Krav til opplæring for alle som bruker diisocyanater

Fra 24. august 2023 må alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger ha fullført opplæring i sikker bruk med godkjente resultater. Opplæringen må kunne dokumenteres.

Hvert år blir rundt 5000 arbeidstakere i Europa syke av yrkesrelaterte luftveissykdommer, blant annet astma, etter å ha blitt eksponert for en type kjemikalier som kalles diisocyanater eller produkter som inneholder dette.

Hvilke produkter inneholder diisocyanater?

Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er byggeskum, lim, maling, lakk og tetningsmasser. I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater.

Hvem gjelder kravet for?

Opplæringskravet gjelder alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter i profesjonelle eller industrielle virksomheter, og de som overvåker denne type arbeid. Kravet gjelder både arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende.

Med bruk menes alle industrielle og yrkesmessige bruksområder:

 • håndtering av åpne blandinger ved romtemperatur, også i skumtunneler
 • spraying i en ventilert kabin
 • pålegging med rull
 • pålegging med pensel
 • pålegging ved dypping og helling
 • mekanisk etterbehandling, for eksempel tilskjæring, av ufullstendig herdede produkter som ikke lengre er varme
 • rengjøring og avfall
 • håndtering av ufullstendig herdede produkter, for eksempel produkter som er nylig herdede eller fortsatt varme
 • støperianvendelser
 • vedlikehold og reparasjoner som krever adgang til utstyr
 • åpen håndtering av varme utforminger over 45 °C
 • spraying i friluft med begrenset eller bare naturlig ventilasjon, inkludert i store industrihaller
 • høyenergispraying, for eksempel skum eller elastomerer
 • alle andre bruksområder med lignende eksponering ved opptak gjennom huden eller ved innånding

Under punkt 4 i REACH-forordning nr. 2020/1149 (lovdata.no, PDF) finner du mer informasjon om bruk og bruksområder. 

Sjekk virksomhetens stoffkartotek dersom du er usikker på om diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger brukes i din virksomhet.

Spørsmål og svar om kravet til opplæring

Arbeidsgiver er ansvarlig for å legge til rette for nødvendig opplæring, og at alle arbeidstakere som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger har godkjente resultater.

Alle som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger må kunne dokumentere  

 • forståelse og mestring av teoretiske og praktiske temaer i REACH-forordning nr. 2020/1149 (lovdata.no, PDF)
 • at de er klar over risikoene som er forbundet med bruk av diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger
 • tilstrekkelig kunnskap om gode arbeidsmetoder, hensiktsmessige risikohåndteringstiltak og riktig bruk av personlig verneutstyr

Dokumentasjon av godkjente resultater skal beskrive

 • hvem som har gjennomgått opplæringen
 • hvem som har gitt opplæringen, og hvilken kompetanse vedkommende har
 • hvilke temaer som er gjennomgått
 • varighet på opplæringen
 • bekreftelse på at den som har fått opplæringen har oppnådd godkjente resultater
 • hvordan opplæringen er gitt (for eksempel som fysisk samling eller webinar)
 • dato og sted for opplæringen

Opplæringen gjennomføres slik arbeidsgiver mener er mest hensiktsmessig, men må være i en form som gjør det mulig med muntlig diskusjon og spørsmål/svar.

Nei. Dersom e-læring benyttes, må det kombineres med en opplæringsform med mulighet for muntlig diskusjon og spørsmål/svar.

Opplæringen må gis av en ekspert. Med ekspert menes noen som kan dokumentere å ha

 • kompetanse innen arbeidsmiljøfag oppnådd gjennom faglig utdannelse eller yrkesopplæring
 • spesifikk kompetanse på de feltene som er relevante for kravet

Leverandører av diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger skal gi tilgang til opplæringsmateriale og kurs på offisielt språk der diisocyanater leveres.

Opplæring skal bli gitt på et språk arbeidstakeren forstår. Opplæringsmateriale på norsk skal være tilgjengelig hos arbeidsgiveren.

Nei. Leverandører av diisocyanater er ansvarlige for at opplæringsmaterialet oppfyller kravene.

Ja, opplæring gjennomført i andre EU/EØS-land enn Norge kan aksepteres dersom dokumentasjonen samsvarer med norske opplæringskrav. Dokumentasjon må kunne kvalitetssikres av nasjonal myndighet i det landet opplæringen ble gjennomført.

Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte har bestått den nødvendige og dokumenterbare opplæringen, også dersom opplæringen ble gjennomført i andre EU/EØS-land enn Norge. Det er derfor ikke nødvendig å søke Arbeidstilsynet om godkjenning.

Opplæring og dokumentasjon fra land utenfor EU/EØS aksepteres ikke. 

Arbeidstilsynet har flere virkemidler som kan brukes ved manglende eller mangelfull opplæring. Det kan for eksempel være stans av arbeid med diisocyanater, eller overtredelsesgebyr.

Mer informasjon

Helsefarer med isocyanater

Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier

Om REACH-forordningen (miljodirektoratet.no)