasse og fugemateriale til flise-legging og betong, i fuktsperrer, gulvbelegg (industrigulv/våtrom) og som konstruksjonsmaterialer i båter, fly, bildeler og sportsartikler, og en hel rekke andre materialer. Se også våre sider om farene ved arbeid med armert umettet polyester og polyuretanplast.

Helsefare knyttet til herdeplast

Epoksy, fenol og akrylat kan forårsake alvorlig hudallergi. Mange av herderne kan irritere både hud, luftveier og øyne. Kreft og varige skader på arvemateriale (DNA) kan også forekomme. Organiske løsemidler fører lett til irritasjon, uttørking og sprekkdannelse i huden. Dette øker risikoen for utvikling av allergisk kontakteksem.

Stoffene kan også gi alvorlige helseskader om de pustes inn. Blant annet kan organiske løsemidler føre til skade på hjerne og nervesystem (løsemiddelskader).

Herdeplast som er ferdig herdet – tørr maling, stivnet lim – innebærer normalt ikke noen helserisiko. Men enkelte typer herdeplast kan avgi farlige gasser dersom de blir varmet opp. Det gjelder for eksempel polyuretan som finnes i mange typer lakk. Polyuretan er laget av isocyanater som kan frigis dersom polyuretanplastprodukter blir varmet opp.

Herdeplast kan ha forskjellig sammensetning. Derfor vil faren for helseskade variere. Velg alltid det produktet som er minst helsefarlig dersom det er flere produkter å velge mellom, og bruk riktig verneutstyr. Når det er mulig, skal herdeplasten erstattes med andre, mindre farlige produkter.

Det vanligste problemet med herdeplast er faren for å utvikle allergisk kontakteksem. Det er den uherdede plasten som fremkaller allergien, som kan oppstå etter kortere eller lengre tids bruk. Hud som allerede er irritert, eller har små sår og rifter, er mest utsatt. Eksemen viser seg ved kløe eller ved at huden blir rød, og det kan oppstå små nupper eller blemmer. Hos dem som blir sterkt angrepet, kan huden svelle og få væskedannelser. Ofte ser man slik eksem bare på hender og underarmer. Det skyldes at det er disse som oftest kommer i kontakt med herdeplasten.

Har du først blitt allergisk, gjelder det hele kroppen, og selv svært små mengder vil utløse utslett eller eksem. Allergien varer som regel hele livet. Ikke all herdeplast herdes fullt ut ved romtemperatur. Støv fra produkter som ikke er fullstendig herdet, kan fremkalle eksem hos dem som er allergiske.

Kartlegging og risikovurdering

Arbeid med farlige stoffer skal risikovurderes. Det inkluderer arbeid med herdeplast. Alle arbeidssituasjoner hvor det er fare for påvirkning av kjemikalier må kartlegges og vurderes. Risikovurdering gjøres med utgangspunkt i tilgjengelig informasjon om herdeplasten og kjemikalier som skal brukes. 

Tiltak for å forebygge helseskader

Arbeidsgiver skal sørge for at effektive tiltak mot eksponering blir iverksatt. Undersøk merkeetiketten og sikkerhetsdatabladet som skal følge med produktene og inngå i virksomhetens stoffkartotek. Her vil det stå opplysninger om helserisiko og vernetiltak.

 • Bruk alltid hansker for å beskytte hendene! Riktig hanskemateriale skal være oppgitt i sikkerhetsdatabladet. Vær oppmerksom på at alle kjemikaliene før eller siden vil trenge gjennom hansken, noen raskere enn andre. Hanskene må derfor skiftes ut med jevne mellomrom. Feil hanske er ofte verre enn ingen hanske!
 • Håndter kjemikaliene forsvarlig! Sprut av kjemikalier kan gi etseskader. Spesielt er faren stor når det gjelder herderdelen.

Slipestøv fra herdeplast kan være svært fint og kan trenge ned i luftveiene. Støvet kan også inneholde giftige partikler. Dette kan skade lungene og medføre nedsatt lungekapasitet.

Bruk punktavsug når du sliper. Dersom forurensningen ikke kan fjernes ved kilden, må du bruke verneutstyr. Ikke slip på herdeplasten før du vet hva den inneholder. Nødvendig åndedrettsvern og type filter skal være oppgitt i sikkerhetsdatabladet. Dersom databladet ikke er tilgjengelig og du ikke kan finne ut hva herdeplasten inneholder, bør du bruke filter P3 - for sikkerhets skyld.

 • Herdeplast kan avgi giftige gasser ved høy temperatur. Vær særlig oppmerksom på helseskadelige isocyanater som avgis fra polyuretanplast ved temperaturer over ca 150 grader.
 • Sveising og andre former for varmt arbeid vil varme opp plasten slik at det avgis gasser. Ikke begynn med varmt arbeid på herdeplast før du vet hvilken type herdeplast du skal jobbe med, hva som kan frigjøres, helsefaren forbundet med arbeidet, og hvordan du skal beskytte deg.
 • Blandingen bør foretas på et avgrenset sted med god ventilasjon på blandingsstedet. Punktavsug kan være nødvendig.
 • Vær nøye med blandingen av herdeplasten. Bruk engangskar, men ikke bruk samme kar flere ganger. Spann for flere gangers bruk bør ha en doseringsanordning, slik at det ikke blir søl på utsiden av spannet. Følg anvisningen om blandingsforhold nøye. Gulv og arbeidsbenk skal dekkes med et kraftig beskyttelsesmateriale. Skift underlaget straks hvis du søler. Ellers er det nok å skifte underlaget en gang daglig.
 • Beholdere og kar med kjemikalier må ikke stå å avdampe unødig (dekkes til)
 • Det bør finnes en avfallsdunk med lokk, både ved arbeidsstedet og ved blandingsstedet. Lokket bør være fotmanøvrert på grunn av faren for hudpåvirkning. Merk avfallsdunkene: «Advarsel. Avfall med allergirisiko. Unngå hudkontakt. Bruk vernehansker.»
 • Søl fjernes med såpe og vann før produktet begynner å herde. Løsemidler skader huden!
 • Vask hendene grundig før toalettbesøk, matpause, røykepause eller lignede. Vask dem også med en gang arbeidet med herdeplasten er avsluttet.
 • Ikke bruk ringer, armbåndsur og lignende hvor søl kan feste seg på undersiden, inn mot huden. Bruk gjerne beskyttelseskremer.
 • Forsvarlig lagring og godt vedlikehold av verneutstyr er også viktig

Ved bruk av organiske peroksider og løsemidler må man også være oppmerksom på risikoen for brann og eksplosjon. Tiltak for å begrense søl av kjemikalier, hindre antennelse og sikre forsvarlig lagring er viktig i den forbindelse.