Krav til toaletter på arbeidsplassen

Tilgang til toalett er en helt grunnleggende funksjon som må være på plass på alle arbeidsplasser.

Arbeidslokalene skal ha et tilstrekkelig antall toaletter. Hovedregelen er at alle arbeidsplasser skal ha atskilte toaletter for kvinner og menn. Løsningen må dokumenteres i søknaden om Arbeidstilsynets samtykke.

Spørsmål knyttet til toalett kan dreie seg om behovet for atskilte dame- og herretoaletter, avstanden fra arbeidsplassen til toalett, felles toalett for arbeidstakere og kunder eller pasienter ol.

Kravene til toaletter

Arbeidsplassforskriften § 3-1 sier at personalrom, også toaletter, skal være hensiktsmessig plassert ut fra personalinngangen og arbeidsstedet til arbeidstakerne.

Arbeidsplassforskriften § 3-7 stiller krav om

  • at størrelsen på toalettene skal være tilpasset det største antallet arbeidstakere som befinner seg i arbeidslokalene samtidig
  • at det skal finnes atskilte toaletter for kvinner og menn
  • håndvask med kaldt og varmt vann

Håndvasken skal fortrinnsvis plasseres i toalettrommet.

Se krav om handicaptoalett

Utdyping av kravene

Kommentarene til Arbeidsplassforskriften § 3-7 presiserer

  • at toalettene skal plasseres slik at arbeidstakeren har mulighet for å forlate arbeidsplassen sin uten vesentlig hinder
  • at toaletter som hovedregel ikke skal ha direkte forbindelse med arbeidsrom eller spiserom
  • at det som hovedregel skal være minst ett toalett per 15 kvinner og minst ett toalett per 20 menn, forutsatt at det finnes tilstrekkelig med urinaler
  • at små virksomheter som ønsker felles toalett, må vurdere hensynet til arbeidstakernes integritet og verdighet
  • at et handicaptoalett kan erstatte et dame- eller herretoalett i små virksomheter

Med «små virksomheter» menes arbeidslokaler med fem eller færre arbeidstakere, og at lokalets utforming gjør at antallet kommer til å vedvare.

Arbeidstilsynets forvaltningspraksis krever at løsningene er i tråd med punktene over. Merk at vurderingene våre knytter seg til de fysiske arbeidslokalene og arbeidsplassene (selve bygget) og ikke til dagens bruk og brukere. Dette gjelder for eksempel atskilt toalett for kvinner og menn.

Toalettene skal være forbeholdt arbeidstakerne. Som klar hovedregel aksepterer vi ikke at toalettene deles med andre brukergrupper, som kunder eller beboere.

Vurder distansen fra arbeidsplassen til det nærmeste toalettet. For stor avstand vil kunne føre til at Arbeidstilsynet mener at toalettfunksjonen ikke er ivaretatt.

Regelverk


Konverter denne siden til PDF