Helseerklæring for arbeidsdykking

Dykkere som skal jobbe med innaskjærs arbeidsdykking  i Norge må ha gyldig helseerklæring i tillegg til gyldig dykkerbevis. Helseerklæringen utstedes av en godkjent dykkerlege og har gyldighet på ett år.

Det er kun godkjente dykkerleger som kan utstede helseerklæringer for innaskjærs arbeidsdykking i Norge. Du finner en liste over godkjente dykkerleger hos fylkesmannen i Rogaland: Godkjenning av legar (fylkesmannen.no)

Dykkeren må ha både gyldig helseerklæring og gyldig dykkerbevis tilgjengelig ved arbeidsdykking i Norge. 

Helseundersøkelse og helseerklæring 

Dykkerlegen kan utstede en helseerklæring etter å ha undersøkt dykkeren etter kravene i forskrift om utførelse av arbeid § 26-43 og Helsedirektoratets veileder til forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (inkludert helsekrav for yrkesdykkere) – IS 1879. 

Dykkerlegen kan komme fram til én av tre resultat etter en slik helseundersøkelse:

  • Dykkeren er helsemessig skikket for dykking. Helseerklæringen varer da i ett år.
  • Dykkeren er helsemessig uskikket for dykking. Dykkerlegen skal her informere om at dykkeren kan klage på vedtaket (udyktighetserklæringen).
  • Dykkeren er helsemessig skikket for dykking med begrensninger. Dykkerlegen skal her informere om at dykkeren kan klage på vedtaket om dykking med begrensinger. 

Dykkerlegen bruker skjemaet nedenfor til å dokumentere sin avgjørelse. 

Dersom dykkerlegen finner at dykkeren er helsemessig uskikket for dykking eller kun skikket for dykking med begrensinger, må dykkerlegen begrunne dette. En slik avgjørelse er et vedtak som dykkeren kan klage på. Vedtaket må derfor være begrunnet. Begrunnelsen skrives på et eget ark som legen oppbevarer sammen med skjemaet for helseerklæring/udyktighetserklæring. 

Skjema for helseerklæring eller udyktighetserklæring

Dykkerlegen skal bruke Arbeidstilsynets skjema for utstedelse av helseerklæring/udyktighetserklæring:

Helseerklæring/udyktighetserklæring for arbeidsdykking – bokmål (.pdf)
Helseerklæring/udyktighetserklæring for arbeidsdykking – bokmål (.dox)

Merk at skjemaet også inneholder en del om samtykke fra dykkeren til å dele sine person- og helseopplysninger ved en klage på dykkerlegens avgjørelse. 

Klage på dykkerlegens vedtak

Dykkeren kan klage på dykkerlegens avgjørelse om å utstede udyktighetserklæring eller helseerklæring med begrensninger. Klagen må være skriftlig og sendes eller leveres til dykkerlegen. Klagen må inneholde dykkerens innvendinger mot dykkerlegens avgjørelse. 

Når dykkerlegen mottar en klage må legen foreta de undersøkelsene som klagen gir grunn til. Dykkerlegen kan oppheve eller endre vedtaket sitt dersom legen etter å ha vurdert klagen er enig i det som er anført. 

Hvis dykkerlegen ikke finner grunn til å omgjøre avgjørelsen, må legen sende klagen videre til Direktoratet for arbeidstilsynet. Følgende må da legges ved søknaden:

  • Helseerklæringen/udyktighetserklæringen (utfylt skjema – også dykkerens samtykke)
  • Dykkerlegens begrunnelse for avgjørelsen som er påklagd (legges ved på eget ark)
  • Dykkerens innvending mot legens avgjørelse – selve klagen (legges ved på eget ark)
  • Dykkerlegens vurdering av innholdet i klagen og en vurdering av om legen opprettholder sin avgjørelse (legges ved på eget ark)
  • Relevante person- og helseopplysninger om dykkerens helse 

Det er viktig at dykkeren først samtykker til at dykkerlegen kan dele person- og helseopplysninger med direktoratet, Fylkesmannen i Rogaland og klagenemnda. Dette gjøres ved å fylle ut samtykkedelen nederst i skjemaet på side 1. Det er dykkerlegens ansvar å sørge for at dette er gjort før klagen sendes inn. 

Etter at Direktoratet for arbeidstilsynet har mottatt klagen, skriver de en innstilling i saken til klagenemnda som skal behandle klagen. Dette er den samme klagenemnda som for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs (jf. forskrift 20. desember 2010 nr. 1780 § 18 og § 19).

Klager, det vil si dykkeren, har rett til å være til stede når klagenemnda behandler klagen, og rett til å ha med seg en fullmektig. 

Klagenemnda avgjør klagen og Fylkesmannen i Rogaland utformer et vedtak i tråd med denne avgjørelsen. Dette vedtaket blir sendt til dykkeren med kopi til Direktoratet for arbeidstilsynet og dykkerlegen. 

Klagefrist

Klagefristen er tre uker fra dykkeren ble informert om dykkerlegens avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd.

Innsending av klagen til Direktoratet for arbeidstilsynet

Dykkerlegen sender klagen med vedlegg digitalt til Direktoratet for arbeidstilsynet via eDialog. Les mer om dette på www.arbeidstilsynet.no/post

Klagen kan også sendes som vanlig post:
Direktoratet for arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim

Søknad om dispensasjon

Det er mulig å søke om dispensasjon fra kravet om helseerklæring. Dette gjelder hvis dykkerlegen har vurdert at dykkeren er uskikket på grunn av «sykdom eller skade som øker risiko(en) for ulykke eller helsefarer ved dykkeoperasjoner» fordi ett eller flere av helsekravene i Helsedirektoratets veileder ikke er oppfylt.

Dykkeren kan i slike tilfeller søke om dispensasjon fra selve kravet om helseerklæring i § 26-11 i forskrift om utførelse av arbeid, jf. § 1-5.

Dykkeren sender en slik søknad direkte til Arbeidstilsynet. Et avslag på søknaden kan påklages til Direktoratet for arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 (7) ledd.

Arbeidsgivers rett til å kreve ny helseerklæring

Arbeidsgiver kan kreve at en dykker skal gjennomgå en ny legeundersøkelse når arbeidsgiveren eller dykkeren erfarer helsesvikt som kan ha betydning for dykkerens helse eller evnen til å ivareta egen og andres sikkerhet under arbeidsdykking. 

Regelverk

Om helsekrav, helseundersøkelse, helseerklæring/udyktighetserklæring og klageadgang (se også kommentarene): Forskrift om utførelse av arbeid § 26-43
Om klagenemnda: Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs § 18 og 19 (lovdata.no)
Om godkjente dykkerleger: Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs kap. 2 (lovdata.no)

Mer informasjon

Dykking
Oversikt over godkjente dykkerleger (pdf)
Klagenemnda oppnevnt av Helsedirektoratet (fylkesmannen.no)


Konverter denne siden til PDF