Krav til ventilasjon

Tiltakshaver må søke Arbeidstilsynet om samtykke for tiltak som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og som skal inneholde arbeidsplasser. Der må tiltakshaver dokumentere at kravene til ventilasjon er oppfylt. 

Hovedregler for ventilasjon

For å sikre et fullt forsvarlig inneklima må ventilasjonsbehovet vurderes ut fra tre komponenter knyttet til forurensning fra

  1. personbelastning
  2. bygning, interiør og installasjoner
  3. arbeid eller prosess

Se de konkrete kravene til dimensjonering og systemer

I tillegg må løsningen ta høyde for endringer i behov og bruk av lokalene, og for tap av effektivitet på aggregater og kanalføringer. Vi anbefaler en reservefaktor på 30 prosent dersom det ikke er gjort mer konkrete vurderinger. 

Dokumenter behov og løsninger i søknaden om Arbeidstilsynets samtykke

For å kunne vurdere søknaden, trenger Arbeidstilsynet opplysninger som viser søkerens vurdering av behovet for ventilasjon, og for hvordan behovet er tenkt oppfylt.

  • Bruk skjemaet (se under) som en sjekkliste for å redegjøre for ventilasjon og å dokumentere planene. Skjemaet skal være utfylt av et kompetent foretak.
  • Ved varierende dimensjonering av kapasiteten skal minstekravet tilfredsstilles. Oppgi variasjonsspennet.
  • Dokumenter at det er samsvar mellom tilluft og avtrekk.

Skjema for dokumentasjon av ventilasjon og inneklima

Skjemaet nedenfor er en sjekkliste du kan bruke som grunnlag for å dokumentere ventilasjon og inneklima ved søknad om Arbeidstilsynets samtykke (byggblanket 5177).

Bruk skjemaet som vedlegg til søknaden:

Dersom du har problemer med å laste ned skjemaene, kan du ta kontakt med info@signform.no.

Er ventilasjonsløsningen ennå ikke prosjektert?

Eller har dere ennå ikke har valgt ventilasjonskonsulent eller -leverandør? Da må søknaden som minimum redegjøre for behovet for ventilasjon og hvordan du som tiltakshaver vil oppfylle kravene. Regn med å måtte sende inn utfyllende dokumentasjon.

Arbeidstilsynet kan også stille krav om at dere utarbeider og sender inn innreguleringsrapport og/eller funksjonskontroll.

Les mer om inneklima og ventilasjon

Disse nettsidene erstatter den tidligere pdf-en med bestillingsnummer 444:

Inneklima og luftkvalitet på arbeidsplassen

Ventilasjon på arbeidsplassen

Ventilasjon ved forurensninger og bruk av kjemikalier på arbeidsplassen

Regelverk om fysisk arbeidsmiljø og ventilasjon

Les om krav til det fysiske arbeidsmiljøet i arbeidsmiljøloven § 4-4

Les om krav til klima, ventilasjon, luftkvalitet mv. i arbeidsplassforskriften § 2-14

Les om krav til ventilasjon og prosessavsug i arbeidsplassforskriften § 7-1


Konverter denne siden til PDF