Hørselsskadelige kjemikalier

Enkelte kjemikalier kan føre til hørselstap dersom du blir eksponert for dem. Slike kjemikalier kalles ototoksiske, som betyr «skadelig for øret». Risikoen for å få hørselstap er større for arbeidstakere som arbeider i støyende omgivelser og med slike stoffer samtidig

Påvirker det indre øret

De hørseselsskadelige stoffene tas opp av kroppen ved innånding eller hudkontakt og transporteres til det indre øret gjennom blodet. Der fører de til at hårcellene blir særlig sårbare overfor støy. Støyen kan føre til mekanisk skade på hårcellene eller nervebanene som har forbindelse til hørselen.

Eksempler på hørselskadelige stoffer

Organiske løsemidler forsterker støyens ødeleggende effekt på hørselen. Tungmetaller som bly og kvikksølv har også en kjent hørselsskadelig effekt. Gasser som karbonmonoksid fører til generell mangel på oksygen i kroppen og til skade på det indre øret. 

Et utvalg av hørselsskadelige stoffer:

  • Organiske løsemidler: styren, toluen*, p-xylen, etylbenzen, klorobenzen, trikloretylen*, n-hexan, n-heptan, karbondisulfid*, drivstoff og løsemiddelblandinger (for eksempel white spirit)*
  • Tungmetaller: bly, kvikksølv, organiske tinnforbindelser*
  • Andre stoffer: karbonmonoksid, hydrogencyanid*, acrylonitrile*, 3,3'-iminodipropionitrile, organofosfater*, pyretroider, heksaklorobensen, PCB
    * = hudopptak

Vanlig arbeid der arbeidstakerne samtidig er utsatt for støy og hørselsskadelige stoffer er for eksempel maling, trykking, båtbygging, møbelindustri, produksjon av metall, lær og oljeprodukter, tanking av drivstoff på kjøretøyer og fly.

Risikovurdering og hørselskontroll

Arbeidsgiveren skal kartlegge arbeidsplassen og vurdere risiko for helsefare ved støy. I en slik vurdering skal arbeidsgiver avdekke om det finnes hørselsskadelige stoffer i arbeidsatmosfæren og om dette kan medføre hørselsnedsettelse.

Arbeidstilsynet anbefaler at støybelastningen for arbeidstakere som arbeider med stoffer oppført i listen over reduseres til 80 dB (A) eller lavere. De ansatte bør også få tilbud om hørselskontroller og informasjon og opplæring for å unngå helsefaren forbundet med denne type stoffer.

Arbeidstakere skal få tilbud om hørselskontroll hvis det er hørselsskadelige stoffer i arbeidsatmosfæren (uavhengig av nivå målt i arbeidsatmosfæren) og støynivået er 80 dB(A) eller 130 dB (C).

Regelverk

Om arbeidsgivers plikt til risikovurdere helsefaren ved støy, og krav om at vurdering skal ta hensyn til samvirkning mellom støy og kjemikalier:
Forskrift om utførelse av arbeid § 14-1

Om arbeidsgivers plikt til å tilby arbeidstakere hørselskontroll:
Forskrift om utførelse av arbeid § 14-11