Krav til ventilasjon

Alle arbeidsplasser skal ha et fullt forsvarlig inneklima. Arbeidsgiver/tiltakshaver må dokumentere at kravene til god og tilfredsstillende ventilasjon er oppfylt.

Dette blir særlig aktuelt hvis du som er tiltakshaver søker om Arbeidstilsynets samtykke og 

 • presenterer løsninger som baserer seg på andre luftmengder enn Arbeidstilsynets standard anbefaler
 • vil benytte alternative ventilasjonsmetoder for å sikre luftskifte

Skjema for dokumentasjon av ventilasjon og inneklima

Skjemaet (se lenken under) er en sjekkliste du kan bruke som grunnlag for dokumentasjon av ventilasjon og inneklima ved søknad om Arbeidstilsynets samtykke (Byggblanket 5177). Bruk skjemaet som vedlegg til søknaden.

Du kan laste ned skjemaet til din egen maskin. Om du følger pekerne nedenfor, starter nedlastingen av skjemaet fra Arbeidstilsynets leverandør Signform. Skjemaet finnes i både wordformat og i ODF-format, og kan fylles ut på skjermen.

Dersom du har problemer med å laste ned skjemaene, kan du kontakte Signform på info@signform.no

Skjemaet finnes kun i elektronisk utgave.

Se også temasiden om inneklima på arbeidsplassen.Her finner du lenke til veiledningen Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (tidligere best.nr. 444).

Arbeidstilsynets normer for klima og luftkvalitet på arbeidsplassen

For å sikre et fullt forsvarlig inneklima må den prosjekterte ventilasjonsløsningen være basert på Arbeidstilsynets normer for klima og luftkvalitet på arbeidsplassen (se sjekklisten i skjemalenken over). Disse normene utgjør hovedreglene. Det er tiltakshaver som har ansvaret for at kravene blir oppfylt, og for å dokumentere dette i søknaden om Arbeidstilsynets samtykke.

Innenfor visse grenser kan vi godta også andre løsninger. I så fall må tiltakshaver gjøre rede for hvordan – og dokumentere at – den valgte løsningen er minst like god.

Arbeidstilsynet stiller tydelige krav til hvilke opplysninger vi må ha for å kunne vurdere om kravene er oppfylt. Vi må ha opplysninger som viser søkers vurdering av behovet for ventilasjon og hvordan behovet er tenkt oppfylt.

Faktorer som påvirker inneklimaet

Inneklima må vurderes ut fra flere enkeltfaktorer i arbeidsmiljøet:

 1. Personbelastning: Vår standard er minimum 7 l/s per person (25,2 m3/time og per person)
 2. Emisjon – bygning, interiør og installasjoner:
  • Hvis søknaden mangler opplysninger om materialvalg, eller ved valg av materialer med kjent høy emisjon, kreves minimum 2,0 l/s m2 eller mer (7,2 m3).
  • Hvis søknaden har opplysninger om valg av normale udokumenterte byggematerialer uten sterk lukt, kreves minimum 1,4 l/s m2 eller mer (5,0 m3/time og m2).
  • Hvis søknaden har opplysninger om valg av materialer med dokumentert lav emisjon, kreves minimum 0,7 l/s m2 eller mer (2,5 m3/time og m2).
 3. Forurensning fra produkter og eller prosesser (som kjemikalieavdunsting): Her må forurensningen håndteres ved kilden ved hjelp av eget avtrekk. Siden slike avtrekk kan skape forstyrrelser i et balansert anlegg, må dette være med i beregningen som gjelder tilstrekkelig tilluft.
 4. Reservekapasitet for tap: Søknaden må ta høyde for tap av effektivitet på aggregater og kanalføringer. Vi anbefaler en reservefaktor på 30 % dersom det ikke er gjort mer konkrete vurderinger.
 5. Reservekapasitet for framtidige behov bør også være vurdert og tatt høyde for.

Dokumentasjon som må følge søknaden om Arbeidstilsynets samtykke

 • Bruk sjekklisten i skjemaet (se lenke over) som grunnlag for å redegjøre for ventilasjon og for å dokumentere planene.
 • Ved varierende dimensjonering av kapasiteten skal minstekravet tilfredsstilles. Oppgi variasjonsspennet.
 • Dokumenter at det er samsvar mellom tilluft og avtrekk (balansert).
 • Skjemaet (sjekklisten) skal som hovedregel være utfylt av kompetent foretak.

Er ventilasjonsløsningen ennå ikke prosjektert? Eller har dere ennå ikke har valgt ventilasjonskonsulent eller -leverandør? Da må søknaden som minimum redegjøre for behovet for ventilasjon og hvordan du som tiltakshaver vil oppfylle kravene. Regn med å måtte sende inn utfyllende dokumentasjon.

Arbeidstilsynet kan også stille krav om at dere utarbeider og sender inn innreguleringsrapport og/eller funksjonskontroll.

Regelverk

Les mer om søknad om Arbeidstilsynets samtykke – byggesak

Se alle krav til dokumentasjon ved søknad om Arbeidstilsynets samtykke


Konverter denne siden til PDF